TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasSchronisko dla nieletnich w Chojnicach

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W czerwcu tego roku z Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych nawi?za? kontakt Adam Wenderski – wychowawca ze Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach. Rozmawiali?my o charakterze naszego dzia?ania i naszych mo?liwo?ciach. Adam przedstawi? nam inicjatywy, jakie s? podejmowane przez pracownikw Schroniska, umo?liwiaj?ce wychowankom pobudzanie ich wyobra?ni, ukrytych talentw, pasji a tak?e marze? – ktre motywuj? do odnajdywania bezkolizyjnych drg w spo?ecze?stwie. Zarwno sportowcy, arty?ci, aktorzy czy inne osoby publiczne by?y uczestnikami prelekcji – pogadanek w grupach wychowankw, gdzie przedstawiali spojrzenie na ?wiat z jakim, by? mo?e, nigdy ta m?odzie? nie my?la?a mie? do czynienia. Uznali?my pomys? za wyj?tkowo po?yteczny z uwagi na szczeglne zapotrzebowanie urozmaicania programowej edukacji w o?rodkach wychowawczych o szczeglnym nadzorze. Trudna m?odzie? – naszym zdaniem – nie mo?e by? skazana na "zaprogramowane" ?ycie tylko dla tego, bo uwarunkowania otoczenia czy inne okoliczno?ci sprowadzi?y ich na z?? drog?. "Zaprogramowane" ?ycie – to takie, jakie staramy si? dopasowa? - jako jedynie s?uszne - dla osb zagubionych w spo?ecze?stwie. Programy tworzymy w oparciu o do?wiadczenie, wiedz? jak i dopasowuj?c do zmieniaj?cych si? warunkw spo?eczno bytowych. Edukacja programowa odnosi si? jednak do mas a nie do indywidualnych potrzeb a ka?dy z wychowankw posiada swj w?asny ?wiat, ktry nale?y pozytywnie pobudzi?.

W ka?dym z nas drzemie z?o i dobro a Ich obron? od pocz?cia by?a ucieczka do walki - a skutkowo - agresji pomagaj?cej prze?y? w swoim ?wiecie. Nie jeste?my fachowcami w tych problemach, jednak stwierdzili?my – i ku naszemu zadowoleniu popar? nas Adam Wenderski – nale?y si? tym dzieciakom wi?cej naszego wsplnego wysi?ku w pobudzeniu poszukiwa? w?asnego ko?a ratunkowego, ktrym mo?e by? w?asnie pasja.

Nasz? pasj? jest rekonstrukcja historyczna – na tej p?aszczy?nie tematyczne postanowili?my przygotowa? prelekcj?. Plan dzia?ania przygotowali?my w oparciu o do?wiadczenia naszych towarzyszy ze ?wierczyny i Pi?y, ktrzy zapocz?tkowali pomys? prelekcji dla m?odzie?y w szkole w Pile. Nasza pogadanka nie mia?a przekracza? czasu przeci?tnych zaj?? lekcyjnych. Podk?adem pogadanki – omawianej przez dwch uzupe?niaj?cych si? lektorw, mia? by? pokaz losowo u?o?onych a skrz?tnie dobranych zdj?? z dzia?a? grup rekonstrukcyjnych w naszym kraju. Slajdy obrobione przez naszego przyjaciela Micha?a Ramczykowskiego, pokazywane by?y z rzutnika multimedialnego w zaciemnionej salce w odst?pach 3 sekundowych – natomiast prelekcja nie koniecznie odnosi?a si? do wy?wietlanych zdj?? a do ca?o?ci zagadnienia. Wicedyrektor - Jacek Weltrowski zaaran?owa? dwa spotkania w odst?pstwie 15 minut. Uczestniczy?y grupy standardowego internatu – grupa 1,2 i 3 oraz 5 adaptacyjna – w sumie czterdziestu wychowankw w wieku od 13 do 18 lat oraz pracownicy – ich opiekunowie. Wsplnie z Tomkiem Paprockim naszym Prezesem przedstawili?my si?, nasz? grup? oraz przybli?yli?my zebranym poj?cie rekonstrukcji historycznej. Nast?pnie przedstawili?my oglny zarys – kim jeste?my, kim s? nasi przyjaciele, dlaczego warto si? zrzesza? i dlaczego warto sobie pomaga? i si? wspiera?, dlaczego warto dzia?a? zgodnie z liter? prawa i dlaczego cennym jest poznawanie, do?wiadczanie, budowanie, odkrywanie itp.. Opisali?my korzy?ci jakie nas spotykaj? – od nawi?zywania kontaktw do pozyskiwania przyjaci? w ca?ej Polsce, od przygd do do?wiadcze? i dozna? przy podziwianiu i zwiedzaniu nowych nieznanych miejsc. Pogadanka spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem – uczestnicy nie sprawiali wra?enia znudzonych czy siedz?cych na baczno??. Zadawane pytania , podzi?kowania i oklaski by?y dla nas szczeglna nagrod?. Dzi?ki uprzejmo?ci Wicedyrektora Jacka Weltrowskiego wsplnie z Adamem zwiedzili?my zabytkowe mury Schroniska gdzie mogli?my zobaczy? wyj?tkowo zadbany obiekt w ka?dym jego zakamarku. Porz?dek, czysto?? to jedno co nas uderzy?o !, drugie – piwnice o?rodka kry?y doskonale wyposa?on? si?owni?, salk? zaj?? interaktywnych, salk? pami?ci – zape?nion? bogata kolekcj? pami?tek – tam te? mieli?my zaszczyt wpisa? si? do ksi?gi pami?tkowej Schroniska. W szczeglny sposb zainteresowa?y nas prace artystyczne – obrazy wykonane specjaln? technik? jakie wisia?y na korytarzu. Ma?a pracownia plastyczna pachnia?a woskiem i by?a zape?niona niewyko?czonymi dzie?ami wychowankw. To wyj?tkowe do?wiadczenie zobaczy? tak pi?kne r?kodzie?a m?odzie?y czasem nies?usznie skre?lanej przez spo?ecze?stwo. Ich winy nie ulegaj? w?tpliwo?ci, ich inklinacje te? pozostawiaj? wiele do ?yczenia. Nie oceniamy ich "skry" ale oceniamy to co jest w nich pi?kne – lecz, naszym zdaniem, g??boko ukryte. To dla nas wyj?tkowe do?wiadczenie – wsp?praca z pracownikami i wychowankami Schroniskia dla Nieletnich. Jeste?my niezmiernie wdzi?czni Dyrekcji za zgod? na realizacje programu zaj?? jaki zaproponowali?my a w szczeglno?ci dzi?kujemy Adamowi Wenderskiemu za nawi?zany kontakt i wsp?prac? z naszym Stowarzyszeniem. ?ywimy nadzieje, ?e wkrtce b?dziemy mogli przedstawi? pa?stwu relacje z kolejnych projektw edukacyjnych naszej grupy w tym i innych o?rodkach dla m?odzie?y.

Wi?cej na temat schroniska w Chojnicach na stronie :
http://www.sdnchojnice.pl/dz_historia.php

opracowal: Stopczyk
Galeria - zdjęć (8)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków