TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasDni Transgraniczne gminy Wierzchowo

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Zanim postaram si? odda? cho? cz?stk? tego, czego byli?my ?wiadkami, przez ostatnie dni – przebywaj?c w Gminie Wierzchowo Pomorskie na zaproszenie tamtejszego Wjta Pani Emilii Niemyt– prosz? o wybaczenie ?e uczyni? to w tak niewprawny sposb – niestety nie potrafi? wyrazi? s?owami tego co dane nam by?o widzie? i co na d?ugo pozostanie nam w pami?ci ...

Z inicjatywy Jacka Kalinowskiego – Szefa sekcji Zachd naszego Stowarzyszenia – ju? na pocz?tku maja podj?li?my decyzj? i? w pierwsze dni wrze?nia – zjawimy si? w ?wierczynie i dalej w Wierzchowie by u?wietni? tamtejsze do?ynki. Pierwotnie opracowano plan wed?ug ktrego planowano przygotowanie dioramy – prezentuj?cej trudy ?o?nierskiego ?ycia ?o?nierzy Wojska Polskiego z okresu walk o „Wa? Pomorski”. I wszystko bieg?o w najlepszym porz?dku –jednak ta beztroska nie dawa?a nam spokoju i tak ?e w poczatkach czerwca odnie?li?my wra?enie i? mo?e – je?li uda si? pozyska? sponsorw mo?na by by?o nasza propozycj? skierowan? do tamtejszej ludno?ci urozmaici?. Tak te? za namow? kolegw z Sekcji Zachd – rozpocz??y si? rozmowy z przyjaci?mi z Militarni Team – Sprawa pierwotnie wydawa?a nam si? niezwykle trudna –albowiem nasza impreza przypada na okres –ko?czenia sezonu imprez i tym samym w du?ej cz??ci wiele ekip z kraju – zaczyna ju? odpoczywa? – jakby tego by?o ma?o na blisko 2 tygodnie przed nasz? imprez? odbywa?a si? inscenizacja w Lipce – i transport po raz drugi w tamte rejony pojazdu g?sienicowego – krtko mwi?c nie wydawa? si? by? zbyt kusz?c? propozycj?. Rozwi?zanie znalaz? Jacek Kalinowski – w porozumieniu z D?imim ustalili ?e pojazd na ponad 2 tygodnie pozostanie w Lipce – do czasu naszej imprezy – teraz ju? nie by?o odwrotu – tak czy siak impreza odby? si? musia?a.
Przygotwania bieg?y swoim torem – wyznaczonym przez Jacka –albowiem najwi?cej prac mieli do wykonania koledzy w?a?nie z sekcji Zachd – do nas nale?a?o jedynie wsparcie! Warto rwnie? doda? i? z inicjatywy Krzysztofa ?o?yni ktry zaproponowa? nam odwiedziny Zak?adu Karnego w Wierzchowie Pomorskim – by przeprowadzi? dla osadzonych prelekcj? i pokaz multimedialny traktuj?cy o problematyce historycznej jak i idei ruchu rekonstrukcji historycznej – widzianymi z perspektywy TGRH. O ile by?a to dodatkowa sprawa ktra nie ma co ukrywa? wymaga?a g??bszego przygotowania i oddelegowania do jej realizacji kolejnych ludzi o tyle byli?my zdecydowani ?e postaramy si? stan?? na wysoko?ci zadania!

Kiedy my w 3mie?cie zaj?ci ci?gle jeszcze sprawami zwi?zanymi z wyja?nianiem dalszych losw czo?gu z Westerplatte powoli zaczynali?my si? ju? psychicznie nastawia? na wyjazd na Zachd – nasi bracia ze ?wierczyny –dzielnie i w pocie czo?a walczyli z ?opatami w d?oniach kopi?c w pe?ni wymiarowe stanowiska obronne dla potrzeb dioramy.

Co prawda do dyspozycji mieli kopark? –jednak u?yta zosta?a w bardzo ograniczonym zakresie – nikt nie wiedzia? bowiem –??cznie ze specjalistami jak pod ziemi? biegn? rury i inne elementy infrastruktury – operator koparki kopa? zatem tylko do bezpiecznej g??boko?ci – czyli 50 cm – reszt? prac nale?a?o prowadzi? r?cznie. Zakres prac by? zaiste du?y – albowiem nale?a?o przygotowa? stanowiska dla blisko 25 osb! Z relacji kolegw ze ?wierczyny wiem ?e przy pracach pomaga?a tamtejsza m?odzie? – ktrej w zamian za pomoc obiecali?my i? jako pierwsi skorzystaj? z przeja?d?ki pojazdem g?sienicowym :)

Rankiem 7 wrze?nia grupa konwojowa – uda?a si? do Dzimiego by pomc przy za?adunku WZT 1 na zestaw oraz przy wszelkich innych niezb?dnych pracach. Z 3miasta wyje?dzalismy w sk?adzie:
1. Kraz z zestawem podczo?gowym oraz WZT 1 na grzbiecie.
2. Terenwka Pajero wraz z lawet? na ktrej ci?gniony byl motocykl ci?zki M-72.

W sumie z 3miasta wraz z ekip? Militarnych Team wyruszy?o nas 20 osob podzieleni na kilka pojazdw wioz?cych mas? sprz?tw, mundurw i innych eksponatw.
Przed Szwecj? nasz konwj ktory jecha? juz od ponad 7 godzin przej?? Jacek z kolegami by popilotowa? nas przez znane tylko sobie skrty.

W szkole w ?wierczynie w komplecie stawilismy si? ko?o godziny 23.00 – gdzie czeka?a na nas ogrzewana ogromna sala z zapleczem oraz co niezwyk?e parujac? na stole p?misy pelen potraw – stosunkowo d?ugo nie moglismy uwierzy? w to co zobaczyli?my – samorobne Go??bki, Bigos, Szynki, Galarety i inne potrawy stanowi?y o ilo?ci przygotowa? jakie mieli za sob? nasi koledzy – a przecie? wy?ywienie to tylko cz??? i przecie? wcale nie najwa?niejsza na tego typu akcjach – ten egzamin po raz kolejny nasi bracia zdali celuj?co!

Oczywi?cie po tak sutym posi?ku przeprowadzono odpraw? – przygotowuj?c? nasz wszystkich na dzie? jutrzejszy – chwil? potem przyszed? czas na spotkanie w lu?niejszej atmosferze – na stole nie wiedz?c sk?d pojawi? si? anta?ek wype?niony p?ynem o lekko bursztynowym odcieniu – gdy korzystaj?c ze zbjeckiego prawa jakie mi przys?uguj? odkorkowa?em go – wszelkie spekulacj? dotycz?ce tego z czym mamy do czynienia zosta?y uci?t? – wsz?dzie poznam niezwykle prosty ale jak?e przyjemny i „zadziorny” w smaku zapach bimbru. A?eby tradycji sta?o si? zado?? – pierwsz? kolejk? rozlewa?em osobi?cie – W uznaniu ca?o?ci zas?ug wznie?lismy toast za zdrowie wszystkich ktorzy pracowali przy przygotwaniach do tej imprezy – w tej liczbie zdrowie Mamy Jacka i jego siostr? ktore wykona?y wprost tytaniczn? prac? by przygotwa? tak znakomite jedzenie!
Gdy nasta? ranek –wszyscy dziarsko – stawili sie na wsplnym ?niadaniu – po nim ostatecznie dokonano przydzia?w – do zespo?w odpowiedzilanych za odwiedziny i spotkanie w wi??niami w zak?adzie karnym w Wierzchowie, Pomoc przy obs?udze WZT Ekipie Militarnych Team oraz rozstawienie eksponatw przy dioramie.

Osobi?cie znalaz?em si? w zespole maj?cym okazj? odwiedzi? Zak?ad Karny – po przygotowaniu sprz?tu – rozpoczeli?my pokaz eksponatw jakie przygotwali?my – co prawda z racji specyfiki miejsca do ktorego sie udawali?my nie mogli?my zabra? ze sob? atrap uzbrojenia – ale i tak ilo?? sprz?tu by?a wystarczaj?ca jak na pierwszy raz. W pokazie uczestniczy?o blisko 50 osadzonych. Po zako?czeniu zaj?? –zostalismy mile zaskoczeni – albowiem zarwno aresztanci jak i w?adze Zak?adu przygotowali w ramach podzi?kowa? za nasz trud upominki – dyplom oraz obraz. Wi?cej s?w w tym miejscu wydaj? sie ju? zb?dnymi ... ?ywimy tym samym nadziej? i? dane nam b?dzie jeszcze mie? mozliwo?? podzieli? si? sw? pasj? z lud?mi ktrzy w szczeglny sposb potrzebuj? odnale?? swoja – w?a?ciw? drog? we wsp??yciu spo?ecznym.

Gdy zatrzaskiwa?a si? za nami wiezienna brama – a my stali?my ju? po tej stronie bez siatek i p?otw – pozostali koledzy ju? znajdowali sie na miejscu budowy Dioramy – ko?cz?c i dopieszczaj?c ostatecznie kszta?t ca?o?ci – po naszym dotarciu i zamontowaniu w namiocie NS stanowiska za pomoc? ktrego odwiedzaj?cy nas ludzie mieli okazje obejrze? zdj?cia obrazuj?ce cz??? przedsi?wzi?? w jakich nasze Stowarzyszenie bra?o udzia?. Ma?o tego – nie chcieli?my by odwiedzaj?cy nas ludzie odchodzili od „stanowisk ?o?nierzy” na g?odnego – dlatego te? Sekcja Zachd dzi?ki zaangazowaniu W?adz Gminy Wierzchowo wystawi?a stanowisko z grochwk? jak i bigosem. Sama diorama mia?a charakter linii umocnie?, w ktrej przygotowane by?y stanowiska dla poszczeglnych rodzajw broni – poczynaj?c od mo?dzierza 82mm, CKM typu Maxim a na okopach strzeleckich uzbrojonych w bro? d?ug? i karabiny maszynowe DP 28 ko?cz?c, by?o te? miejsce gdzie w s?usznym rozmiarze czajnik wisz?c nad ogniem parzy? nam czaj a radiostacja czeka?a na swoj? Lidk?.

Na oddalonym od nas o 50 m na sympatycznie wyj?cych 12 cylindrach swojego „konia”, koledzy z Militarnych Team: Dzimi, Zulus, Zygfryd i Filon, zabieraj?c co i rusz na darmowe przeja?d?ki ch?tnych mieszka?cw gminy Wierzchowo dokonywali popisw swych wr?cz nieograniczonych umiej?tno?ci w prowadzeniu tego typu sprz?tu – co znalaz?o odzwierciedlenie w opiniach mieszka?cw i? to nie oci??a?y pojazd g?sienicowy a istny diabe?, ktry raczej winien mie? przydomek WRC a nie WZT.

Korzystaj?c z chwil wolnych uda?o nam si? grupami odwiedzi? stoiska innych so?ectw, wystawiaj?cymi si? ze swoimi specja?ami – ktrych mo?na by?o do woli prbowa? – ?al serce ?ciska? ?e nie mamy tylu ?o??dkw co dajmy na to krowa – chocia? mo?e wwczas zaspokojona by?aby ta nieczysta ??dz? sprbowania tego wszystkiego ...
O godzinie 17 rozpocz?li?my przygotowania do zako?czenia naszego pokazu – pakowanie, sprz?tanie terenu, transport czo?gu itd.

O godzinie 19.00 wszyscy stawili?my si? w MP, by po doprowadzeniu si? do wzgl?dnej czysto?ci zasi??? do kolacji. Humory z racji doskonale wykonanego planu – dopisywa?y. Rozmowy i ?arty trwa?y do p?nych godzin nocnych. Warto jednak wspomnie? o jeszcze jednym niezwyk?ym bohaterze ktry uratowa? nam cenny sen a ktry mg?by pozosta? w cieniu.. Ot? p?no po p?nocy powsta? pomys? by og?osi? alarm bojowy dla ca?ego stanu – co chcia? nie chcia? zawsze wypada niezwykle barwnie ku uciesze organizatorw – i ju? uzbrojeni w dzid?u-rid?u, pokrywki garnkw, chochle i inne „g?o?ne” rekwizyty dywersanci szykowali si? do akcji – kiedy to Jacek wskaza? na ?pi?c? swym b?ogim snem cr? – Korneli? i zapowiedzia? ?e ten kto j? zbudzi – b?dzie j? usypia? – w tym miejscu przys?owiowy granat zosta? rozbrojony – nikt nie pisa? si? na taki heroizm. Z pokor? sprz?ty kuchenne zdeponowano w magazynie kuchennym a my dalej mogli?my rozkoszowa? si? snem – Dzi?ki ma?ej bohaterce!

Ranek –wiadomo by?o ?e by? musia? –ale kiedy tego nikt dok?adnie nie wie ...
Po dokonaniu porz?dkw na miejscu noclegu, pakowaniu sprz?tw i odprawie podsumowuj?cej ca?y wyjazd i spotkanie – z ?alem po?egnali?my si? z naszymi kolegami z Sekcji Zachd i ruszyli?my w drog? kieruj?c si? na p?noc.
Na zako?czenie chcia?bym doda? jedynie i? bez zaanga?owania Jacka Kalinowskiego, Paw?a Gawlika, Krzysztofa ?o?yni, He?ka, Przemka, i innych a tak?e, dobroci sponsorw ktrzy umo?liwili udzia? sprz?tu pancernego a w szczeglno?ci - Ca?ej ekipie Militarnych Team ktrzy zdecydowali si? wzi?? w tym przedsi?wzi?ciu udzia? !. Nie by?oby mo?liwe by wszystko to wysz?o w takim rozmiarze i przy tak doborowej atmosferze wsp?pracy.
?ywimy tym samym nadziej? ?e spotkamy si? po raz kolejny przy organizacji kolejnej imprezy ju? w nowym roku ...

Sponsorzy:
1. URZ?D GMINY WIERZCHOWO
2. ZAK?AD ROLNY KRZYSZTOF G?OWA
3. SKLEP „BUDRES” EDWIN SPERA
4. SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYS?OWY TOMASZ BOGDANOWICZ
5. SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY BARBARA TRELA
6. ZDZIS?AW KALINOWSKI
7. OGRD PIWNY „MARCIN” MARCIN KONIECZNY

opracowal: Papox
Galeria - zdjęć (24)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków