TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Narody winny o sobie samostanowi? - ale najpierw musimy ich tego nauczy?.
Lew TrockiRajd ?upaszki

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W dniach 21-24 czerwca 2002 r. Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gda?sku, we wsp?pracy z gda?skimi i sopockimi dru?ynami ZHR, zorganizowa?o rajd dla m?odzie?y. VI Rajd szlakiem ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr. "?upaszki". Tak w wielkim skrcie wygl?da?y pocz?tki rajdu na ktrego szst? ju? edycj? zostali?my zaproszeni przez Panw Piotra Niwi?skiego i Janusza Marszalca, ludzi, ktrzy byli pomys?odawcami tego wpisanego ju? na sta?e w kalendarz wydarzenia edukacyjnego. Zadanie jakie postawiono przed nami, by?o analogiczne do zesz?orocznego. Kolejny raz mieli?my za zadanie odegra? funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji (UB), bior?cego udzia? w zwalczaniu cz?onkw Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Zesz?oroczny udzia? TGRH w rajdzie, zosta? omwiony w innym miejscu. W tym roku si?y TGRH mia?y skoncentrowa? si? w miejscowo?ci U?nice, po?o?onej ok.20 kilometrw od Sztumu w dniach 25-26 czerwca 2008 i skoordynowanymi dzia?aniami nie dopu?ci? do przedarcia si? patroli dywersyjnych do naszego miejsca postoju. Jako pierwszy w dniu 25 VI ok. godz 14:30 w miejscu koncentracji pojawi? si? Kugel i po zakwaterowaniu si? na terenie O?rodka szkolno-wychowawczego, natychmiast wcielaj?c si? w rol? "funkcjonariusza UB" rozpocz?? s?u?b? patrolow? w lasach okalaj?cych U?nice. Po mniej wi?cej godzinie samotnego przedzierania si? przez le?n? g?usz?, pos?ysza? dobiegaj?ce z lasu sygna?y zwiastuj?ce obecno?? wrogich patroli. Zanim nadesz?o wsparcie "kolegw z UB", samotnie zdo?a? rozp?dzi? jeden z nich i wzi?? do niewoli drugi. Pomoc pozosta?ych "funkcjonariuszy" wybranych z organizatorw rajdu by?a bardzo du?a i w ten oto sposb uda?o nam si? wykona? postawione zadanie. Po przybyciu wszystkich pozosta?ych patroli do O?rodka i po ich zakwaterowaniu, kolejn? atrakcj? dnia by?a poprzedzona s?owem wst?pnym Panw Piotra Szubarczyka i Piotra Niwi?skiego projekcja spektaklu "Inka 1946". Spektakl mia? u?wiadomi? m?odzie?y do jakiej perfidii by?y doprowadzone dzia?ania wczesnych komunistycznych oprawcw z UB. Po projekcji Kugel chodzi? ju? dumny jak paw, poniewa? razem z towarzyszami z TGRH bra? udzia? w produkcji tego spektaklu i sta? si? GWIAZD?. Wieczorem zacz??y przybywa? do miejsca koncentracji poszczeglne sekcje naszego stowarzyszenia, ok. godz.20 sekcja trjmiejska na czele z Leszkiem za? ok.godz.23 sekcja zachd pod dowdztwem Jacka. Powitaniom nie by?o ko?ca, jednak ze wzgl?du na to, i? nast?pnego dnia czeka?y dla Nas do?? intensywne dzia?ania, po zwo?anej przez organizatorw odprawie udali?my si? na spoczynek. Nast?pnego dnia pobudka o godz.7:00, szybkie ?niadanie, mundurowanie si? i wymarsz w teren o 8:30. Gra terenowa w ktrej mieli?my bra? udzia? rozpoczyna?a si? o 9:00,wi?c mieli?my ma?o czasu na dotarcie do wyznaczonego rejonu dzia?ania. Id?c przez las mieli?my do?? sm?tne miny wiedz?c i? tym razem nie b?dziemy mieli wsparcia tow. Stopczyka i jego motorowej "Emilki". Wa?ne, acz bardzo radosne sprawy rodzinne, nie pozwoli?y mu wzi?? udzia?u w tegorocznym rajdzie. Po dotarciu do wyznaczonego kwadratu w ktrym mieli?my dzia?a?, Leszek przeprowadzi? szybk? odpraw?, uzgodnili?my sposoby patrolowania i rozpocz??a si? akcja. Od tej chwili las sta? si? bardzo niebezpieczny dla poruszaj?cych si? po nim patroli dywersyjnych przeciwnika. Organizowali?my zasadzki, rozp?dzali?my wrogie grupy, niektrzy ich cz?onkowie mieli zaszczyt trafi? do naszej niewoli i na boso maszerowa? do ostatniego zaliczonego przez Patrol punktu by odebra? swoje obuwie. Kiedy dzie? chyli? si? ku ko?cowi, nasza "grupa operacyjna" triumfalnie powrci?a do miejsca zakwaterowania w poczuciu dobrze spe?nionego obowi?zku, prowadz?c ze sob? ostatni wzi?ty do niewoli patrol przeciwnika. Niestety ze wzgl?du na czas ,ktry nas goni? nieub?aganie, nie mogli?my pozosta? na wieczornym ognisku ko?cz?cym rajd. Ostatnie grupowe zdj?cie wszystkich uczestnikw rajdu, obietnica organizatorom i uczestnikom udzia?u TGRH w przysz?ym roku, no i …. rozjechali?my si? do domw. Wi?cej na temat VI Rajdu, mo?na dowiedzie? si? pod adresem:
http://www.lupaszko.yoyo.pl/news.php
Zdj?cia zamieszczamy dzi?ki uprzejmo?ci Pana Janusza Marszalca.

opracowa?: Kugel
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków