TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Ci? do swojego poziomu, a potem pokona do?wiadczeniem...30 M??nych...

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Z spo?rd milionw walcz?cych polakw na wszystkich frontach II Wojny ?wiatowej tylko 5167 osb zosta?o odznaczonych w latach 1939-1945 najwy?szym Polskim Odznaczeniem Bojowym jakim jest Order Wojenny Krzy?a Virtuti Militari.
Nie jest przeto ?adn? tajemnic? i? osoby odznaczone- tak jak przewidywa? to regulamin odznaczenia musia?y dokona? „czynw wybitnego m?stwa i odwagi, dokonanych w boju i po??czonych z po?wi?ceniem si? dla dobra Ojczyzny”. W dniu 02 lipca br. W Gda?sku mieli?my niebywa?? okazj? spotka? si? z 30toma Damami i Kawalerami odznaczonymi w?a?nie tym orderem.
Dla nas pasjonatw historii by?a to prawdopodobnie jedyna okazja w ?yciu by spotka? si? i zamieni? cho?by kilka s?w z ?yj?cymi jeszcze bohaterami o ktrych wyj?tkowo?ci ?wiadczy? mo?e w?a?nie ta krtka charakterystyka na ktr? pozwoli?em sobie powy?ej.

Jeszcze w pierwszych dniach czerwca dzi?ki uprzejmo?ci Pani Iwony Bartlewskiej dotar?a do nas informacja i? w dniach 16 czerwiec – 3 lipca w Sopocie przebywa? b?d? na „wypoczynku” Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Pomimo intensywnych przygotowa? do Rajdu im. mjr. ?upaszki jak i do projektu „1 minuta i 40 sekund” – zamach na F. Kutscher? – zdali?my sobie spraw?, i? to niebagatelna szansa by mc si? spotka? z lud?mi takiego formatu o ktrych dotychczas s?yszeli?my tylko w ?rodkach masowego przekazu lub czytali?my z kart ksi??ek czy te? pomnikw- mo?liwo?? spotkania i rozmowy z tak zas?u?onymi i wielkimi lud?mi by?aby dla nas wydarzeniem na d?ugo pozostaj?cym w pami?ci.
Pod koniec czerwca dostali?my oficjalne zaproszenie od Pani Justyny Skowronek z Referatu Wystaw Gda?skiego Oddzia?u IPN sygnowane przez Dyrektora Gda?skiego Oddzia?u IPN Pana Miros?awa Golona. Nie ukrywamy ?e dla naszego Stowarzyszenia by?a to niezwyk?a nobilitacja albowiem zostali?my zaproszeni jako jedyna grupa rekonstrukcyjna by zaprezentowa? problematyk? i ide? ruchu rekonstrukcji historycznej jako elementu popularyzowania historii najnowszej. Fakt ten jest dla nas rwnie? nader istotny albowiem postawiono nas w jednym szeregu z prawdziwymi zawodowcami, ktrzy, na co dzie? mierz? si? z histori? w sposb stricte naukowy. Cieszy nas zaufanie jakim zostali?my w tym miejscu obdarzeni – powierzaj?c nam kwesti? zaprezentowania zgromadzonym na spotkaniu kombatantom naszej idei poznawania historii poprzez ?yw? prezentacj? i inscenizacj? wydarze? historycznych. Spotkanie z kombatantami odby?o si? w dniu 2 lipca na terenie wystawy „Drogi do Wolno?ci”, organizatorem spotkania by? gda?ski Oddzia? Biura Edukacji Publicznej IPN. Na wst?pie wszystkich zgromadzonych przywita? Pan dyrektor Miros?aw Golon wprowadzaj?c tym samym w istot? tego spotkania –czyli prezentacji dokona? tutejszego oddzia?u IPN a w szczeglno?ci dzia?u Biura Edukacji Publicznej. W mi?dzyczasie g?os zabra?a Pani Justyna Skowronek omawiaj?c tematyk? zwi?zan? z organizacj? r?nego rodzaju wystaw.

Kulminacyjnym momentem by?o zaprezentowanie trailera filmowego autorstwa Gda?skiego IPN-u z dwch inscenizacji historycznych realizowanych w ?cis?ej wsp?pracy z naszym Stowarzyszeniem w poprzednich latach a omawiaj?cym w?a?nie problematyk? organizowania pokazw historii na ?ywo. Bezpo?rednio po filmie zaproszono wszystkich do zabrania g?osu.
Jak zwykle w takich sytuacjach jedynym podst?pnym i nieuniknionym wrogiem okaza? si? znw czas- trzeba by?o ju? spotkanie ko?czy?.
Oczywi?cie nie oddam w ?aden sposb atmosfery jaka panowa?a na spotkaniu zatem na tym poprzestan? i zako?cz?.

opracowa?: Ojciec Prowadz?cy
Galeria - zdjęć (4)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków