TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamaraDni Transgraniczne gminy Wierzchowo

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Zanim postaram si? odda? cho? cz?stk? tego, czego byli?my ?wiadkami, przez ostatnie dni – przebywaj?c w Gminie Wierzchowo Pomorskie na zaproszenie tamtejszego Wjta Pani Emilii Niemyt– prosz? o wybaczenie ?e uczyni? to w tak niewprawny sposb – niestety nie potrafi? wyrazi? s?owami tego co dane nam by?o widzie? i co na d?ugo pozostanie nam w pami?ci ...

Z inicjatywy Jacka Kalinowskiego – Szefa sekcji Zachd naszego Stowarzyszenia – ju? na pocz?tku maja podj?li?my decyzj? i? w pierwsze dni wrze?nia – zjawimy si? w ?wierczynie i dalej w Wierzchowie by u?wietni? tamtejsze do?ynki. Pierwotnie opracowano plan wed?ug ktrego planowano przygotowanie dioramy – prezentuj?cej trudy ?o?nierskiego ?ycia ?o?nierzy Wojska Polskiego z okresu walk o „Wa? Pomorski”. I wszystko bieg?o w najlepszym porz?dku –jednak ta beztroska nie dawa?a nam spokoju i tak ?e w poczatkach czerwca odnie?li?my wra?enie i? mo?e – je?li uda si? pozyska? sponsorw mo?na by by?o nasza propozycj? skierowan? do tamtejszej ludno?ci urozmaici?. Tak te? za namow? kolegw z Sekcji Zachd – rozpocz??y si? rozmowy z przyjaci?mi z Militarni Team – Sprawa pierwotnie wydawa?a nam si? niezwykle trudna –albowiem nasza impreza przypada na okres –ko?czenia sezonu imprez i tym samym w du?ej cz??ci wiele ekip z kraju – zaczyna ju? odpoczywa? – jakby tego by?o ma?o na blisko 2 tygodnie przed nasz? imprez? odbywa?a si? inscenizacja w Lipce – i transport po raz drugi w tamte rejony pojazdu g?sienicowego – krtko mwi?c nie wydawa? si? by? zbyt kusz?c? propozycj?. Rozwi?zanie znalaz? Jacek Kalinowski – w porozumieniu z D?imim ustalili ?e pojazd na ponad 2 tygodnie pozostanie w Lipce – do czasu naszej imprezy – teraz ju? nie by?o odwrotu – tak czy siak impreza odby? si? musia?a.
Przygotwania bieg?y swoim torem – wyznaczonym przez Jacka –albowiem najwi?cej prac mieli do wykonania koledzy w?a?nie z sekcji Zachd – do nas nale?a?o jedynie wsparcie! Warto rwnie? doda? i? z inicjatywy Krzysztofa ?o?yni ktry zaproponowa? nam odwiedziny Zak?adu Karnego w Wierzchowie Pomorskim – by przeprowadzi? dla osadzonych prelekcj? i pokaz multimedialny traktuj?cy o problematyce historycznej jak i idei ruchu rekonstrukcji historycznej – widzianymi z perspektywy TGRH. O ile by?a to dodatkowa sprawa ktra nie ma co ukrywa? wymaga?a g??bszego przygotowania i oddelegowania do jej realizacji kolejnych ludzi o tyle byli?my zdecydowani ?e postaramy si? stan?? na wysoko?ci zadania!

Kiedy my w 3mie?cie zaj?ci ci?gle jeszcze sprawami zwi?zanymi z wyja?nianiem dalszych losw czo?gu z Westerplatte powoli zaczynali?my si? ju? psychicznie nastawia? na wyjazd na Zachd – nasi bracia ze ?wierczyny –dzielnie i w pocie czo?a walczyli z ?opatami w d?oniach kopi?c w pe?ni wymiarowe stanowiska obronne dla potrzeb dioramy.

Co prawda do dyspozycji mieli kopark? –jednak u?yta zosta?a w bardzo ograniczonym zakresie – nikt nie wiedzia? bowiem –??cznie ze specjalistami jak pod ziemi? biegn? rury i inne elementy infrastruktury – operator koparki kopa? zatem tylko do bezpiecznej g??boko?ci – czyli 50 cm – reszt? prac nale?a?o prowadzi? r?cznie. Zakres prac by? zaiste du?y – albowiem nale?a?o przygotowa? stanowiska dla blisko 25 osb! Z relacji kolegw ze ?wierczyny wiem ?e przy pracach pomaga?a tamtejsza m?odzie? – ktrej w zamian za pomoc obiecali?my i? jako pierwsi skorzystaj? z przeja?d?ki pojazdem g?sienicowym :)

Rankiem 7 wrze?nia grupa konwojowa – uda?a si? do Dzimiego by pomc przy za?adunku WZT 1 na zestaw oraz przy wszelkich innych niezb?dnych pracach. Z 3miasta wyje?dzalismy w sk?adzie:
1. Kraz z zestawem podczo?gowym oraz WZT 1 na grzbiecie.
2. Terenwka Pajero wraz z lawet? na ktrej ci?gniony byl motocykl ci?zki M-72.

W sumie z 3miasta wraz z ekip? Militarnych Team wyruszy?o nas 20 osob podzieleni na kilka pojazdw wioz?cych mas? sprz?tw, mundurw i innych eksponatw.
Przed Szwecj? nasz konwj ktory jecha? juz od ponad 7 godzin przej?? Jacek z kolegami by popilotowa? nas przez znane tylko sobie skrty.

W szkole w ?wierczynie w komplecie stawilismy si? ko?o godziny 23.00 – gdzie czeka?a na nas ogrzewana ogromna sala z zapleczem oraz co niezwyk?e parujac? na stole p?misy pelen potraw – stosunkowo d?ugo nie moglismy uwierzy? w to co zobaczyli?my – samorobne Go??bki, Bigos, Szynki, Galarety i inne potrawy stanowi?y o ilo?ci przygotowa? jakie mieli za sob? nasi koledzy – a przecie? wy?ywienie to tylko cz??? i przecie? wcale nie najwa?niejsza na tego typu akcjach – ten egzamin po raz kolejny nasi bracia zdali celuj?co!

Oczywi?cie po tak sutym posi?ku przeprowadzono odpraw? – przygotowuj?c? nasz wszystkich na dzie? jutrzejszy – chwil? potem przyszed? czas na spotkanie w lu?niejszej atmosferze – na stole nie wiedz?c sk?d pojawi? si? anta?ek wype?niony p?ynem o lekko bursztynowym odcieniu – gdy korzystaj?c ze zbjeckiego prawa jakie mi przys?uguj? odkorkowa?em go – wszelkie spekulacj? dotycz?ce tego z czym mamy do czynienia zosta?y uci?t? – wsz?dzie poznam niezwykle prosty ale jak?e przyjemny i „zadziorny” w smaku zapach bimbru. A?eby tradycji sta?o si? zado?? – pierwsz? kolejk? rozlewa?em osobi?cie – W uznaniu ca?o?ci zas?ug wznie?lismy toast za zdrowie wszystkich ktorzy pracowali przy przygotwaniach do tej imprezy – w tej liczbie zdrowie Mamy Jacka i jego siostr? ktore wykona?y wprost tytaniczn? prac? by przygotwa? tak znakomite jedzenie!
Gdy nasta? ranek –wszyscy dziarsko – stawili sie na wsplnym ?niadaniu – po nim ostatecznie dokonano przydzia?w – do zespo?w odpowiedzilanych za odwiedziny i spotkanie w wi??niami w zak?adzie karnym w Wierzchowie, Pomoc przy obs?udze WZT Ekipie Militarnych Team oraz rozstawienie eksponatw przy dioramie.

Osobi?cie znalaz?em si? w zespole maj?cym okazj? odwiedzi? Zak?ad Karny – po przygotowaniu sprz?tu – rozpoczeli?my pokaz eksponatw jakie przygotwali?my – co prawda z racji specyfiki miejsca do ktorego sie udawali?my nie mogli?my zabra? ze sob? atrap uzbrojenia – ale i tak ilo?? sprz?tu by?a wystarczaj?ca jak na pierwszy raz. W pokazie uczestniczy?o blisko 50 osadzonych. Po zako?czeniu zaj?? –zostalismy mile zaskoczeni – albowiem zarwno aresztanci jak i w?adze Zak?adu przygotowali w ramach podzi?kowa? za nasz trud upominki – dyplom oraz obraz. Wi?cej s?w w tym miejscu wydaj? sie ju? zb?dnymi ... ?ywimy tym samym nadziej? i? dane nam b?dzie jeszcze mie? mozliwo?? podzieli? si? sw? pasj? z lud?mi ktrzy w szczeglny sposb potrzebuj? odnale?? swoja – w?a?ciw? drog? we wsp??yciu spo?ecznym.

Gdy zatrzaskiwa?a si? za nami wiezienna brama – a my stali?my ju? po tej stronie bez siatek i p?otw – pozostali koledzy ju? znajdowali sie na miejscu budowy Dioramy – ko?cz?c i dopieszczaj?c ostatecznie kszta?t ca?o?ci – po naszym dotarciu i zamontowaniu w namiocie NS stanowiska za pomoc? ktrego odwiedzaj?cy nas ludzie mieli okazje obejrze? zdj?cia obrazuj?ce cz??? przedsi?wzi?? w jakich nasze Stowarzyszenie bra?o udzia?. Ma?o tego – nie chcieli?my by odwiedzaj?cy nas ludzie odchodzili od „stanowisk ?o?nierzy” na g?odnego – dlatego te? Sekcja Zachd dzi?ki zaangazowaniu W?adz Gminy Wierzchowo wystawi?a stanowisko z grochwk? jak i bigosem. Sama diorama mia?a charakter linii umocnie?, w ktrej przygotowane by?y stanowiska dla poszczeglnych rodzajw broni – poczynaj?c od mo?dzierza 82mm, CKM typu Maxim a na okopach strzeleckich uzbrojonych w bro? d?ug? i karabiny maszynowe DP 28 ko?cz?c, by?o te? miejsce gdzie w s?usznym rozmiarze czajnik wisz?c nad ogniem parzy? nam czaj a radiostacja czeka?a na swoj? Lidk?.

Na oddalonym od nas o 50 m na sympatycznie wyj?cych 12 cylindrach swojego „konia”, koledzy z Militarnych Team: Dzimi, Zulus, Zygfryd i Filon, zabieraj?c co i rusz na darmowe przeja?d?ki ch?tnych mieszka?cw gminy Wierzchowo dokonywali popisw swych wr?cz nieograniczonych umiej?tno?ci w prowadzeniu tego typu sprz?tu – co znalaz?o odzwierciedlenie w opiniach mieszka?cw i? to nie oci??a?y pojazd g?sienicowy a istny diabe?, ktry raczej winien mie? przydomek WRC a nie WZT.

Korzystaj?c z chwil wolnych uda?o nam si? grupami odwiedzi? stoiska innych so?ectw, wystawiaj?cymi si? ze swoimi specja?ami – ktrych mo?na by?o do woli prbowa? – ?al serce ?ciska? ?e nie mamy tylu ?o??dkw co dajmy na to krowa – chocia? mo?e wwczas zaspokojona by?aby ta nieczysta ??dz? sprbowania tego wszystkiego ...
O godzinie 17 rozpocz?li?my przygotowania do zako?czenia naszego pokazu – pakowanie, sprz?tanie terenu, transport czo?gu itd.

O godzinie 19.00 wszyscy stawili?my si? w MP, by po doprowadzeniu si? do wzgl?dnej czysto?ci zasi??? do kolacji. Humory z racji doskonale wykonanego planu – dopisywa?y. Rozmowy i ?arty trwa?y do p?nych godzin nocnych. Warto jednak wspomnie? o jeszcze jednym niezwyk?ym bohaterze ktry uratowa? nam cenny sen a ktry mg?by pozosta? w cieniu.. Ot? p?no po p?nocy powsta? pomys? by og?osi? alarm bojowy dla ca?ego stanu – co chcia? nie chcia? zawsze wypada niezwykle barwnie ku uciesze organizatorw – i ju? uzbrojeni w dzid?u-rid?u, pokrywki garnkw, chochle i inne „g?o?ne” rekwizyty dywersanci szykowali si? do akcji – kiedy to Jacek wskaza? na ?pi?c? swym b?ogim snem cr? – Korneli? i zapowiedzia? ?e ten kto j? zbudzi – b?dzie j? usypia? – w tym miejscu przys?owiowy granat zosta? rozbrojony – nikt nie pisa? si? na taki heroizm. Z pokor? sprz?ty kuchenne zdeponowano w magazynie kuchennym a my dalej mogli?my rozkoszowa? si? snem – Dzi?ki ma?ej bohaterce!

Ranek –wiadomo by?o ?e by? musia? –ale kiedy tego nikt dok?adnie nie wie ...
Po dokonaniu porz?dkw na miejscu noclegu, pakowaniu sprz?tw i odprawie podsumowuj?cej ca?y wyjazd i spotkanie – z ?alem po?egnali?my si? z naszymi kolegami z Sekcji Zachd i ruszyli?my w drog? kieruj?c si? na p?noc.
Na zako?czenie chcia?bym doda? jedynie i? bez zaanga?owania Jacka Kalinowskiego, Paw?a Gawlika, Krzysztofa ?o?yni, He?ka, Przemka, i innych a tak?e, dobroci sponsorw ktrzy umo?liwili udzia? sprz?tu pancernego a w szczeglno?ci - Ca?ej ekipie Militarnych Team ktrzy zdecydowali si? wzi?? w tym przedsi?wzi?ciu udzia? !. Nie by?oby mo?liwe by wszystko to wysz?o w takim rozmiarze i przy tak doborowej atmosferze wsp?pracy.
?ywimy tym samym nadziej? ?e spotkamy si? po raz kolejny przy organizacji kolejnej imprezy ju? w nowym roku ...

Sponsorzy:
1. URZ?D GMINY WIERZCHOWO
2. ZAK?AD ROLNY KRZYSZTOF G?OWA
3. SKLEP „BUDRES” EDWIN SPERA
4. SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYS?OWY TOMASZ BOGDANOWICZ
5. SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY BARBARA TRELA
6. ZDZIS?AW KALINOWSKI
7. OGRD PIWNY „MARCIN” MARCIN KONIECZNY

opracowal: Papox
Galeria - zdjęć (24)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków