TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasRekonstrukcja Krlky - Czechy

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W czerwcu tego roku dostali?my zaproszenie od naszego Kolegi z Czech, Micha?a Gajdorusa, do udzia?u w rekonstrukcji historycznej organizowanej w miejscowo?ci Krlky niedaleko K?odzka (przej?cie graniczne w Mi?dzylesiu) - a tam nas jeszcze nie by?o !

Po wymianie emailw, wst?pnie dowiedzieli?my si?, ?e jest to najwi?ksza i najlepiej zorganizowana rekonstrukcja historyczna w Czechach oraz, ?e ma odby? si? w dniu 19 sierpnia tego roku. Akcj? umiejscowiono w 1945 roku a wst?pnie przewidziano udzia? trzech czo?gw T-34/85, jednego dzia?a samobie?nego SU-100 a tak?e samolotw Jak 11 oraz Me 410. Bro? i amunicj? zapewnia? organizator – podobnie jak i wy?ywienie. Niezw?ocznie podj?li?my czynno?ci organizacyjne, w wyniku czego ustalono: dnia 17.08 jedziemy poci?giem do Wroc?awia, potem przesiadki do Mi?dzylesia, potem krtki odcinek do granicy.

Dnia 17 sierpnia, roku pa?skiego 2007 o godz. 18:07 szesnastu piechurw z TGRH + jeden przedstawiciel 3. Bastionu Grolman bezpiecznie stan?li pod znakiem informuj?cym o obecno?ci na obczy?nie. Zdj?cie pami?tkowe, krtka odprawa pod sklepem spo?ywczo-monopolowym. Nast?pnie po uczczeniu tej wiekopomnej chwili dwa radiowozy + jeden UAZ sprawnie przerzucili nasz? watah? do obozowiska w czeskich Kralikach.

Wszechobecne b?oto oraz nieustaj?ca m?awka ogranicza?a nasze ruchy i humor lecz po dokonaniu rejestracji osobowej w sztabie (w ci??arwce Praga–Besan) oraz po ustaleniu miejsca zakwaterowania zacz?li?my adoptowa? si? w nowych warunkach. Zastali?my sprawnie funkcjonuj?cy garnizon – ustawione w szeregu d?ugie namioty mieszcz?ce ??cznie ponad 300 rekonstruktorw, wyposa?one w o?wietlenie, ??ka polowe oraz gumowan? wyk?adzin? a tak?e doskonale zorganizowan? w pobli?u infrastruktur? sanitarn? no i ten sympatyczny „gwar” z pobliskiej polowej kantyny. Tam te?, po umundurowaniu si?, postanowili?my wyrwna? bilans energetyczny - po wyczerpuj?cej, blisko 15-to godzinnej tu?aczce - wysokokalorycznymi posi?kami oraz napojami !

Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem imprezy, brzmia? on mniej wi?cej tak:

ZASADY ORGANIZACYJNE I WARUNKI TECHNICZNE:
A. mundury i symbole

1. poza obszarem rekonstrukcji (pole walki, obz i strefy dla publiczno?ci) bezwzgl?dnie obowi?zuje zakaz poruszania si? w mundurach z epoki. Dojazd na miejsce akcji, jakikolwiek pobyt poza terenem rekonstrukcji dozwolone tylko w odzie?y cywilnej;

2. w rekonstrukcji nie mog? wzi?? udzia?u jednostki w mundurach Waffen-SS. Ze strony niemieckiej zaproszone s? wy??cznie grupy odtwarzaj?ce jednostki Wehrmacht'u;

3. w czasie akcji nie wolno u?ywa? flag i/lub proporcw Trzeciej Rzeszy i/lub wojsk by?ego Zwi?zku Radzieckiego;

4. u?ywanie symboliki niezgodnej z prawem (hakenkreuz, czerwona gwiazda, sierp i m?ot) dozwolone s? tylko poza czasem trwania samej rekonstrukcji i tylko na terenie akcji (pole bitwy i obz );

UWAGA! Na mocy prawa zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek symboli nazistowskich, jest to warunek organizatora. Organy czeskiej Policji w st nad Orlic, MP Krlky i VP b?d? ten zakaz bezwzgl?dnie egzekwowa?. Niedope?nienie zakazu, cho?by z powodu niedba?o?ci, stanowi? b?dzie naruszenie prawa Republiki Czeskiej.

Prosimy o dok?adne sprawdzenie, by poza obszarem rekonstrukcji w ?adnym przypadku nie wykorzystywa? czy nosi? mundurw, czapek, przepasek, opasek na r?kawy, flag z symbolami hakenkreuz'a, Waffen-SS, gwiazdy, sierpa i m?ota, etc. Niemieckie czy radzieckie mundury radzimy zdj??.

Uczestnicy w mundurach czeskich, brytyjskich czy ameryka?skich nie s? ograniczeni ?adnym prawem, mog? porusza? si? swobodnie.

Jeste?my zobowi?zani do przestrzegania powy?szych zapisw prawa obowi?zuj?cego w Republice Czeskiej. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia tego prawa zmuszeni b?dziemy natychmiast wykluczy? uczestnika/uczestnikw z udzia?u w rekonstrukcji oraz zadba? by w przysz?o?ci nie by?/byli zapraszany/ni na ?adne tego typu imprezy. Warunki te wynikaj? z przepisw prawnych obowi?zuj?cych w Republice Czeskiej i musz? by? BEZWZGL?DNIE PRZESTRZEGANE.

B. ZAKWATEROWANIE I WY?YWIENIE
1. zakwaterowanie uczestnikw zapewnione jest w obozie dla 300 osb, ktry zbudowany zostanie przez Wojsko Republiki Czeskiej.

2. parkingi – to nas nie dotyczy?o wi?c nie spisali?my.

3. jedzenie o charakterze wojskowym (?niadanie, obiad i kolacja) wydawane b?d? w pi?tek i sobot?.

Przyjazd i rejestracja uczestnikw. Radzimy przyjecha? w czwartek 17.08 do godziny 22-giej. W celu rejestracji prosz? przygotowa?: zaproszenie (dowdcy grup), dowd osobisty, pozwolenie na bro? i dokumenty dot. broni przywiezionej ze sob?.

Wydawane b?d? za?wiadczenia o uczestnictwie uprawniaj?ce do wst?pu na teren rekonstrukcji, przydzia?u ?ywno?ci i udzia?u w akcji. Warunkiem udzia?u w akcji jest zarejestrowanie uczestnika do p?nocy w pi?tek !

W celu poruszania si? poza obszarem rekonstrukcji nale?y zabra? za?wiadczenie o uczestnictwie. W celu wej?cia na teren akcji przepustki nale?y pokazywa? bez wezwania

W czasie rekonstrukcji b?dzie k?adziony wysoki nacisk na autentyczno?? uzbrojenia oraz wyposa?enia. Pod tym k?tem kontrolowana b?dzie tak?e bro?. Zabrania si? u?ywania broni poza czasem i miejscem rekonstrukcji. Wystrza? z broni poza czasem i obszarem rekonstrukcji jest niezgodny z czeskim prawem i b?dzie powodowa? wykluczenie winnnego z udzia?u w akcji (oraz wynikaj?ce z tego faktu konsekwencje prawne). Podczas ca?ego czasu trwania akcji obowi?zuje zakaz spo?ywania alkoholu. B?d? testy alkomatem.

C. Fotografowanie i filmowanie
Podczas akcji nie wolno w sposb widoczny pos?ugiwa? si? wsp?czesnymi aparatami foto czy kamerami. Kamery i aparaty z epoki jak najbardziej.


Przyswoiwszy sobie powy?sz? wiedz?, z g?ow? uniesion? ku grze, dziarsko w?drowali?my tam gdzie najgwarniej. Ku naszej rado?ci na miejscu zastali?my naszych Towarzyszy z 3. Bastionu Grolman, ktrzy dzielnie pe?nili dy?ur w Kantynie ju? od d?u?szego czasu. Nast?pi?o oficjalne przekazanie Ich cz?onka z ramienia, a dotychczas przebywaj?cego na naszym stanie, nast?pnie za? posilaj?c si?, d?ugo wymieniali?my pogl?dy na temat wsplnych zainteresowa?.

Bezlitosny poranek przywita? nas s?o?cem i znaczn? popraw? pogody. Bezkresne pok?ady b?ota oraz wszelakiej brei zacz??y stopniowo wysycha? a ci??kie wojskowe ?mig?owce Mi 24 czyni?y dodatkowe spustoszenie w naszych obola?ych b?benkach - dobitych nocnym dudnieniem generatorw pr?dotwrczych, zasilaj?cych nasz obz. Czas ponagla? do wymarszu ! Po sytym posi?ku i dokonaniu ostatnich poprawek oporz?dzenia, przemie?cili?my si? do Ruchomego Sztabu – gdzie wydano nam kbk systemu Mosina oraz amunicj?. Na odprawie, bezpo?rednio przed rozpocz?ciem si? rekonstrukcji, dowiedzieli?my si? o zasadach dowodzenia oraz o czekaj?cych nas zadaniach ! Odprawiaj?cy oficer sowiecki, tonem nie znosz?cym sprzeciwu, dosadnie wyja?ni? wszystkim pododdzia?om gdzie jest ich miejsce. Nast?pnie przegrupowali?my si? na pozycje wyj?ciowe i tam oczekiwali?my na dalsze polecenia. Dowodz?cy, przy pomocy gwizdka i chor?giewek, wyj?tkowo czytelnie i skutecznie byli w stanie operowa? ca?ym naszym „mi?dzynarodowym” oddzia?em.

Pierwszy szturm, o godz. 11:00, na umocnione wzgrze by? do?? powolny. Wcze?niej obserwowali?my silnie opancerzony zwiad, trzy nieprzyjacielskie Sdkfz'ty 251 penetrowa?y przedpole przycz?ku – stanowiska niemieckiej armaty plot. Flak 37 kal. 88mm. Po oddaleniu si? transporterw przeprowadzili?my skomasowany i wyczerpuj?cy atak wsparty trzema czo?gami T-34/85, dzia?em samobie?nym SU-100, samolotem Jak 11 oraz opancerzonym samochodem zwiadowczym z „landliza” M3A1 White Scout Car. Bez problemu opanowali?my nieprzyjacielskie dzia?o znajduj?ce si? na wzniesieniu. Stanowczy i bezwzgl?dny dowdca powid? nasz pododdzia? ku silnie uzbrojonym stanowiskom nieprzyjacielskich MG w autentycznych schronach bojowych – tam rwnie? go nie zawiedli?my. Ostatnie poprawki saperkami i bagnetami oczy?ci?y ziemi? z mundurw w kolorze feldgrau ! Teraz pozosta?o odszuka? "Mizeri?" z 3. Bastionu Grolman i upewni? si?, ?e faktycznie poleg?. Prawie ka?dy z nas mia? okazj? to sprawdzi? osobiscie... :)

Po czterech godzinach przerwy (w trakcie ktrych odbywa?y si? rekonstrukcje z udzia?em Aliantw), inscenizacj? powtrzono w zbli?onym scenariuszu. A nast?pnie, oko?o godz. 17:00, na wsplnej odprawie z udzia?em Wojska oraz innych czeskich s?u?b mundurowych, uczestniczyli?my w uroczystym rozdaniu pami?tkowych odznacze? dla organizatorw a tak?e w przemwieniu oficjeli. Teraz czas na posi?ek i zwiedzanie miejscowego muzeum techniki wojskowej, ktrego kolekcja - zgromadzona na niema?ym terenie, bardzo nas zainteresowa?a. Kra?cowo wyczerpana wydarzeniami tego dnia ekipa, po uprzednim "sformatowaniu" swoich mand?urw, tobo?kw i mieszokw, przygotowa?a si? do przetrwania sobotniej nocy - wszak nast?pnego dnia oko?o wieczora czeka?a nas d?uga podr? do domu. P?niej nast?pi? wieczr piosenki wojskowo-biesiadnej w towarzystwie naszych przyjaci? z 3. Bastionu Grolman oraz nowopoznanych czeskich znajomych. Ta?ce, hulanki, swawole trwa?y d?ugo a ?pieww nie by?o ko?ca. Wszyscy b?dziemy bardzo mi?o wspomina? t? noc !

W niedzielny poranek obserwowali?my niezwykle sprawne dzia?anie Armii Czeskiej w zwijaniu (niema?ego przecie?) namiotowego miasteczka. Praktycznie wszystko by?o pakowane w kontenery – a te ?adowane na zestawy holownicze na wielkich czteroosiowych Tatrach. Nasze "mand?ury" zosta?y przetransportowane przez kolegw z Czech na granic? a my odbyli?my pieszy spacer na odcinku nieco ponad pi?ciu kilometrw. Po odprawie czeka?o nas nast?pne 7 kilometrw spaceru – ale dzi?ki uprzejmo?ci Pogranicznikw, w przeci?gu p?torej godziny, w czterech rzutach dostali?my si? autostopem do Mi?dzylesia. W poniedzia?ek o godz. 8:00 przywitali?my Trjmiasto.

opracowa?: Stopczyk
Galeria - zdjęć (43)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków