TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Narody winny o sobie samostanowi? - ale najpierw musimy ich tego nauczy?.
Lew TrockiCz?onkostwo honorowe

        W uznaniu zas?ug po?o?onych dla idei funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, jak rwnie? w celu podkre?lenia i scementowania dotychczasowych wi?zw przyja?ni jakie z??czy?y nas poprzez lata wsplnej ci??kiej ale jak?e owocnej wsp?pracy – Walne Zgromadzenie Cz?onkw TGRH kolektywnie i jednog?o?nie zdecydowa?o o przyznaniu najwy?szej formy naszego uznania jakim jest nadanie cz?onkostwa honorowego naszego Stowarzyszenia. Wyr?nienie to nadano Panu Januszowi Marszalcowi oraz Panu Piotrowi Niwi?skiemu. Je?li ?ycie ka?dego z nas rozpatrujemy w kategorii przebytej drogi, tak samo ?ycie naszego Stowarzyszenia mo?emy postrzega? w ten sam sposb. W czasie tej podr?y napotykamy na swej drodze ludzi ktrzy s? niczym kamienne drogowskazy i nierzadko kontakt z nimi pozostawia niezatarty ?lad w naszych umys?ach, systemach warto?ci czy chocia?by zwyk?ym codziennym postrzeganiu innych. Idee i wiara jak? cz?sto jeste?my zara?ani s? dla nas swoistymi stygmatami ktre przypominaj? nam o warto?ciach g?oszonych przez tych ktrych spotkali?my. Z racji tego ?e cz?sto s? to sprawy fundamentalne to warto owe spotkania jako? podkre?la? ,bowiem ma to szczeglne znaczenie je?li mamy do czynienia z jak?kolwiek struktur? ludzk? o wyra?nie sformalizowanym charakterze w tym przypadku mwimy o naszym Stowarzyszeniu. W?a?nie w trakcie naszej dzia?alno?ci,ktra trwa ju? pi?ty rok dane nam by?o spotka? wielu ludzi, jednak niewielu z nich mogli?my tak naprawd? pozna? zarwno w godzinach prby jak i rado?ci. St?d w?a?nie dla podkre?lenia statusu owych osb, jaki posiadaj? w oczach naszej grupy przyznajemy jedyne wyr?nienie. Jest to wyr?nienie ktre nadaje nie prezes, ale suwerennie ka?dy z wszystkich cz?onkw TGRH. Nie ma tu ?adnych fanfar, ani finansowych gratyfikacji, jest tylko nasza wdzi?czno?? za dotychczasow? bardzo owocn? wsp?prac?, szacunek wobec prezentowania nie?atwych w dzisiejszych czasach zasad etycznych jak i nadzieja ?e dane nam b?dzie w przysz?o?ci kroczy? wspln? drog? by mc si? dalej uczy? i czerpa? wszystko to co najlepsze i naj?wiatlejsze. Ludzie wyr?nieni mianem cz?onkw honorowych zasiadaj? w naszym swoistym panteonie osb ktrych chcemy s?ucha?. W uznaniu zas?ug po?o?onych dla idei funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, jak rwnie? w celu podkre?lenia i scementowania dotychczasowych wi?zw przyja?ni jakie z??czy?y nas poprzez lata wsplnej ci??kiej ale jak?e owocnej wsp?pracy – Walne Zgromadzenie Cz?onkw TGRH kolektywnie i jednog?o?nie zdecydowa?o o przyznaniu cz?onkostwa honorowego naszego Stowarzyszenia –

1. Panu Januszowi Marszalcowi oraz
2. Panu Piotrowi Niwi?skiemu.

Wyr?nieni cz?onkostwem honorowym do??czyli do naszego jedynego dotychczasowego cz?onka ktry poszczyci? si? mo?e tym w?a?nie tytu?em - kole?anki Anny „wiosny” Rogowskiej. Ceremonia nadania tytu?u odby?a si? na sesji wyjazdowej naszego Stowarzyszenia w miejscowo?ci Maliki w Borach tucholskich w sierpniu br. Na potwierdzenie naszej decyzji nowi Cz?onkowie zostali obdarowani pami?tkowymi dyplomami oraz innymi bliskimi naszym sercom przedmiotami, ktrych posiadanie oznacza przynale?no?? i tym samym pe?nienie zaszczytnej funkcji „ambasadora TGRH” gdziekolwiek si? jest. Jednocze?nie pragniemy zauwa?y? i? przyj?cie honorowego cz?onkostwa przez w/w nobilituj? nasze Stowarzyszenie do jeszcze wi?kszego zaanga?owania w realizacj? swych statutowych zada?, kieruj?c si? przy tym przyj?tym przez nas kodeksem honorowym.

opracowal: Papox
Galeria - zdjęć (3)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków