TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George Orwell"W IMI? PRZYJA?NI" - otwarcie sali wystawowej OBEP IPN Gda?sk

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć          Na pocz?tku marca 2004 roku Gda?ski oddzia? Instytutu Pami?ci Narodowej zwrci? si? do nas z propozycj? zorganizowania i przeprowadzenia inscenizacji historycznej podczas oficjalnego otwarcia sali wystawienniczej Oddzia?owego Biura Edukacji Historycznej przy siedzibie Gda?skiego oddzia?u IPN na ul. Polanki.
Pocz?tkowo zak?adano ?e ma by? to wierna rekonstrukcja odbicia z r?k Gestapo Janka Bytnara -legendarnego "Rudego". Po przeg?osowaniu naszego udzia?u powo?ali?my zesp? odpowiedzialny zarwno za kontakty z IPN jak rwnie? za ca?o?ciowe przygotowania. W sk?ad zespo?u weszli: Anna Rogowska, Maciej Czy?ewski, Micha? Katzer, Tomasz Paprocki, Piotr Solecki, Leszek Gliniecki. Po zapoznaniu si? ogromn? ilo?ci? dokumentw i relacji uczestnikw wczesnych zdarze? oraz po skonfrontowaniu miejsca naszej przysz?ej akcji zaproponowali?my aby jednak zrezygnowa? z wiernego odtworzenia tamtejszej operacji i przeprowadzi? inscenizacj? z zaanga?owaniem podobnej ilo?ci ?rodkw, ludzi i sprz?tw ale o innym przebiegu i scenariuszu. Po opracowaniu 2 scenariuszy zawieraj?cych zestawienie minimalnej ilo?ci ?rodkw niezb?dnych do przeprowadzenia owej akcji przekazali?my j? do IPN-u celem konsultacji i dalszego opracowania. W toku rozmw z Panem Januszem Marszalcem oraz Panem Piotrem Niwi?skim wsplnie doszli?my do wniosku ?e do wsp?pracy nale?y rwnie? zaprosi? Naczelnika Gda?skiego Wi?zienia ?ledczego Pana Waldemara Kowalskiego oraz zwrci? si? o pomoc do Gda?skiej Policji.

Z pocz?tkiem kwietnia ca?y plan odbicia wi??nia z konwoju by? gotowy - Gda?ska Policja oraz S?u?ba Wi?zienna rwnie? by?a ju? "zwarta i gotowa" - pozosta?y jedynie konsultacje i kompletowanie niemieckiego umundurowania (nie by?a to ?atwa sztuka poniewa? odgrywaj?cymi SS-manw byli w du?ej mierze funkcjonariusze operacyjnymi Policji i zdobycie odpowiednich rozmiarw mundurw wymaga?o od naszego sztabu organizacyjnego nie lada akrobacji i finezji!)
Na placu boju spotkali?my si? wszyscy 22 kwietnia o godzinie 7.00 by rozpocz?? ostatnie przygotowania i przeprowadzi? ostatnie prby synchronizuj?ce wszystkie elementy akcji.

Sam scenariusz akcji zak?ada? udzia? 2 motocykli z wzkami bocznymi jako eskort? konwoju, ci??arwk?-wi??niark? (w tej roli wdzi?cznie zagra?a ludowo-demokratyczna wersja ci??arwki Granit mod.1937 czyli Robur:)), drugi pojazd ci??arowy stoj?cy z boku trasy przejazdu konwoju jako wz ewakuacyjny wszystkich "szturmowcw" i wi??niw jak rwnie? pojazd osobowy marki Simca z 1937 roku dla odtransportowania ewentualnych rannych i jako zabezpieczenie.

W roli Szturmowcw wyst?powali - Gda?scy Policjanci, a z ramienia naszego Stowarzyszenia: Ernest Mu?a, Piotr Solecki, Micha? Katzer, Filip Babiak, Maciej Czy?ewski, Maciej Kalisz oraz go?cinnie Wojciech K?o?ski (ze Stowarzyszenia "Gdy?ski Szwadron Krakusw"), uzbrojeni w karabiny maszynowe , bro? krtk?, Granaty Og?uszaj?ce oraz ?wiece dymne w liczbie 15, jako SS-owcy wyst?pili rwnie? Gda?scy Policjanci oraz Stra?nicy S?u?by Wi?ziennej wraz z psem! w liczbie 10. Konwojenci rwnie? byli wyposa?eni w Karabiny maszynowe oraz bro? krtk?. Pozosta?e role obsadzili jako sygnalizuj?ca rozpocz?cie i zako?czenie operacji Karolina ?ygowska oraz w roli gruba?nego szpicla-volksdeutscha Tomasz Paprocki. Wi??niw w liczbie 10 odgrywali cz?onkowie "Wybrze?aka" Przebieg ca?o?ci akcji by? nast?puj?cy: konwj w szyku: motor- wi??niarka-motor pod??a? w wytyczonym kierunku ze sta?a pr?dko?ci? - przed samym miejscem akcji ca?y konwj musia? zwolni? ze wzgl?du na przejazd przez 2 bramy oraz zakr?t - i w?a?nie ze wzgl?du na dogodne warunki do przeprowadzenia akcji zdecydowano o jej przeprowadzeniu w tym miejscu. Dodatkowo konwj mia? by? zatrzymany przez zatarasowanie trasy przejazdu starymi meblami przewo?onymi na ogromnym wzku przez polskich robotnikw-szturmowcw...

Pole walki zabezpiecza?y 2 grupy szturmowcw -stra? przednia oraz tylna wyposa?one w kombinowane uzbrojenie (bro? krtka oraz 1 karabin maszynowy na grup?) ich zadaniem by?o czuwanie nad zabezpieczeniem miejsca akcji oraz ewentualne wsparcie kolegw bezpo?rednio szturmuj?cych konwj. Grupa bezpo?rednio szturmuj?ca konwj zaj??a pozycj? przy "meblach" oraz z lewej strony nadje?d?aj?cego konwoju -tak by nie byli na linii strza?w kolegw. Po daniu sygna?u do rozpocz?cia akcji wszyscy na stanowiskach bojowych ?ciskaj?c granaty oraz bro? czekali w skupieniu na rozwj wypadkw - nieporadnym polskim "?winiom" wysypa?y si? na tras? przejazdu meble - zatrzymuj?c tym samym konwj -1 motocyklista schodz?c z motoru nawo?uj? polakw do natychmiastowego uczynienia przejazdu dla konwoju wspomagaj?c si? przy tym mieszank? wulgaryzmw i wyzwisk rzucanych w stron? polakw - huk, b?ysk, padaj? seri? z automatw, powietrzem wstrz?saj? wybuchy granatw, na zadymionym polu poruszaj? si? krtkimi skokami ludzkie postacie- to szturmowcy!! ostrzeliwuj? szoferk?, tylnego motocyklist? oraz obstaw? z ci??arwki - na trotuarze le?y by?y "nadcz?owiek" ktry jeszcze przed chwil? pomstowa? na polskich robotnikw. Teraz wypadki tocz? si? b?yskawicznie - tylna obstawa ci??arwki jest zbyt silna - na pomoc rusza tylnie zabezpieczenie szturmowcw - ?cinaj? ich seriami, rozpoczyna si? faza wyci?gania wi??niw z wi??niarki i przesadzania ich do drugiego wozu ci??arowego - kiedy nagle zza rogu wybiega strzelaj?c w stron? szturmowcw Volksdeutsch - rani jednego z nich ale zabezpieczenie szybko odnajduj? si? w sytuacji i Volksdeutsch podziela los swych "kolegw po fachu". Podje?d?a Simca - zabiera rannego szturmowca oraz wi??niark? b?d?c? w najci??szym stanie zdrowotnym. - po szybkim odebraniu broni zabitym, sprawdzeniu stanu i zapakowaniu si? na wz ewakuacyjny og?oszono gwizdkiem zako?czenie operacji.

VICTORIA!


Wzorowa wsp?praca wszystkich zdawa? by si? mog?o jak?e odleg?ych osb reprezentuj?cych r?ne formacje,a tak?e nasze - co tu ukrywa? - ogromne przygotowania przynios?y zamierzony efekt - publiczno?? s?dz?c po reakcjach i p?niejszych wypowiedziach by?a zafascynowana inscenizacj? - jest to dla nas ogromny -chyba jeden z najsilniejszych impulsw sk?aniaj?cych nas do dalszego rozwoju. Za tamte niezapomniane gromkie brawa oraz za wspania?? wsp?prac? z Gda?sk? Policj? , S?u?b? Wi?zienn? oraz jak zawsze z gda?skim oddzia?em Instytutu Pami?ci Narodowej - dzi?kuj? w imieniu Stowarzyszenia.

opracowa?: T. Paprocki
Galeria - zdjęć (4)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków