TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras68 rocznica wybuchu II Wojny ?wiatowej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W 68. rocznic? wybuchu II Wojny ?wiatowej przedstawiciele Trjmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych od godzin rannych podzielili si? specjalnymi zadaniami. Po wcze?niejszych uzgodnieniach z p?k. Anatolem Rosnowskim (w stanie spoczynku), jednym z pi?ciu ?yj?cych ?o?nierzy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterw Westerplatte, mieli?my osobisty zaszczyt s?u?y? Mu transportem z miejsca zamieszkania na miejsce uroczysto?ci rocznicowych, odbywajacych si? tego dnia na Westerplatte. Pan pu?kownik Rosnowski na uroczysto?ci pojecha? w mundurze - jak o?wiadczy?, wy??cznie dzi?ki naszym namowom, co dodatkowo by?o dla nas niema?ym wyr?nieniem. Zgodnie z Jego ?yczeniem udali?my si? na miejsce odpowiednio wcze?niej by przed msz? celebrowan? przez arcybiskupa Tadeusza Goc?owskiego, Pan Pu?kownik mg? z?o?y? wi?zank? pod czo?giem pomnikowym T-34/76 - symbolem 1. Brygady Pancernej jak i wszystkich poleg?ych Jego kolegw, wiedz?c, ?e to jego ostatnie dni na ziemi pomorskiej. Uczynili?my to wsplnie z Nim oraz Zbyszkiem Okuniewskim z Sekcji Eksploracyjnej Towarzystwa Przyjaci? Sopotu.

Drugi zesp? zmotoryzowany naszych przedstawicieli s?u?y? transportem por. W?adys?awowi Dobrowolskiemu (w stanie spoczynku) – Przewodnicz?cemu Rady Porozumienia Niepodleg?o?ciowych Zwi?zkw Kombatanckich, ktry z ramienia pe?nionej funkcji pe?ni? honory w poczcie sztandarowym swojej organizacji.

Po zako?czeniu mszy ?w. oraz przemwieniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jaros?awa Sellina, z?o?yli?my kwiaty ku czci poleg?ych przy grobach majora Henryka Sucharskiego i Obro?cw Wybrze?a a nast?pnie, asystuj?c p?k. Rosnowskiemu, udali?my si? na uroczyste przeci?cie wst?gi symbolizuj?cej rozpocz?cie prac rewitalizacji Pomnika Historii Westerplatte.

W trakcie wywiadu Jaros?awa Sellina, mi?dzy innymi dla TVP 3, zostali?my poproszeni do rozmowy, w ktrej redaktor poruszy? problem losu czo?gu T-34/76 stoj?cego na Westerplatte. W tym momencie uznali?my za stosowne przedstawi? Sekretarzowi Stanu Pana Anatola Rosnowskiego, ktry z miejsca przybra? postawi? zasadnicz? i przedstawi? Ministrowi ?o?nierski apel z pro?b? o pozostawienie czo?gu na Pomorzu. Zaskoczenie obecnych by?o o tyle du?e, ?e nikt nie planowa? takiej sytuacji a tym bardziej - si? jej nie spodziewa?. Wiceminister poinformowa? pu?kownika, ?e jego obawy s? niezasadne, gdy? czo?g b?dzie mia? zapewnion? fachow? opiek? w pa?stwowym muzeum na terenie kraju.

Po odwiezieniu Pu?kownika do domu, zaproszeni przez ?rodowisko Porozumienia Niepodleg?o?ciowych Zwi?zkw Kombatanckich, zebrali?my si? w Domu Solidarno?ci na Wa?ach Piastowskich. Tam, przy kawie, kontynuowali?my omawianie nurtuj?cego nas problemu niewiadomej z czo?giem z Westerplatte a tak?e przerobili?my konstruktywnie kilka pomys?w najbli?szej wsp?pracy.

Ten owocny w wydarzenia dzie? uwidoczni? nam, ?e lwie serca prawdziwych ?o?nierzy nie s?abn? z wiekiem lecz p?on? ogniem przy ka?dym wyzwaniu w poczuciu krzywdy. Niestety – ani my, ani Kombatanci nie wiedzieli?my, ?e ju? 21 sierpnia br. losy czo?gu zosta?y przes?dzone podpisan? przez w?adnych decyzj?.

W tym uroczystym dniu z ?alem obserwujemy, ?e nie wszyscy walcz?cy przeciwko naje??cy zas?u?yli na jednakowe poszanowanie Polakw, przyby?ych dzisiaj na teren Pomnika Historii Westerplatte. Nasza wi?zanka nie wybiera zas?u?onych – lecz oddaje cze?? pami?ci ofiar, bohaterw i wszystkich Polakw walcz?cych w tej strasznej wojnie jaka dotkn??a nasz? ziemi?, a na imi? mia?a - ?wiatowa.

opracowa?: Stopczyk
Galeria - zdjęć (4)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków