TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras„Jedna minuta, czterdzie?ci sekund"

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W lutym tego roku, historyk dr Janusz Marszalec zwrci? si? do naszego Stowarzyszenia o pomoc w realizacji projektu rekonstrukcji historycznej - zamachu na Kutscher? - na podstawie istniej?cego a ma?o znanego raportu z-cy d-cy akcji, kaprala „Alego” ( http://zopa.nr5.pl/zopa/z501.htm ). Pomys?odawc? i organizatorem projektu by? nauczyciel j?zyka polskiego Waldemar Stopczy?ski z Gda?skiego Gimnazjum Autonomicznego, ktry wsplnie z Januszem od d?u?szego czasu dzia?ali nad opracowaniem wizualizacji tego raportu w ramach programu edukacyjno – o?wiatowego, realizowanego tak?e przez IPN, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego pt. "Opowiem ci o wolnej Polsce… spotkania m?odzie?y ze ?wiadkiem historii". Termin rekonstrukcji wst?pnie wyznaczono na pierwsz? po?ow? kwietnia oraz zorganizowano spotkanie robocze z przedstawicielami naszej grupy.

Na spotkaniu, opieraj?c si? na owym raporcie, sporz?dzili?my wsplnie plan zapotrzebowania materia?owo technicznego a tak?e omawiali?my realizacj? typowych zada? na potrzeb? przedsi?wzi?cia – rekonstrukcji historycznej. Wyzwanie by?o o tyle trudne o ile Pomys?odawcy za?o?yli jednego dnia realizacj? uj?? zdj?ciowych do filmowego dokumentu jak i przeprowadzenie samej inscenizacji dla przyby?ych go?ci. Kompiluj?c nasze nieskromne do?wiadczenie z za?o?eniami – stwierdzili?my wsplnie: „do dzie?a!”.

W wst?pnych rozmowach z Zbigniewem Mikiciukiem – dyrektorem Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otr?busach zamwili?my potrzebne pojazdy „z epoki”, tak by ca?o?? zmie?ci?a si? na jednym zestawie transportowym. Podobnie zgrano kontakt z firma Hero Collection zapewniaj?c? mundury niemieckie a tak?e „?dzk? Filmwk?” – specami od ?rodkw pozoracji pola walki. Poniewa? termin realizacji widowiska zosta? przesuni?ty przez organizatorw z kwietnia na po?ow? czerwca, ustalone namiary zosta?y wykorzystane tu? przed sam? imprez? w czerwcu ju? przez samego organizatora !.

Poza profesjonaln? koordynacj? w organizowaniu tej inscenizacji, Waldemar Stopczy?ski wykaza? wiele zaanga?owania w zebranie niezb?dnych ?rodkw finansowych na pokrycie wydatkw przedmiotu opisanych zamwie?. Jeste?my pe?ni uznania dla takiego efektywnego po?wi?cenia a tym samym zaszczyceni przy wsp?pracy z takimi lud?mi jak Waldek !. Ale do?? s?odzenia i przejd?my do dnia 14-stego czerwca.

W dzie? poprzedzaj?cy, mieli?my zapewniony nocleg w Gda?skim Liceum Autonomicznym w Gda?sku na ul. Osiek 11/12. Tradycyjnie upodobali?my sobie sal? gimnastyczn? – niepisane miejsce kwaterunkowe rekonstruktorw w Polsce, jakie uznawane jest ju? od kilku dobrych lat. W pi?tkowy wieczr rozpakowali?my sorty mundurowe z Hero – albo dok?adniej: kostiumy rekonstruktorskie i dobrali?my komplety w tym dwa oficerw niemieckich. O tyle byli?my spokojni w kwestii odziania strony niemieckiej jako, ?e w przedsi?wzi?ciu wspar?a nas zaprzyja?niona grupa rekonstrukcyjna – Stowarzyszenie 3 Bastion Grolman z Poznania swoimi przedstawicielami sekcji p?noc. Oko?o godziny 22:00 pojawili si? nasi Towarzysze z ?wierczyny i tak wsplnie powtarzaj?c scenariusz i omawiaj?c drobiazgi zalegli?my na polerowanym parkiecie sali gimnastycznej – idealnej puchy akustycznej nios?cej melodyjne chrapanie znu?onych misiaczkw ...... o mamo !.

Poranek zastali?my ju? o 6:00 rano. Ka?dy wynurza? si? ze swojej ?piworowej norki i po ustaleniu smaku?nego papu zapewnionego przez organizatorw rozpoczyna? dzie?. Na miejscu rekonstrukcji – Placu Wa?owym, wcze?niej wyszukanym i wybranym przez naszego terenowego szpiega Katza, zgromadzili?my si? o godzinie 7:30. Po drodze, pod Urz?dem Wojewdzkim przywita? nas zestaw z Otr?busw z pojazdami wykradzionymi bezlitosnemu czasowi. Generalnie oko?o godziny 11:00 ca?a ekipa, przebrana w d?wi?ku rozgrzewanych silnikw DKW czy Kapitana by?a rzeczowo instruowana przez dr Janusza Marszalca co do powinno?ci. Pani re?yser Iwona Bartlewska znana trjmiejska dokumentalistka, na miejscu bezpo?rednio koordynowa?a nasz? prac? wsplnie z Wojciechem Ostrowskim z Video Studia Gda?sk, ktry z swoim koleg?, na dwie kamery profesjonalnie ogarniali uj?cia w p?niejszy dokument filmowy. W takim sk?adzie byli?my spokojni o efekt ko?cowy - a to jest wa?ne: wsp?pracowa? z profesjonalistami, ktrzy nie do?wiadczaj? niespodziankami !. Dlatego te? po ogl?dzinach planu inscenizacji odst?pili?my od zas?oni?cia przewodw na budynkach a tak?e ??tych skrzynek gazowniczych jak i znakw drogowych. Miejsce inscenizacji by?o wyj?tkowo ubogie w te niemi?e „rekwizyty” a czas by? na tyle ograniczony, ?e takie decyzje uznali?my za s?uszne na miejscu.

Ju? od godziny 13:00 na Placu Wa?owym rozgorza?y pierwsze serie Stenw, gdzie „Lot”, „Juno”, „Kruszynka”, „Olbrzym”, „Cichy” i „Ali” a tak?e szoferzy: „Mi?”, „Bruno” i „Sok?” z grupy Bojowej „Pegaz” Kedywu KG AK - wielokrotnie poprawiani przez Pani? Iwon?, powtarzali sekwencje scen dla trafionych uj??. Samochody z swoist? melodi? oryginalnych silnikw, robi?y kilometry na tym ma?ym odcinku planu, powtarzaj?c konieczne zadania. Za w?g?em nerwowo ujada? owczarek alzacki na co dzie? s?u??cy w S?u?bie Wi?ziennej Aresztu ?ledczego w Gda?sku, dzisiaj rekonstruktor. Wed?ug scenariusza bestia musia?a rzuca? si? na Kasi? z sekcji p?noc, cho? niespecjalnie rozumia?a, co by?o z?ego w tej eleganckiej blondynce w bia?ym p?aszczyku. A przy ka?dej przerwie dzieciaki z widowni zbiera?y ?uski - a to nie lada ?up i nie pr?dko si? taki zdob?dzie !. Te trzygodzinne prace by?y konieczne dla osi?gni?cia po??danego przez „Ekip?” celu – ktrego wizja tkwi?a w Ich do?wiadczonych g?owach !.

Przed 16:00 godzin? zaszczyci? nas swoj? wizyt? W?adys?aw Dobrowolski – Przewodnicz?cy Porozumienia Niepodleg?o?ciowych Zwi?zkw Kombatanckich. Pan W?adys?aw wielokrotnie s?u?y? nam swoim do?wiadczeniem i wiedz? w naszych projektach. Trzeba pami?ta?, ?e taka inscenizacja jest dla Niego przypomnieniem tych czasw a dla nas jedynie wyobra?eniem. Wsplnie z Nim oraz zebranymi widzami mo?na teraz ogl?dn?? ca?y spektakl, bez powtrze?. Janusz Marszalec w niezwyk?y sposb – zwi??le, konkretnie i wywa?enie, nie zapominaj?c o nikim, przybli?y? zebranym co tu si? dzieje, co si? b?dzie dzia?o i za czyj? spraw?.

Inscenizacja przebieg?a bez wi?kszych zak?ce?, poza k?opotem z odpaleniem motocykla – ale podstawa to improwizacja !. Po zako?czeniu zbirka i uk?on w stron? zebranej publiczno?ci.. Dwa miesi?ce przygotowa?, kup? kasy, kilometry na licznikach i nieprzespane noce zosta?y skonsumowane w 10 ha?a?liwych minut !. C? innego mo?e to lepiej wynagrodzi? jak oklaski obcych, przypadkowych jak i zaprzyja?nionych widzw !. To dla nas wszystkich najlepsze wyr?nienie !. Teraz czekamy na efekt pracy Naszej zacnej „Ekipy” filmowej.!

Przypominamy i jednocze?nie dzi?kujemy -
Organizatorowi przedsi?wzi?cia:
Waldemarowi Stopczy?skiemu
Wsp?pracuj?cemu z Nim a tak?e dzi?ki ktremu si? tam znale?li?my: dr Januszowi Marszalcowi
M?odzie?y z Gda?skiego Autonomicznego Gimnazjum, wcielaj?cej si? w role przechodniw i ??czniczek AK
Zaprzyja?nionej GRH: Stowarzyszeniu 3 Bastion Grolman z Poznania , sekcja P?noc
Sponsorowi g?wnemu: ENERGIA S.A.
Wspieraj?cym projekt: „TPS otwarta przestrze?”, Olicon delta, Sp?ce Lotos oraz W?adzom Miasta Gda?sk.
Ekipie filmowej: Iwonie Bartlewskiej, niezale?nej zawodowej re?yser a tak?e Wojciechowi Ostrowskiemu wraz z koleg? z Video Studia Gda?sk.
Teatrowi Miejskiemu w Gdyni za wypo?yczenie cz??ci garderoby
Dyrektorowi Aresztu ?ledczego w Gda?sku kpt. Kowalskiemu za pomoc i wsparcie projektu zgod? uczestniczenia w projekcie Funkcjonariusza S?u?by Wi?ziennej wraz z psem
Dyrektorowi Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otr?busach: Zbigniewowi Mikiciukowi oraz jego dzielnym pracownikom ktrzy nieustannie walczyli z humorami dusz stalowych dziadkw.
Firmie Hero Collection oraz ?dzkiej Filmwce za rekwizyty.
Wszystkim zaanga?owanym cz?onkom TGRH a w szczeglno?ci przyby?ej z ?wierczyny ekipie Jacka Kalinowskiego.

Zdj?cia II

opracowa?: Stopczyk
Galeria - zdjęć (29)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków