TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellOtwarcie wystawy "DNI POWSTANIA - WARSZAWA 1944"

        Nasz bardzo dobry kontakt z Oddzia?owym Biurem Edukacji Publicznej gda?skiego oddzia?u Instytutu Pami?ci Narodowej zaowocowa? kolejn? wsplnie zorganizowan? imprez?. Pomys? inscenizacji narodzi? si? w kwietniu, podczas prac przygotowawczych zwi?zanych z uroczysto?ci? otwarcia sali konferencyjno-wystawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" IPN'u Oddzia? Gda?sk na ul. Polanki 124 w Gda?sku. Tym razem mia?a to by? inscenizacja powsta?czej potyczki podczas otwarcia wystawy pt. "DNI POWSTANIA - WARSZAWA 1944" przygotowanej przez OBEP IPN w Warszawie oraz OBEP IPN w Gda?sku i Muzeum Powstania Warszawskiego pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy prof. dr hab. Lecha Kaczy?skiego oraz Prezydenta Gda?ska Pana Paw?a Adamowicza. I tak, na zaproszenie OBEP IPN Warszawa oraz OBEP IPN Gda?sk przyst?pili?my do realizacji projektu. Sk?ad zespo?u organizacyjnego STGRH by? w zasadzie taki sam jak podczas przygotowa? do inscenizacji na "polankach": Tomek Paprocki, Micha? Katzer, Ania Rogowska oraz Maciek Czy?ewski. Swojego wsparcia i nieocenionej pomocy w pracach logistycznych podczas przygotowa? do "akcji" jak zwykle udzielili nam pracownicy OBEP IPN Gda?sk - m.in. dr Janusz Marszalec i dr Piotr Niwi?ski. Do udzia?u w inscenizacji zaproszono tak?e funkcjonariuszy Referatu Wywiadowczego Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gda?sku, znanych nam ju? z "polanek", a tak?e funkcjonariuszy Morskiego Oddzia?u Stra?y Granicznej.

Za miejsce przysz?ej akcji powsta?czej obrano teren Historycznej Sali BHP Stoczni Ga?skiej nale??cy do Fundacji Centrum "Solidarno??". Prace logistyczne - oprcz prac nad scenariuszem, skompletowaniem nale?ytej ilo?ci umundurowania i wyposa?enia - obj??y tak?e odpowiednie przygotowanie terenu, na ktrym mia?a odby? si? inscenizacja. Dwa dni zaj??o ca?emu zespo?owi (pracownicy IPN oraz Fundacji, wi?kszo?? stanu osobowego STGRH) odpowiednie uporz?dkowanie terenu poprzez wykoszenie trawy, zb?dnej ro?linno?ci oraz usuni?cie gruzu i nieporz?danych elementw krajobrazu, nape?nienie 100 workw z piaskiem (blisko p?torej tony piasku !), zbudowanie umocnie?, oklejenie okien ta?mami a tak?e wiele, naprawd? wiele innych... Prace przygotowawcze trwa?y niemal do ostatniej chwili, ostatnie poprawki scenariusza omwiono podczas wieczornej odprawy bezpo?rednio przed imprez?.

Nazajutrz, 29 lipca od godziny 07.00 trwa?a koncentracja wszystkich uczestnikw w miejscu "akcji". W role warszawskich powsta?cw wcilelili si?: Tomek "Papox" Paprocki, Micha? "Katzo" Katzer, Ania "Wiosna" Rogowska, Maciek "Czy?by" Czy?ewski, Leszek "Sasza" Gliniecki, Karol "Kola" Ko?acki, Asia "Kula" Deinrych, Ernest Mu?a, Karolina ?ygowska, Micha? "Mi?" Babiak, Mariusz "Potato" Rohde, Marek "Rudy" Gronowski, Zdzisiu Formela (z ramienia STGRH), Wojtek "Krakus" Klo?ski (go?cinnie z ramienia Stowarzyszenia Gdy?ski Szwadron Krakusw), Jarek Kaleczyc (go?cinnie z ramienia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1. samodzielnej Brygady Spadochronowej), Przemek Michalski (go?cinnie z ramienia Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Cytadela") a tak?e Wojtek Piotrowicz, Andrzej Bro?ek i oryginalny kapelan (go?cinnie), jako najm?odsi powsta?cy wyst?pili rwnie?: junior rodu Niwi?skich oraz junior rodu Paw?owiczw (synowie pracownikw OBEP IPN Gda?sk i OBEP IPN Warszawa). Po stronie niemieckiej wyst?pili m.in. Piotr "Pit" Solecki (z ramienia STGRH), Maciek "Kugel" ?uchowski, Adam "Siny" Nowosielski i Robert Lodzi?ski (go?cinnie). Nieocenionego wsparcia ogniowego udzielili nam: kom. Sylwester Mieszczak, st. sier?. Marcin Demianiuk, asp. S?awomir Nawrocki, sier?. Adam Iwanowski, st. post. Andrzej Wilman (z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Gda?sku, wyst?puj?cy po obu stronach) oraz dwch funkcjonariuszy Morskiego Oddzia?u Stra?y Granicznej wyst?puj?cy po stronie niemieckiej. Ca?o?? prze?wiczono trzy razy "na ostro" bezpo?rednio przed rozpocz?ciem imprezy, co zaowocowa?o ostatecznymi modyfikacjami scenariusza i poszczeglnych rl, nale?ytym zsynchronizowaniem dzia?a? oraz zgraniem ze sob?, niema?ego przecie?, zespo?u. O godz. 11.00 wszystko by?o gotowe, zadania zosta?y ustalone a emocje si?gn??y szczytu - niemal?e jak przed prawdziw? akcj?...

Na kilka minut przed godzin? 12.00 wszyscy uczestnicy inscenizacji zaj?li wyznaczone stanowiska. Zadaniem powsta?cw by?o opanowanie umocnionego punktu oporu nieprzyjaciela. Tymczasem na pozycjach niemieckich panuje sielanka, szkopy czyszcz? bro? niczego si? nie spodziewaj?c a z g?osnikw radia p?yn? okupacyjne melodie: "Lilly Marlene", "Panzerlied". Motocyklem przybywa dwch niemieckich oficerw, wydaj? komendy, pop?dzaj? do pracy schwytanego je?ca. Na ten moment czekali ?o?nierze "Rados?awa" - rozlega si? gwizdek b?d?cy sygna?em do ataku. Z g?szczu ro?linno?ci otaczaj?cej budynek rozlega si? kanonada ognia daj?c nale?yt? os?on? grupie szturmowej, ktra likwiduje granatami dwa stanowiska nieprzyjacielskich emgie, podchodz?c szkopw wzd?u? ?ciany budynku. Cz??? z nich wdziera si? na dach i prowadzi ogie? do hansw ostrzeliwuj?cych si? z okien. Padaj? zabici i ranni po obu stronach. Wypadki tocz? si? b?yskawicznie - nast?puje decyduj?cy szturm. Geesy wpadaj? do ?rodka przez okno na pi?trze, toruj?c sobie uprzednio drog? granatami, kolbami kabe i strza?ami z pistoletw. Przedpole zostaje oczyszczone i zabezpieczone przez si?y g?wne, za?arta walka toczy si? jeszcze wewn?trz pomieszcze?. Serie z rozpylaczy przerywane s? nawo?ywaniami szturmowcw wzywajacych Niemcw do poddania si?. Chwil? p?niej garstka ocala?ych szkopw zostaje wyprowadzona na zewn?trz, przez okno na parterze podawane s? zdobyczne skrzynki z amunicj? oraz bro?. W?rd g?stniejacego dymu hitlerowski sztandar pada na ziemi? i zast?piony zostaje przez polsk? flag?. ZWYCI?STWO ! Dopiero teraz s?u?by sanitarne mog? dok?adniej zaj?? si? rannymi. Cia?a poleg?ych powsta?cw przenosi si? w jedno miejsce - nie wszystkim dana by?a rado?? ze zwyci?stwa... Schwytanych hansw rewiduje si? trzymaj?c ich pod ?cian?. Nasz Komendant robi zbirk?. Sprawdzana jest bro?, rozdzielane s? zdobycze. Niespodziewanie nadbiega ??czniczka z pilnym meldunkiem z KG. Oddzia? musi natychmiast wyruszy? by wesprze? kolegw z s?siedniego odcinka. C?, s?u?ba...

Po zako?czeniu inscenizacji nast?pi?o uroczyste otwarcie wystawy, swoje wyst?pienia wyg?osili m.in. Prezes IPN, prof. dr hab. Leon Kieres; Dyrektor IPN Oddzia? Gda?sk, Pan Edmund Krasowski; by?y Prezydent RP na Uchod?stwie, Pan Ryszard Kaczorowski; Prezes Fundacji Centrum "Solidarno??", Pan Bogdan Lis. Nastapi?o wr?czenie Z?otych Odznak Zas?ugi SZ?AK kombatantom z Okr?gu Pomorskiego SZ?AK oraz modlitwa za poleg?ych w Powstaniu Warszawsim poprowadzona przez arcybiskupa Tadeusza Goc?owskiego. Prezentacji wystawy dokona? Dyrektor IPN Oddzia? Warszawa, prof. dr hab. Jerzy Eisler.

Otwarciu wystawy towarzyszy? panel dyskusyjny "POLSKIE SIERPNIE - WARSZAWA 1944 - GDA?SK 1980", z udzia?em prof. dr hab. Jerzego Eislera, dr Andrzeja Krzysztofa Kunerta oraz prof. dr hab. Normana Daviesa. Panel poprowadzil naczelnik OBEP IPN Gda?sk dr Janusz Marszalec. Dyskusja zaplanowana na godz. 17.00, symboliczn? godzin? "W", odby?a si? w Ratuszu G?wnym w Gda?sku, przy ul. D?ugiej 4, w Sali Wielkiej Wety.

Dla nas, uczestnikw, nagrod? za olbrzymi wysi?ek w?o?ony w zorganizowanie inscenizacji by?y zachwyt oraz gromkie brawa licznie zgromadzonej publiczno?ci. Jednak najcenniejsz? nagrod? stanowi?o te kilka s?w: "dzi?kuj?, wygl?dacie zupe?nie jak my", "dzi?ki Wam poczu?em si? jak wtedy" wypowiedziane ze ?z? w oku przez uczestnikw tamtych wydarze?, z ktrymi mieli?my zaszczyt chwil? porozmawia?. Za te brawa, emocje i niezapomnian? atmosfer?, chwile wzruszenia (ach, te "super-dziadki"...), za doprawdy doskona?? wsp?prac? ze wszystkimi wsp?organizatorami i uczestnikami imprezy - bardzo Wam dzi?kujemy.

opracowa?: M. Czy?ewski
Galeria - zdjęć (27)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków