TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasV Rajd szlakiem ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W dniach 23-28 czerwca 2007 roku Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gda?sku wsplnie z 70-t? Sopock? Dru?yn? Harcerzy ZHR, zorganizowa?o V Rajd pieszy szlakiem ?o?nierzy 5. Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr. ?upaszki. Rajd w swoim za?o?eniu mia? przybli?y? histori? ?o?nierzy Wykl?tych. Organizator na szlakach turystycznych i bezdro?ach Borw Tucholskich zaimprowizowa? przeniesienie uczestnikw w czasie wcielaj?c ich cz?stk? w autentyczny marsz ?o?nierzy podziemia. Podzielono ponad 120 uczestnikw na dru?yny, ktre otrzyma?y jako patrona jednego z wybitniejszych postaci podziemia niepodleg?o?ciowego. Dru?yny dobierano w kategoriach wysi?kowych i tak najm?odsi mieli do przej?cia 15-20 km dziennie, ?redniacy – oko?o 20-25 km dziennie a najstarsi – oko?o 30-35 km dziennie. Ka?da grupa by?a pod opieka do?wiadczonej osoby doros?ej. Do przej?cia wytyczone zosta?y oko?o 70-100 kilometrowe trasy. Uczestnicy poruszali si? korzystaj?c z kompasu, mapy oraz na podstawie ukrytych wskazwek. Musieli korzysta? w ca?ym rajdzie a w szczeglno?ci podczas gry terenowej z pozyskanej podczas ?wicze? wiedzy w temacie codziennych praktyk, zwyczajw i zachowa? partyzantki, niezb?dnych do ich przetrwania. Ponadto pozyskiwali wiedz? w zakresie wybranych zagadnie? historii dziejw podziemia antykomunistycznego, jego bohaterw i wybranych epizodw ich zbrojnych dzia?a?. G?wnym w?tkiem by? los patrona rajdu – mjr Zygmunta Szelendziarza – ?upaszki oraz jego oddzia?u, ktry w?a?nie dzia?a? na obszarze bytowania m?odych pasjonatw.

Cytowana cz??? regulaminu rajdu jasno okre?la starania organizatora o zbli?enie uczestnikw do sparta?skich warunkw z jakimi si? borykali partyzanci:


5. Patrole znajduj? noclegi na w?asn? r?k?. Sugerujemy zabranie ?piwora i karimaty, ewentualnie lekkiego namiotu. Organizatorzy przewiduj? podanie do wiadomo?ci dowdcy patrolu „rezerwowych” noclegw (uzgodnionych wcze?niej w terenie), w sytuacji nieznalezienia noclegu na w?asn? r?k?.
6. Organizatorzy zapewniaj? tylko podstawowe wy?ywienie podczas rajdu, dostarczaj?c dzienn? such? racj? w ilo?ci przyk?adowej: 1 chleb, 2 serki topione, ma?y pasztet oraz zupka „chi?ska” na osob? dziennie. Pakiety ?ywno?ciowe (dalej P?) patrole musz? pobra? samodzielnie w wyznaczonych punktach.
7. Dodatkowe wy?ywienie uczestnicy organizuj? we w?asnym zakresie (z wyj?tkiem P?, o ktrych mowa wy?ej).
8. Podstawow? opiek? medyczn? w czasie rajdu zapewniaj? sobie uczestnicy samodzielnie (obowi?zkowa apteczka w patrolu).W nocy z 26/27 czerwca tego roku, Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych zameldowa?a si? we wskazanym miejscu zgrupowania – U?nice ko?o Bia?ej Gry niedaleko Sztumu. Tam w szkole – o?rodku dla dzieci specjalnej troski, zapewniono nam – jak si? p?niej okaza?o oprawcom – nocleg w?rd niedosz?ych ofiar. W obiekcie spali?my z grup? ponad 120 uczestnikw rajdu, niepewnych jutra – gry terenowej, ktrej byli?my „atrakcj?”. Po omwieniu z organizatorami szczeg?w naszego dzia?ania a tak?e po sytej kolacji o godz. 3:00 w nocy zdusili?my przys?owiowego komara. Ch?odny poranek zapowiada? deszcz, ktry na szcz??cie nie dotar?. Podzielili?my si? na 5 patroli pieszych i jeden zmotoryzowany – na motocyklu M-72. Ubrali?my si? w mundury WP a kierowca motocykla by? oddelegowanym wraz ze swoj? maszyn? z plutonu zabezpieczenia technicznego posterunku NKWD w Tczewie. Wed?ug posiadanych informacji w okolicznych lasach mia?y przemieszcza? si? zorganizowane bandyckie grupy partyzantw, ktre mieli?my likwidowa?. Unieszkodliwienie zauwa?onej grupy – w praktyce mia?o wygl?da? na odebraniu ka?demu „legitymowanemu” jednego z trzech posiadanych ?y? wcze?niej umwion? metod?. Gra terenowa mia?a odbywa? si? na zasadach fer-play i takich przestrzegano ku zadowoleniu stron. Obszar patrolu wynosi? ponad 20 km/2 co dawa?o uczestnikom wyrwnane szanse. W sumie by?o nas jedenastu a mieli?my do wy?apania oko?o 12 grup po 10 osb, ktre przedziera?y si? w odst?pach czasu pomi?dzy miejscami kontrolnymi – gdzie zdobywa?y punkty. Ponad 6 godzin bieganiny da? wszystkim si? we znaki. W sumie, spo?rd oko?o 120 osb wychwycili?my oko?o 35-ciu co nam udowodni?o, ?e na stare swoje lata mo?emy jeszcze cos wskra?. Niecodzienny charakter naszego dzia?ania w nowym otoczeniu i w doborowym towarzystwie da? nam wiele ciekawych do?wiadcze? i niezapomnianych chwil. Po??czenie edukacji, historii, gry terenowej oraz do?o?enie do tego namiastki autentyczno?ci – rekonstrukcji umundurowanych i wyposa?onych funkcjonariuszy aparatu bezpiecze?stwa w otoczeniu zalesionych terenw Borw Tucholskich nada?o – mamy nadzieje – przedsi?wzi?ciu organizatorw nowatorskiego charakteru edukacji m?odzie?y, ktry na nas zrobi? ogromne wra?enie. Jeste?my niezmiernie zobowi?zani i wdzi?czni za zaproszenie naszej grupy do udzia?u w grze terenowej V Rajdu Pieszego szlakiem ?o?nierzy mjr „?upaszki”. To do?wiadczenie utwierdza nasze Stowarzyszenie w naszym statutowym dzia?aniu – jako realne, wymierne i jedynie s?uszne. Z tego miejsca serdecznie dzi?kujemy Organizatorom: Komendantowi Rajdu dr Piotrowi Niwi?skiemu, Cz?onkom Sztabu: dr Januszowi Marszalec oraz Robertowi Jamrz a tak?e Krzysztofowi Goliszewskiemu, Rafa?owi Kubi?, Rafa?owi Adametz i Piotrowi Malinowskiemu PS „Maliniak”.

Wi?kszo?? zdj?? zamie?cili?my dzi?ki uprzejmo?ci i zgodzie dr Piotra Niwi?skiego a zosta?y zapo?yczone ze strony po?wi?conej Rajdowi Pieszemu szlakiem ?o?nierzy 5. Wile?skiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza „?upaszko”:
http://www.lupaszko.yoyo.pl/news.php - tam te? wi?cej znajdziecie Pa?stwo na temat tego przedsi?wzi?cia a w szczeglno?ci bogate galerie zdj?? oraz ciekawe i rzeczowe opracowania tematyczne. Gor?co Polecamy!

opracowal: Stopczyk
Galeria - zdjęć (18)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków