TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Narody winny o sobie samostanowi? - ale najpierw musimy ich tego nauczy?.
Lew TrockiImpreza '?wiat?o i D?wi?k' – 11.07.2008r. Pi?a

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         11-lipca zostali?my zaproszeni na imprez? ?wiat?o - d?wi?k pt. „Tajemnice kopalni w Pile-noc z archeologi? naszego regionu”. Impreza by?a organizowana przez BUKO - Stowarzyszenie Mieszka?cw i Mi?o?nikw Pi?y nad Brd?.
Program imprezy zawiera? szereg do?? ciekawych atrakcji, bowiem ca?o?? scenerii by?a umiejscowiona w lesie, na terenie dawnej kopalni. Co najciekawsze, ca?a impreza rozpoczyna?a si? p?no, bo o godzinie 21:00 a to oznacza?o, ?e przebieg ca?ej imprezy b?dzie mia? miejsce w ca?kowitych le?nych ciemno?ciach.
Program by? bardzo obszerny i szybko zorientowali?my si? ?e b?dzie trwa? co najmniej do p?nocy. Pierwszym punktem by? pokaz multimedialny na du?ym ekranie zatytu?owany „Historia Kopalni G??binowych W?gla Brunatnego” a tak?e – „Drugi etap prac archeologicznych-pozosta?o?ci infrastruktury grniczej, podsumowanie prac”.
P?niej : „KOPALNIE W PILE – WCZORAJ – DZI? – JUTRO” - film wykonany w technice 3D niepowtarzalna wirtualna wycieczka po kopalni OLGA.
„TUCHOLSKI WRZESIE?” - premiera filmu na du?ym ekranie - film dokumentalny z okresu dzia?a? drugo-wojennych w dniach od 1 do 7 wrze?nia 1939 roku. Autorem filmu jest Bydgoski archeolog Robert Grochowski.

„Trzecia Rzesza w Pile” - inscenizacja historyczna z udzia?em grup rekonstrukcyjnych przedstawiaj?cych wydarzenia w 1945 w Pile. Sprbujemy wyja?ni? tajemnice jednostki Wehrmachtu oraz oddzia?u SS stacjonuj?cych w rejonie kopal? oraz bada? jakie na tym terenie przeprowadzili Niemcy w latach 1943-44. B?dzie okazja obejrze? potyczk? wojsk Radzieckich i Niemieckich jaka odby?a si? w trakcie wycofywania si? Niemcw z Pi?y. Sztolnia Czarnego Pstr?ga - prezentacja podziemi kopal? przeprowadzona przez zaprzyja?nione Stowarzyszenie Mi?o?nikw Ziemi Tarnowskiej. Ale cofnijmy si? do pocz?tku jak otrzymali?my wiadomo?? od Prezesa BUKO. Pan Wojciech Wejna zwrci? si? o pomoc do naszego Stowarzyszenia w realizacji jednego z punktw programu jaki mia? pokaza? widowni potyczk? pomi?dzy stacjonuj?cymi w rejonie kopalni Niemcami a nacieraj?cymi ?o?nierzami Armii Czerwonej. Oczywi?cie jednoznacznej odpowiedzi od razu nie dali?my, bowiem musieli?my to przedyskutowa?. Termin imprezy w Pile kolidowa? ze zlotem w Gostyniu, ktry by? w naszych planach ju? du?o wcze?niej i spora cz??? ludzi zadeklarowa?a si? na wyjazd na ten zlot. Dyskusja trwa?a: co robi?, bowiem wypada?o by pomc, temat imprezy ciekawy i kusz?cy!. Zobaczenie samych kopalni i zdeterminowanych m?odych ludzi, ktrzy odkryli i wypromowali nie lada ciekawostk? ukryt? w lesie, nieopodal ich miejsc zamieszkania. Dobry czas aby ukryta historia tamtych terenw ujrza?a ?wiat?o dzienne wszak historia kopalni si?ga lat trzydziestych. Dok?adniejsze informacje na stronie www.buko.las.pl
Na naszym forum pojawia si? pierwsza osoba ch?tna na wypraw? do Pi?y, nie trzeba by?o czeka? d?ugo jak pojawi?y si? nast?pne!.Wi?c decyzja zapada jedziemy!. Natychmiast dajemy odpowiedz ?e meldujemy si? w PILE. A wi?c jedziemy!.

Spotykamy si? u Jacka w ?wierczynie rano 8.00. Jest 11 lipca zaczynamy pakowa? auta. Na miejscu s? wszyscy: Tomek, Heniek, ?ukasz, Pawe? i ja. Jedziemy na dwa auta, za?adunek trwa ale ci??ko si? pomie?ci?, przyby?o bowiem sprz?tu. Ma?a zmiana planw, po inscenizacji w Pile jedziemy na zlot do Gostynia wspomc naszych kompanw. Oczywi?cie to na razie tajemnica.
Podr? mija spokojnie. Na miejsce doje?d?amy bez problemu z dwugodzinnym zapasem czasu. Przywitanie z Panem Wojciechem oraz omwienie planu naszych zada? podczas trwania imprezy. Niebawem doje?d?aj? na miejsce ch?opaki z grupy Ariergarda czyli strona Niemiecka. Po omwieniu spraw organizacyjnych udajemy si? w miejsce inscenizacji a tam ku zaskoczeniu naszych oczu ukazuj? si? „odkryte tajemnice”, czyli fundamenty pozosta?o?ci po budynkach oraz tajemnicze wej?cia w g??b ziemi. Nie ukrywam ?e to nas najbardziej zaciekawi?o. Czas leci nieub?aganie i coraz wi?cej ludzi schodzi si? na widowisko zajmuj? miejsca i wida? ?e si? niecierpliwi?, bowiem pogoda mo?e sp?ata? figla. Mamy chwile czasu na omwienie naszej sceny poniewa? dostali?my woln? r?k? do ustalenia w?asnego scenariusza. Ustalamy plan dzia?ania z kolegami z Ariergardy. „Odprawa” zako?czy?a si? do?? szybko i poszczeglne sceny zosta?y omwione bezkonfliktowo. Jednym s?owem, doskonale si? zrozumieli?my.

Jest ju? ciemno - impreza trwa oko?o godziny - sceneria robi ogromne wra?enie zarwno na widowni jak i na nas. Woko?o panuje ciemno?? a w ?rodku panuje niesamowity nastrj ukazuj?cy wydarzenia tamtych trudnych dni. Do tego zbli?a si? burza no i sta?o si? zaczyna pada?. Pioruny bij? coraz bli?ej - jednym s?owem huk i b?ysk i mokro!. Zapada decyzja - organizator oznajmia, ?e impreza zostaje przerwana - na razie na 30minut - a p?niej si? oka?e co postanowi ?askawa natura. Na niejednej imprezie udowadnia?a, ?e Ona tu rz?dzi.
Po kilkunastu minutach zapanowa?a cisza. Pogoda okaza?a si? ?askawa ale wie?ci okaza?y si? nieco smutne bowiem nieopodal nas wiele gospodarstw zosta?o zalanych w skutek trwaj?cej nawa?nicy. Po chwili zaczyna dzia?a? o?wietlenie a zaraz po nim zostaje uruchomiony pozosta?y sprz?t i s?ycha? d?wi?ki nag?o?nienia - jednym s?owem wszystko gra, nawet widzowie powracaj? t?umnie, okazuj?c szacunek w?o?onemu w t? imprez? trudowi - bo przecie? to wszystko jest dla Nich.
Widowisko trwa!. Za par? minut zaczynamy akcje. Jeste?my ukryci w ciemno?ciach lasu a przed nami wida? doskonale o?wietlony teren kopalni czyli teren naszych dzia?a?. Wkraczaj? Niemcy i zaczynaj? pospiesznie co? kopa?. S? to jakie? odwierty. Po chwili pojawia si? niemiecki oficer z czerwon? teczk? i co? omawia wskazuj?c na miejsce gdzie pozostali ?o?nierze maj? z?o?y? tajemnicze skrzynie. My siedzimy w bez ruchu, bro? za?adowana, granaty gotowe do zarzucenia nieprzyjaciela i nagle s?ycha? w oddali warkot samolotu, jest to rosyjski samolot ktry lotem nurkowym pikuje prosto na teren kopalni, Niemcy nie maj? szans!. Teren kopalni zosta? zbombardowany - zapanowa? chaos. Czas na nas ! - rzucamy granaty - nast?puj? wybuchy - 123... masa dymu nic nie wida?. Pada komenda do ataku ! Wpieriod ! - s?ycha? gromkie uraaaa i padaj? pierwsze strza?y. Na placu s?aniaj? si? trupy a w potyczce dochodzi do walki w r?cz. Przeciwnik si? wycofuje i po kilku minutach dochodzi do ko?ca akcji.

Teraz nast?puje prezentacja grup bior?cych udzia? w tym ma?ym widowisku. Otrzymujemy gromkie brawa. Nast?puje przej?cie do nast?pnego punktu widowiska ale pogoda si? za?amuje ju? na dobre pada - coraz mocniej, a? szkoda organizatorw. Wida? smutek w ich oczach ale na kaprysy pogody niema rady. Pozostaje nam ?yczy? im powodzenia za rok poniewa? zapowiedzieli ?e spotykamy si? w tym samym miejscu co dzi?. Udajemy si? do domu Pana Wojtka Wejny, ktry wraz z ma??onk? ugo?ci? nas kolacj? i przenocowa? do nast?pnego dnia. Czas mija nam w bardzo mi?ej atmosferze dzieki naszym kolegom z Ariergardy i bardzo go?cinnym gospodarzom. Ranek nasta? pogodny, szykujemy si? do wyjazdu, jeszcze raz dzi?kujemy za go?cin? i opuszczamy ten malowniczy i pe?en tajemnic zak?tek naszego pi?knego kraju. Przegrupowujemy si? w rejon Poznania a dok?adnie do Gostynia – tam nowe przygody !

opracowa?: Jacek Kalinowski
Galeria - zdjęć (2)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków