TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Aby zna? cz?owieka, wystarczy pozna? samego siebie, aby pozna? ludzi, trzeba ?y? po?rd nich.
StendhalPowstanie Wielkopolskie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Jak zapewne szanowny czytelnik zd??y? zauwa?y? - ?ledz?c dzia?ania naszej grupy – nie da si? ukry?, ?e od kilku lat, z wzajemnym zrozumieniem wsp?dzia?amy z 3 Bastionem Grollman! Mo?emy tu ujawni?, ?e po wielu wsplnych dyskusjach w temacie Ich nowych projektw, poruszaj?cych problematyk? konfliktw zbrojnych na ziemiach Polskich na samym pocz?tku XX wieku – przekonali?my si?, ?e jest to wyj?tkowa mo?liwo?? poszerzenia swoich horyzontw o nowe do?wiadczenie. I tak przystali?my na zaproszenie do uczestniczenia w planowanej rekonstrukcji na 27.12.2007r. w Poznaniu. Poza ciekawo?ci? samego tematu – Powstania Wielkopolskiego, z rado?ci? oczekiwali?my spotkania ze starymi kompanami.

Organizacja wyjazdu nie przysporzy?a nam wiele trudu – podstawowa sprawa, to namierzy? si? i zgrupowa? w jednym przedziale w poci?gu. Pozosta?ych Towarzyszy ze ?wierczyny mieli?my przywita? w Poznaniu. Dyskusje w trasie do Poznania skupi?y si? nad problematyk? ruchu rekonstrukcyjnego w Polsce a tak?e na temat nieustannego d??enia do profesjonalizmu w swoim dzia?aniu – to mniej wi?cej tak, jak z ?yczeniami noworocznymi – co roku ?yczy si? lepszego nast?pnego (...) jak by starego trzeba by ?a?owa? hihihi. .

Tak czy inaczej, poci?g si? nie wykolei? a wszyscy wyszli na peron rado?nie witaj?c Mizeri?. Po kilkunastu „misiaczkach” za?adowano nas do lekkich transporterw bulwarowych i przerzucono na miejsce zgrupowania – do Szko?y Muzycznej, ktrej dyrekcja u?yczy?a nam sal? gimnastyczn? na miejsce noclegu. Osobi?cie r?ne szko?y widzia?em, ale ten kompleks budynkw przysporzy? nam nie-lada problemw w poruszaniu si?. Na sal? gimnastyczn? sz?o si? dobry kawa?ek drogi, rozmaitymi przesmykami i zakamarkami i nawet uda?o nam si? zb??dzi? - przynajmniej raz.

Zgodnie z harmonogramem, o godz. 6:00 Jachu i Mizer wyrwali nas z obj?? Morfeusza w kierunku bardziej paskudnych form ?ycia i tak pododdzia? „B” nie przewidziany do pochodu paradnego, uda? si? do szatni g?wnej. Ekipa z firmy Hero w kilka chwil, na asygnaty przydzieli?a nam niemieckie mundury I wojenne ( repro ). Tak sformatowani ( po usuni?ciu pagonw, korpuswek i innych insygniw ) przemie?cili?my si? na sal? – do matecznika, gdzie do godz. 10:30 mieli?my stworzy? pi?kny i zwarty pododdzia? pod wodz? niezawodnego ( tym razem kaprala ) Leszka – ktry ma we krwi nadzr nad rozpustn? „swo?ocz?”.

Po przeprowadzonym apelu mundurowym przez Mizera ca?y pododdzia? rekonstruktorski: Powsta?cy, Skauci, Cywile i Niemcy przedreptali na miejsce zgrupowania – pod Hotel Bazar na starwce. O godz. 11:30 na Placu Wolno?ci w pododdzia?ach omwiono sprawy organizacyjne przebiegu inscenizacji a o 12:15 Kolega Hasz przypomnia? ca?o?ci istotne elementy epizodw. Tak przygotowani – bez specjalnego ci?nienia, bo posiadaj?cy istotn? wiedz? do dzia?ania – przegrupowali?my si? na punkty dyslokacji pododdzia?w. Moim osobistym przydzia?em by?o imitowanie serii z oryginalnego MG-08 przy pomocy ukrytego „za w?g?em” AKMS-u z ??cznym zasobem amunicji 120 sztuk na wszystkie 4 ods?ony epizodw. Niestety dosta?em tylko jeden magazynek i tylko dzi?ki dobrej wsp?pracy z Gralem z obs?ugi MG sprostali?my zadaniu pestkuj?c pude?ko w przerwach szturmu a j?zyki ognia, huk automatu robi? wra?enie. Pozostali Towarzysze z TGRH i innych grup, w mundurach niemieckich usi?owali odeprze? atak Powsta?cw, lecz wsparcie kontrataku kawalerii, ka?dorazowo przes?dza?o o rozstrzygni?ciu bezskutecznej walki. Poddali?my si? i po przerwie gotowali?my si? do ponownej ods?ony.

Trzeba tu wspomnie?, ?e pod samym Hotelem Bazar by? doskonale zorganizowany punkt mobilizacyjny Powsta?cw – gdzie poza serwowan? grochwk? dla mieszka?cw mustrowano ?mia?kw do walki wyzwole?czej. Po ostatniej ods?onie pognali?my zda? bro? strzelaj?c? a tak?e posiadane sorty, po?piesznie sprz?ta? sal? gimnastyczn? spakowa? si? i dopa?? poci?g do domu. O p?nocy byli?my w Trjmie?cie.

Przede wszystkim uj??a nas postawa organizatorw !. Kolejny raz pokazali, ?e mo?na przeprowadzi? – zrealizowa? zadanie skupiaj?c si? wy??cznie na nim!. Do?wiadczenie, spokj i dojrza?o?? organizatorska nie da?a nikomu odczu? czegokolwiek co jest powodem do roztrz?sania przez niezadowolonych malkontentw, jakich nam dzisiaj nie brakuje przy organizacji imprez ( nie tylko z naszej dzia?ki ). Na polu walki wszyscy wzajemnie si? uzupe?niali – rwnie? „strony konfliktu” co pozwoli?o na dobre wykonanie ca?ego „przedstawienia” – bo tak sobie pozwalamy nazywa? inscenizacje. Wydarzenia, mundury i zwyczaje z pocz?tku XX wieku rzemios?a wojennego s? dla nas zupe?nie nowym do?wiadczeniem – i ?ebym nie zapeszy? ! – istotnym w ?yciu naszej grupy. Z tego Miejsca serdecznie dzi?kujemy ca?emu stanowi 3 Bastionu Grolman a tak?e wszystkim innych uczestnikom za dobr? robot? !

Pami?tajmy ! – ogie? nigdy nie zaga?nie !!!.

Wi?cej na ten temat :
http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36001,4793196.html
http://www.radiomerkury.pl/index.php?art=24679

opracowal: Stopczyk
Galeria - zdjęć (7)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków