TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras„Dotknij Niepodleg?o?ci” – Warszawa 11.XI.2007

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Na d?ugo przed Dniem Niepodleg?o?ci zacz??y do nas dociera? wie?ci o planowanej paradzie rekonstruktorw, maj?cej u?wietni? tegoroczne obchody. Wkrtce po tym dotar?o do nas oficjalne zaproszenie od Tomka Krasi?skiego z GRH "Rados?aw" – g?wnego koordynatora dla grup rekonstrukcji historycznej bior?cych udzia? w paradzie. Nasze Stowarzyszenie ze wzgl?du na wyj?tkow? wag? tego wydarzenia natychmiast potwierdzi?o ch?? uczestnictwa. Parada, ktrej organizatorami by?y Muzeum Wojska Polskiego, Urz?d Miasta Sto?ecznego Warszawy, Garnizon Warszawa oraz program Discovery Historia, mia?a ukaza? wszystkie formacje WP od zarania niepodleg?o?ci a? do wsp?czesno?ci. Jednostki w mundurach historycznych by?y reprezentowane przez szereg grup rekonstrukcji historycznej z ca?ego Kraju.

Zmobilizowani cz?onkowie naszej Grupy, rozpocz?li zakrojone na szerok? skal? przygotowania. M.in. dokonano ustale?, ?e nasz Sekcja „Zachd” wyst?pi w mundurach "ludowego" Wojska Polskiego, natomiast Sekcja „P?noc” wcieli si? w postacie ?o?nierzy 3. Wile?skiej Brygady AK por. Gracjana Frga ps. „Szczerbiec”.

W dniu 10 listopada z r?nych stron kraju 17 osb z TGRH wyruszy?o do Stolicy. Jako pierwsza na miejscu postoju zjawi?a si? sekcja „P?noc”, ktra zosta?a zakwaterowana w klubie „M.A.S.H.”.

Tam, jak si? niebawem okaza?o, znajdowa?o si? wielu naszych Kolegw z poprzednich rekonstrukcyjnych imprez.
Po dotarciu i zakwaterowaniu naszej ostatniej grupy (a by? ju? p?ny wieczr), wszyscy umundurowali si? szybko i sprawnie przebrali?my oraz rozpocz?li krtkie, lecz bardzo sprawne ?wiczenia, ktrych celem by?o zgranie zebranych rekonstruktorw z trzech grup rekonstrukcyjnych. Tak wi?c, do oddzia?u "ludowego" WP wystawionego przez GRH „Kalina Krasnaja” do??czy?a Sekcja „Zachd” oraz dowodzony przez Mirka pododdzia? "ludowego" WP wystawiony przez z Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K". Natomiast ca?a si?a Sekcji „P?noc” wcieli?a si? w ?o?nierzy 3. Wile?skiej Brygady AK. W tym miejscu wielkie podzi?kowania dla Mirka, ktry na t? okazj? umo?liwi? poddzia?owi AK jednolite umundurowanie w dwustronne kurtki zimowe WH, w ktre w ca?o?ci umundurowana by?a 1. kompania szturmowa 3. Brygady na pocz?tku 1944r.

Po intensywnych ?wiczeniach szybko i sprawnie przygotowali?my miejsca do spania, a nast?pnie do??czyli?my do pozosta?ych grup, ktre okupowa?y ju? klub. Przy snuciu wspomnie?, rozpami?tywania dokonanych czynw i wtrze dono?nego ?piewu ponownie bardzo mi?o up?yn??o spotkanie w gronie starych przyjaci?.

Wczesnym rankiem opu?cili?my go?cinny klub, by o godzinie 9:00 zjawi? si? przed Muzeum Wojska Polskiego. Stamt?d zwart? kolumn? udali?my si? w rejon Grobu Nieznanego ?o?nierza, by do??czy? do pozosta?ych formuj?cych si? grup. Wkrtce wszystkie pododdzia?y uformowane w kolumn? marszow? uda?y si? na Plac Marsza?ka Pi?sudskiego, gdzie zaj?li?my miejsce w jednym szeregu z kompaniami honorowymi wszystkich rodzajw wojsk i s?u?b RP.

Po rozpocz?ciu uroczysto?ci ze zdumieniem stwierdzili?my, ?e Prezydent RP Pan Lech Kaczy?ski odbiera honory tak?e od Grup Rekonstrukcyjnych. Uczestnictwo w tak podnios?ej i wyj?tkowej uroczysto?ci, jak? jest ?wi?to Niepodleg?o?ci rozpiera?o nas dum?. Teraz sami mogli?my bra? udzia? w tym wydarzeniu, ktre to tyle razy ?ledzili?my w telewizji.

Na zako?czenie uroczysto?ci, w ?lad za kompaniami reprezentacyjnymi poszczeglnych rodzajw wojska przemaszerowali?my przez Plac Marsza?ka Pi?sudzkiego oddaj?c ho?d bezimiennemu bohaterowi spoczywaj?cemu pod resztkami kolumnady Pa?acu Saskiego.
Nast?pnie parada ruszy?a ulicami Krlewsk?, Krakowskim Przedmie?ciem, Nowym ?wiatem i Al. Jerozolimskimi do Muzeum Wojska Polskiego. Tak wi?c, maszerowali… I. Brygada Kadrowa – zal??ek polskiej armii po latach niewoli, Powsta?cy Wielkopolscy – ktrzy jako jedyni w naszej historii podnie?li zwyci?ski zryw, ?o?nierze B??kitnej Armii Genera?a Hallera – przybyli z Francji, ktrych czo?gi p?dzi?y bolszewickie armie przez ca?? Polsk?, Wojsko Polskie czasu nawa?y bolszewickiej 1920 roku – dzi?ki ktremu ocala?a Europa, Skauci i harcerze – ktrzy krzewili w?rd m?odzie?y patriotyzm i ktrzy oddali wielk? danin? krwi podczas II wojny ?wiatowej, ?o?nierze Wojska Polskiego czasu Kampanii Wrze?niowej (kawaleria i piechota) – ktre mimo przewagi wroga udowodni?o ca?emu ?wiatu, ?e m?oda zaledwie 20-letnia odzyskana pa?stwowo?? mo?e stawia? zaciek?y i cz?sto skuteczny opr dysponuj?cej ogromna przewag? faszystowskiej armii , Partyzanci 3. Brygady Wile?skiej AK „Szczerbca” – przelewaj?cy krew walce z Niemcami, a podczas opercji "Ostra Brama" (w ramach akcji "Burza") zdziesi?tkowani przez swych „sojusznikw” z Armii Czerwonej, Powsta?cy Warszawscy – ktrzy swym 63. dniowym zrywem pe?nym m?stwa, ale i cierpienia, rzucili d???cym do podporz?dkowania sobie Polski Sowietom k?od? pod nogi, „ludowe” Wojsko Polskie czasu II wojny ?wiatowej – ktre broczy?o krwi? pod Studziankami, na Wale Pomorskim i pod Budziszynem nie wiedz?c jaki los Ojczy?nie gotuj? komunistyczni "sojusznicy", ?o?nierze 1. DPanc. Gen. Maczka – ktrzy niczym husaria przez Falaise, Bred? dotarli do Wilhelmshaven, Spadochroniarze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego – ktrym obiecano desant do walcz?cej Warszawy, a wys?ano by przelewali sw? krew w dalekim Arnhem, ?o?nierze 2. Baonu Komandosw – walcz?cy pod Monte Cassino ...

W?rd niezwykle licznie zgromadzonych mieszka?cw Stolicy wielokrotnie rozbrzmiewa?y oklaski, b?yska?y flesze aparatw fotograficznych. Gdy dotarli?my na teren Muzeum WP, rozeszli?my si? w t?umie „cywilw”, udzielaj?c mo?liwie najobszerniejszych odpowiedzi na ka?de zadane pytanie. Szybko niestety nadszed? czas powrotu. Po po?egnaniu si? z kolegami udali?my si? w drog? powrotn?, wymieniaj?c si? wra?eniami.
W zwi?zku z niezapomnianymi chwilami i g??bokimi emocjami, jakie mieli?my okazj? prze?y? uczestnicz?c w tegorocznych obchodach, chcieliby?my jeszcze raz serdecznie podzi?kowa? Organizatorom, ca?ej Braci Rekonstruktorskiej oraz wszystkim tym, ktrzy przyczynili si? do przygotowania i przeprowadzenia tak wspania?ej imprezy. Wielkie podzi?kowania tak?e dla Micha?a Szewczyka z SRH PSZ za zgod? na wykorzystanie zdj?? do niniejszego artyku?u.

opracowa?: Laska
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków