TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasAdam Dedio, ps. Adrian

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Urodzi? si? w Zakopanem w Wigili? 1918 r. W 1939 r. walczy? z Sowietami i Niemcami w oddzia?ach gen. Kleeberga. Awansowa? do stopnia podporucznika, po powrocie z obozw jenieckich i pracy przymusowej zwi?za? si? z krakowsk? AK. Aresztowany latem 1944 r. by? katowany przez gestapo. Po odzyskaniu wolno?ci wst?pi? do partyzantki. Po wojnie, b?d?c ju? oficerem Marynarki Wojennej, nie wyrzek? si? swoich pogl?dw i wst?pi? do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ktre na Wybrze?u u?ywa?o kryptonimu Semper Fidelis Victorii (jedna z wielu podziemnych organizacji dzia?aj?cych na Pomorzu). Pe?ni? w niej funkcj? oficera wywiadu. Za t? dzia?alno?? zosta? uwi?ziony i stracony w gda?skim wi?zieniu 14 kwietnia 1947 r. Tylko dzi?ki uporowi jego matki, Marii Dedio, do dzi? zachowa? si? grb nad miejscem jego pochwku. [ cytat: Gazeta Wyborcza Trjmiasto ]

28 lipca 2006 roku – nasz Ojciec Prowadz?cy – Tomasz Paprocki zacz?? powoli przygotowywa? nasz? grup? do rl w projekcie filmu o ma?o znanej postaci – Adamie Dedio , ps. Adrian. Dr Janusz Marszalec – historyk i pracownik IPN-u, sprowokowany dociekaniami pasjonata historii kpt. Waldemara Kowalskiego – dyrektora Aresztu ?ledczego w Gda?sku, przy wsp?pracy Pani Iwony Bartlewskiej - zawodowego re?ysera, podj?li si? przedstawienia tragicznej historii podchor??ego Marynarki Wojennej zamordowanego w Gda?sku w 1947 roku. Fabularyzowany dokument „Epitafium 169. Rzecz o Adamie Dedio Adrianie” powsta? skutkowo na zlecenie Oddzia?owego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej oddzia? w Gda?sku przy wsp?pracy z Aresztem ?ledczym w Gda?sku oraz Teatrem Miejskim w Gdyni.

Sceny by?y nagrywane, w du?ej wi?kszo?ci, na terenie Aresztu na ul. Kurkowej w Gda?sku. Wykorzystano tutaj, wcze?niej przygotowan? aran?acje wn?trz - wybranych miejsc aresztu, dzi?ki uprzejmo?ci Teatru Telewizji Polskiej – ktra to aran?acja by?a t?em do projektu Pani Natalii Korynckiej Gruz – „Inka 1946”. Niektre sekwencje z naszym udzia?em by?y dos?ownie kr?cone – po zako?czeniu dnia pracy przy filmie o Ince. Pozosta?e uj?cia nakr?cono na Cmentarzu Garnizonowym w Gda?sku, w Forcie Grodzisko i w kawiarni „Forteczna”. Oprawa techniczna by?a du?o skromniejsza od ekipy TVP lecz zaanga?owanie uczestnikw emocjonalnie powi?zanych z problematyk? projektu da?o wymierny efekt ko?cowy – wstrz?saj?cy film - naszym zdaniem doskonale wywa?ony w swej zamierzonej formie – dydaktycznej i dokumentalnej w du?ej cz??ci fabularyzowanej.

W rol? Adama Dedio wcieli? si? Artur Tomczak – gdy?ski aktor i re?yser, natomiast jego matk? zagra?a El?bieta Mrozi?ska z teatru Miejskiego w Gdyni. Rol? oprawcy Adriana zagra? nasz Prezes – Tomasz Paprocki. W mundurze oficera Marynarki Wojennej przeobrazi? si? w bezdusznego ?ledczego Bramczewskiego, ktry po schwytaniu Adriana prowadzi? spraw? i „towarzyszy?” mu do jego ko?ca. Paradoksalnie - Adam Dedio wcze?niej dzia?aj?c w tajnej organizacji Semper Fidelis Victoria ostrzega? swoich zwierzchnikw przed kontrowersyjn? postaci? pracuj?c? w sztabie Marynarki Wojennej – jak? by? w?a?nie Bramczewski – mi?dzy innymi jako „bardzo szkodliw? osob?”. Pozostali z TGRH – obsadzali rol? funkcjonariuszy i pracownikw wczesnego aparatu bezpiecze?stwa w tym katw z plutonu egzekucyjnego, ktrzy za sw? robot? dostawali od dowdcy standardowe uposa?enie – grosz na wdk? i zagrych? (...).

Pomys?odawcy i realizatorzy para-dokumentalnego filmu „Epitafium 169. Rzecz o Adamie Dedio – Adrianie” pokazali, ?e Pami?? – to tak?e rozliczanie przesz?o?ci przez ocalanie okruchw historii – co jest dzisiaj bardzo potrzebne - g?wnie dla m?odego pokolenia!.

Z naszej strony ogromne podzi?kowania dla realizatorw za mo?liwo?? przyczynienia si? do powstania tego projektu. ?ywimy nadzieje, ?e b?dziemy pomocni w przysz?o?ci w podobnych pracach.

Wi?cej na ten temat :
Adam Dedio 1.
Adam Dedio 2.

opracowal: Micha? Wierzbicki Stopczyk
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków