TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Narody winny o sobie samostanowi? - ale najpierw musimy ich tego nauczy?.
Lew Trocki11 Listopada 1918 w Gdyni

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         11 Listopada 1918 to jedna z najwa?niejszych dat w kalendarium Narodu Polskiego. Wydarzenia poprzedzaj?ce t? dat? mo?na okre?li? jako ostatnie udane powstanie, czyli ca?y szereg wyst?pie? niepodleg?o?ciowych, polegaj?cych na rozbijaniu i rozbrajaniu na ziemiach polskich, zaborcw niemieckich, austriackich i rosyjskich. Po 120 latach "niewoli” w miejsce zaborczych administracji powstawa?y „Polskie” urz?dy maj?ce na celu zapanowanie nad oglnym chaosem panuj?cym w ?wie?o kszta?tuj?cym si? pa?stwie. 10 Listopada powrci? do Warszawy z niemieckiego wi?zienia Jzef Pi?sudski b?d?cy symbolem walki o niepodleg?o??. Niemal natychmiast zosta? mianowany Naczelnikiem Pa?stwa. Powo?ano rz?d, na czele ktrego stan?? J?drzej Moraczewski, ktrego s?owa w pierwszych dniach niepodleg?o?ci by?y bardzo wymowne:

„Niepodobna odda? tego upojenia, tego sza?u rado?ci, jaki ludno?? polsk? w tym momencie ogarn??. Po 120 latach prys?y kordony. Nie ma "ich". Wolno??! Niepodleg?o??! Zjednoczenie! W?asne pa?stwo! Na zawsze! Chaos? To nic. B?dzie dobrze. Wszystko b?dzie, bo jeste?my wolni od pijawek, z?odziei, rabusiw, od czapki z b?czkiem, b?dziemy sami sob? rz?dzili.”

Oficjalnie ?wi?to zosta?o uznane dopiero w 1937 roku, stanowi?c rwnie? dat? zako?czenia I wojny ?wiatowej. Dlatego w?a?nie 11 listopada to dla Polakw ?wi?to szczeglne.

Rozwa?ania jak uczci? ten dzie? rozpocz??y si? ju? pod koniec wakacji. Pami?taj?c zesz?oroczn? Parad? Niepodleg?o?ci w Warszawie, gdzie grupom rekonstrukcyjnym dane by?o paradowa? ramie w ramie z oddzia?ami Wojska Polskiego, rozwa?ali?my powtrk? tego ogromnego zaszczytu. Maj?c jednak na uwadze bardzo bliski zwi?zek naszej grupy z Ziemi? Pomorsk?, ostatecznie zdecydowali?my si? wzi?? udzia? w Gdy?skiej Paradzie Niepodleg?o?ci. Maj?c tak wysoko postawion? poprzeczk?, bo paradowa? przyjdzie nam przecie? przed swoimi rodzinami, znajomymi, przyjaci?mi, zabrali?my si? do pracy. Dzi?ki uprzejmo?ci kolegi Klossa oraz Stowarzyszenia Militarni Trjmiasto mieli?my do dyspozycji samochody Jeep Willys, Gaz 51 oraz Stopczykow? Emk?, maj?ce u?wietni? nasz? parad?. W skutek wewn?trznych ustale? postanowili?my wyst?pi? jako 2. Szwadron ppor. Z. Badochy ps. "?ELAZNY" 5. Wile?skiej Brygady AK mjr. Z. Szendzielarza ps. "?UPASZKO" operuj?cy na Pomorzu w 1946 roku.

Przygotowania do parady rozpocz??y si? ju? w poniedzia?ek z rana. Kolega Filip, ktry zadeklarowa? go?ci? nasz? weso?? band? do wtorku przygotowywa? lokal w Or?owie na przyjazd naszej „Sekcji Zachd”. Wieczorem, korzystaj?c z obecno?ci wi?kszo?ci cz?onkw TGRH odby?o si? Walne Zgromadzenia Cz?onkw naszego stowarzyszenia. Omwiono sprawy wa?ne dla grupy oraz mo?liwe kierunki rozwoju. Po cz??ci oficjalnej przyszed? czas na lu?ne rozmowy przy „kawie” nie zabrak?o oczywi?cie s?ynnego ju? okrzyku : „ogieeeee?!”.

"Wczesnym rankiem, k?dy wieczna mg?a zachodzi , obszar gnu?no?ci zalany odm?tem – to Or?owo !. ?ywio?ki drobniejszego p?azu spa?y smacznie jak niewinne istotki, nieskalane bezduszno?ci? porannego „dzie? dobry!” I?cie poetycko zacz?? si? poranek 11 listopada...

Z mieszkania Filipa, kiedy wszyscy jeszcze odsypiali obrady Walnego Zgromadzenia i nocne porykiwania jakiego? rannego ?osia przemierzaj?cego knieje, cichaczem wymkn?? si? Stopczyk. Spakowawszy mand?ur przemie?ci? si? kilka dzielnic dalej gdzie odgrzeba? z brezentowej po?cieli swoj? Emk? a nast?pnie sam si? pozawija? w bambetle ocieplaj?c w?t?e cia?o w ten ch?odny listopadowy poranek. Na raz zjechali wierni weterani Kuba i Zielony i tak ruszyli?my na p?noc po drodze zgarniaj?c Diab?a na swojej maszynie. Konwj dwch Emek, Uaz-a i Gazika przemie?ci? si? do Dzimiego do Redy w celu uzupe?nienia paradnego Taboru. Po wypiciu rytualnej kawy, przegrupowano sprz?t tworz?c poka?n? demonstracj? starej mechaniki wojskowej. Majestatycznie sun?? w kierunku miejsca zbirki gdy?skiej parady zielony orszak stalowych feniksw ze z?omu o?ywionych. Dwie Emki otwiera?y konwj, potem ci?gn??y Gaziki, Willys, Uazy, z czego jeden mia? kuchnie polow?, potem Awtazawod ci?gn?cy Mo?dzierz ko?owy 120mm a na koniec Kraz z armat? D-44. Poza sam? Parad? Niepodleg?o?ci by?y to niezapomniane dumne chwile, ktre znane s? wszystkim pasjonatom starej motoryzacji ! Entuzjastyczny przejazd dzielnicami w?rd zgie?ku zaganianych szarych i przeci?tnych pojazdw. Na parkingu przy ul. Jana z Kolna spotkali?my Cyklistw na pi?knych maszynach z kolekcji Gdy?skiego Muzeum Motoryzacji. Umundurowany pododdzia? TGRH czeka? na dyspozycje na s?siedniej ulicy. Wcze?niejszy plan wtopienia Awtazawoda i Willysa w kolumn? Niepodleg?o?ciowcw nie wyszed? z prostej przyczyny – organizator oddziela? kolumny piesze od kolumn pojazdw ze wzgl?dw bezpiecze?stwa. Tak?e byli?my rozdzieleni , ale tylko fizycznie!.

Parada rozpocz??a si? o godzinie 12 pod dworcem SKM w Gdyni. Naszej grupie przysz?o maszerowa? na czele parady za samochodem z „Marsza?kiem Pi?sudzkiem”, grup? Krakusw oraz Stowarzyszeniem LOW. Nie mo?na przyzna? si? do ogromnej tremy jaka dopad?a nas wszystkich gdy ujrzeli?my ilu Gdynian zebra?o si? na ulicy 10-tego Lutego. Jednak wszelkie nerwy min??y wraz z pierwszym u?miechem oraz oklaskami ze strony widzw. Wiedzieli?my, ?e jeste?my w odpowiednim miejscu. Nie przeszkodzi?a nam nawet pomy?ka organizatora, ktry zapomnia? wymieni? nazwy naszej grupy w trakcie przemarszu w kierunku skweru. Rado?? otaczaj?cych nas ludzi by?a najwi?ksz? nagrod?.

Pod Gemini grupa spieszona spotka?a si? z konwojem zmotoryzowanym prezentuj?c si? zgromadzonym mieszka?com. Nie da si? ukry?, ?e zainteresowanie, szczeglnie m?odszych Gdynian by?o ogromne. Tylu zdj?? nie powstydzi?yby si? nawet najwi?ksze gwiazdy. Ogromna to dla nas satysfakcja, ?e istnieje tak du?e zainteresowanie oraz uznanie ze strony widzw. Parada zako?czy?a si? przemarszem umundurowanych TGRH-owcw bulwarem nadmorskim do Moni gdzie ka?dy wrci? do swojego szarego i anonimowego stroju cywilnego. Grupa zmotoryzowana pali?a kot?y kieruj?c swe maszyny do matecznikw.

opracowa?: Stopczyk i Malina
Galeria - zdjęć (15)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków