TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasZdj?cia z filmu "Popie?uszko"

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W dniach 4 i 10 pa?dziernika b.r. kilkunastu cz?onkw naszego Stowarzyszenia uczestniczy?o w zdj?ciach do filmu fabularnego pt. „Popie?uszko” re?yserowanego przez Rafa?a Wieczy?skiego i b?d?cego biografi? kap?ana "Solidarno?ci".

W filmie statystowali?my jako ?o?nierze KBW, funkcjonariusze UB i NKWD uczestnicz?c w scenach opowiadaj?cych o dzieci?stwie ksi?dza Jerzego. Pierwszy dzie? zdj?ciowy odby? si? na rynku w miejscowo?ci Zakroczyn, gdzie stanowili?my obsad? znajduj?cego si? tam posterunku MO, okazyjnie wzmocnionego przez pododdzia? KBW, ktremu towarzyszy? sowiecki doradca z NKWD. Doskonale dobrana sceneria, ?e poczuli?my si? jakby?my si? przenie?li we wczesne lata 50-te. Historyczne pojazdy oraz wystrj budynkw znajduj?cych si? na rynku sprawia?y niesamowite wra?enie. Gdyby nie widoczne w s?siedztwie nowoczesne fasady budynkw i du?y sklep spo?ywczy mo?na by wnioskowa?, ?e znajdujemy si? w jakim? skansenie. Nagrywana scena ze wzgl?du na swj charakter by?a dla nas bardzo statyczna i niewymagaj?ca od nas znacznego wysi?ku. Z niecierpliwo?ci? jednak, oczekiwali?my nast?pnego dnia zdj?ciowego, ktry mia? si? odby? ju? w plenerach le?nych i przedstawia? bardzo dynamiczn? scen? potyczki pomi?dzy si?ami komunistycznymi, a "?o?nierzami Wykl?tymi”, odtwarzanymi przez kolegw z WSH "Szaniec”.

Tak wi?c po tygodniu powrcili?my na plan zdj?ciowy, ktry tym razem znajdowa? si? w lasach w okolicach Otwocka.

Scenariusz filmu na ten dzie? przewidywa? dwie sceny. Pierwsz?, ukazuj?c? jak podczas grzybobrania jesieni? 1953 r. na Podlasiu, kilkuletni Jerzy wraz ze swym ojcem s? niespodziewanie ?wiadkami ob?awy i strzelaniny si? bezpiecze?stwa z niewielkim oddzia?em "le?nych". Drugi epizod z naszym udzia?em przedstawia? scen?, w ktrej Ojciec z ma?ym Jerzym spotykaj? w lesie powracaj?c? kolumn? pojazdw wioz?cych oddzia?y uczestnicz?ce w ob?awie na „Wykl?tych”. Wielkie wra?enie robi? zgromadzony sprz?t: GAZ-51, ZiS-5 i GAZ-67B. Kilkadziesi?t dubli, nie przeszkodzi?o w zachowaniu dobrego humoru, sprz?t nie zawid? a ca?a ekipa filmowa wraz z zachodem s?o?ca zako?czy?a tego dnia prac? nad zdj?ciami.

Mimo i? przypad?a nam niewdzi?czna rola odegrania oddzia?w, ktre przyczyni?y si? do utrwalenia i utrzymania przez ponad 40 lat tego zbrodniczego ustroju, jeste?my wdzi?czni za umo?liwienie nam uczestnictwa w filmie przedstawiaj?cym histori? ?ycia wybitnego patrioty, jakim by? ?.P. ks. Jerzy Popie?uszko.

Jednocze?nie chcieliby?my serdecznie podzi?kowa? kolegom z Warszawskiej Grupy Historycznej „Szaniec”; szczeglnie Jarkowi Kuczy?skiemu, za bardzo ?yczliw? wsp?prac? oraz wszechstronn? pomoc na planie zdj?ciowym jak i poza nim.

opracowa?: Laska
Galeria - zdjęć (7)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków