TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie po??daj wszystkiego, co widzisz! Nie wierz wszystkiemu, co s?yszysz! Nie mw wszystkiego, co wiesz! Nie rb wszystkiego, co potrafisz!
napis w klasztorze franciszka?skim?wierczyna 2008

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W zasadzie jeszcze w okolicach grudnia rozpocz??y si? prace przygotowawcze zwi?zane z wyjazdem sekcji p?noc – do sekcji zachd, do miejscowo?ci ?wierczyna. Pierwotnie chodzi?o o zorganizowanie dla uczniw tamtejszych szk? rajdu, ktry w swej wymowie i charakterze pozwala?by zwrci? uwag? dzieci i m?odzie?y na problematyk? historyczn? ich ma?ej ojczyzny. Gdy rysowa?y si? pierwsze koncepcj? dot.
przebiegu rajdu- Jacek Kalinowski, szef naszej sekcji Zachd z?o?y? nam dodatkowe propozycje by sam pobyt tam rozszerzy? o dodatkowe elementy.
Jak si? okaza?o nasi koledzy z sekcji Zachd nie „zasypywali gruszek w popiele” i przedstawili niezwykle ambitny plan, jaki mieliby?my zrealizowa? wsplnymi si?ami.
Po przeanalizowaniu potencjalnych przeszkd i mo?liwo?ci stwierdzili?my, ?e na bie??co plan b?dzie korygowany wed?ug priorytetw.
Ostatecznie pobyt w ?wierczynie, naszej g?wnej bazie dzia?ania trwa? 4 dni, w czasie, ktrych uda?o nam si? zrealizowa? nast?puj?ce sprawy:

1. Wierzchowo: Na zaproszenie tamtejszego Zak?adu Karnego ponownie mieli?my okazj? spotka? si? z osadzonymi tam wi??niami by przedstawi? im po raz kolejny problematyk? daleko id?cej rekonstrukcji historycznej – oczywi?cie poprzez pryzmat naszej grupy a nie ca?o?ci ?rodowiska, jak rwnie? w skrcie zaprezentowa? sprawy zwi?zane z walkami na „Wale Pomorskim” oddzia?w Wojska Polskiego.
Poza tym mieli?my rwnie? okazj? zapozna? si? z dzia?alno?ci? i twrczo?ci? osadzonych, ktra na wielu z nas wywar?a spore wra?enie zarwno pod wzgl?dem plastycznym jak i pomys?owo?ci? samych projektw.
Oczywi?cie wszystko to nie by?oby mo?liwe gdyby nie dobra wola i zainteresowanie wychowawcw, ktrzy dok?adaj? wielu stara? by urozmaici? osadzonym czas.
Z racji, ?e nie jest to nasze pierwsze spotkanie z wi??niami, sposb prezentacji i dialogu odbywa? si? w sposb nader ciekawy i dynamiczny.
Mi?o by?o widzie? zainteresowanie na ich twarzach poruszan? problematyk?, a ju? tym bardziej mi?o by?o mc prowadzi? z nimi dyskusj? na tematy fachowe, ktre bezpo?rednio dotycz? naszej dzia?alno?ci.
Na zako?czenie osadzeni w ramach podzi?kowania przekazali nam drobny prezent, ktry nie ma, co ukrywa? z racji swego rodowodu jest dla nas nader cenny.
?ywimy jednocze?nie nadziej? na kolejne spotkanie w niedalekiej przysz?o?ci.

2. I?owiec: Dzi?ki staraniom kolegw z sekcji zachd, jak rwnie? dzi?ki ogromnej pomocy Pana redaktora Wies?awa Krzywickiego cz?onka Stowarzyszenia Przyjaci? Czaplinka, uda?o nam si? zorganizowa? spotkanie z weteranami Wojska Polskiego, ktrzy w wi?kszo?ci walczyli o tamten rejon.
D?ugo zastanawiali?my si? nad form?, w jaki sposb to zorganizowa? i w jaki sposb przekaza? ide? naszej dzia?alno?ci by mc nawi?za? z kombatantami ni? porozumienia. Ostatecznie zdecydowali?my, i? spotkanie b?dzie mia?o charakter otwarty, na ktre ka?dy z zewn?trz mo?e przyj?? i odb?dzie si? w miejscu neutralnym by ka?dy czu? swobod? z tego tytu?u. Niewys?owion? pomoc w tej materii okaza?a Pani Wanda Dami?cka w?a?cicielka pa?acyku w I?owcu- notabene jednego z najniezwyklejszych miejsc, jakie mieli?my okazj? widzie?. Na spotkanie zarwno Kombatanci jak i my przybyli?my w mundurach.
Po krtkim przedstawieniu naszego Stowarzyszenia przeszli?my do wyja?nienia celu naszego spotkania – pomagali?my sobie przy tym rzutnikiem multimedialnym i specjalnie przygotowan? prezentacj?. W zasadzie najwa?niejsz? my?l?, jak? chcieli?my podzieli? si? z niegdysiejszymi ?o?nierzami, ktrych naznaczy? mocno z?b wojennych wydarze? by?o to, ?e pami?tamy o nich o ich trudzie, przelanej krwi i o tym, ?e chcemy na ile tylko mo?emy przekazywa? wiedz? o wydarzeniach, ktre sami tworzyli lub byli po prostu ich ?wiadkami.
Zwrcili?my uwag? na potrzeb? pilnego zbierania wszelkich ciekawostek, ich przemy?le? jak i wspomnie? z tamtego okresu – by nie utraci? ich wraz z ich niechybnym odej?ciem. Po cz??ci zwi?zanej z przedstawieniem celu spotkania zaprosili?my kombatantw na obiad, po ktrym rozpocz?li?my lu?niejsze rozmowy. Jak zwykle w takich sytuacjach posypa?y si? dziesi?tki pyta? typu: rodzaj s?u?by, jednostki, bro?, modele umundurowania, dziewczyny na froncie, ?ycie poza walk?.

Frontowcy cierpliwie odpowiadali nam na wi?kszo?? pyta?, a tam gdzie nie by?o odpowiedzi tam winna by?a w wi?kszo?ci niedoskona?o?? pami?ci.

W ostatecznym rozrachunku nie jest to a? tak mocno wa?ne, bowiem uda?o nam si? zgromadzi? fantastyczny materia? wyj?ciowy do dalszego opracowania. Na spotkanie przyby?o 9 ?o?nierzy zarwno 1 AWP jak i 2 AWP. Kiedy opracujemy materia?, postaramy si? ukaza? to, czego si? dowiedzieli?my. Po kawie i podwieczorku w zasadzie doka?czali?my tematyk?. Co prawda nikt nie by? usatysfakcjonowany d?ugo?ci? spotkania, jednak?e nie mogli?my przesadza?, poniewa? wiek weteranw ma swoje prawa, wi?c ostatecznie umwili?my si? na kolejne spotkanie. Oto lista ?o?nierzy, z ktrymi mieli?my zaszczyt si? spotka?:

1. Alfons Reut

2. Stanis?aw Czajka

3. Stanis?aw Kapusta

4. Czes?aw Makarewicz

5. Ryszard Derbot

6. Jan Materek

7. Leon Chamier-Cimi?ski

8. Wac?aw Kudzi?ski

9. Antoni Sobieszczuk


opracowa?: papox
Galeria - zdjęć (11)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków