TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasInscenizacja Batalistyczna w L?borku

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         9 marca 1945 roku w godzinach popo?udniowych II Korpus Pancerny Gwardii genera?a Aleksieja Panfi?owa dotar? do Pogorzelic. Armia Radziecka zosta?a zatrzymana przez silny opr ze strony wojsk hitlerowskich. Pierwszy radziecki czo?g , ktry wjecha? do miejscowo?ci zosta? trafiony przez pocisk armaty ustawionej na wagonie kolejowym. ?o?nierze radzieccy byli ostrzeliwani z dwch stron. Niemiecka zasadzka zosta?a zorganizowana w miejscu, ktre utrudnia?o przej?cie w stron? L?borka. W walkach u?yto mi?dzy innymi wsparcia lotniczego. Dopiero po kilku godzinach i przybyciu posi?kw uda?o si? prze?ama? opr i zmusi? Niemcw do odwrotu. Po tej potyczce Armia Radziecka bez wi?kszego problemu zaj??a L?bork. Jedynym ?ladem po starciu jest skromny betonowy pomnik ustawiony po prawej stronie przy trasie krajowej nr 6 w stron? S?upska za Pogorzelicami.
(informacje na podstwie opracowania Andrzeja Bara?skiego z L?borskiego Bractwa Historycznego)

[artyku? Paw?a Piwka z 18.04.2007 - „G?os Pomorza” gp24.pl ]


Stanis?aw Mazurek w dniu w dniach 27 – 29.04.2007 r. zainicjowa? zorganizowanie „I Mi?dzynarodowego L?borskiego Zlotu Historyczno Militarnego” na poligonie przy jednostce wojskowej przy ulicy Krzywoustego w L?borku. Do przedsi?wzi?cia przy??czyli si? – Starostwo Powiatowe w L?borku, Urz?d Miasta w L?borku, L?borskie Bractwo Historyczne oraz Jednostka Wojskowa 1889 w L?borku. Trzonem ca?ego projektu by?a inscenizacja batalistyczna – gdzie rekonstruktorzy, odtwarzaj?cy Armi? Czerwon? i Wojska Hitlerowskie, wsparci ?rodkami pozoracji pola walki oraz sprz?tem zmotoryzowanym mieli stoczy? bj – obrazuj?cy widzom namiastk? minionych wydarze? na ?ywo.

Szczegln? atrakcja by? je?d??cy Czo?g T34/85 zaprzyja?nionej grupy D?imi Militarni Team z Redy, ktrzy – po raz kolejny ( poza Stasiem ) – zapewnili najwi?cej ci??kich i sprawnych maszyn na Tym zlocie. Na tej inscenizacji by?o tak zwane - ciche po?egnanie tej maszyny a w zasadzie, Jej wyczynw na Pomorzu !. Czo?g z numerem taktycznym 217 – zgodnie z umow?, wraca na dniach, do w?a?ciciela – Zbigniewa Mikiciuka z Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otr?busach ( www.muzeum-motoryzacji.com.pl ) – ale to b?dzie temat innego naszego raportu !. Korzystaj?c z okazji, w imieniu TGRH dzi?kujemy Panu Mikiciukowi za dowd zaufania w powierzeniu swojego male?stwa – rwnie? naszym wyczynom.

Na rekonstrukcji Stasia Mazurka po?wi?cono inny T 34/85 – a w?a?ciwie jego skorup?, ktry dzi?ki kunsztowi pirotechnikw realistycznie zagra? rol? maszyny trafionej pociskiem przeciwnika. Sp?on?? autentycznym ogniem.

Armaty grzmia?y a bro? rekonstruktorw nie oszcz?dza?a niczyich uszu, uzupe?niaj?c si? na wzajem kanonad? ognia ?lepej amunicji!. Tak w 20 minutowym spektaklu oko?o 70-ciu uczestnikw inscenizacji zapewni?o zebranym niecodzienn? atrakcje.

Stasiu Mazurek ju? wcze?niej by? zapewniony przez nasze Stowarzyszenie, ?e nie b?dziemy w stanie uczestniczy? w Tej rekonstrukcji. Mi?dzy innymi spotkanie w Urz?dzie Miasta Sopotu na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaci? Armii Krajowej – niweczy?o nasze ch?ci. W pi?tek, przed inscenizacj? sytuacja sta?a si? dramatyczna – po telefonie od Stasia dowiedzieli?my si?, ?e grupa z Wa?cza – maj?ca odtwarza? pododdzia? Armii Czerwonej w ostatniej chwili musia?a zrezygnowa? – obarczona innym obowi?zkiem a tym samym drastycznie zmniejszy? si?y natarcia RKKA. Maj?c do dyspozycji doskona?y komunikator – wewn?trzne forum TGRH pad?o has?o – „Stasiu z L?borka potrzebuje pilnej pomocy”. Dos?ownie „na wariata” zmontowali?my ekip? sze?ciu Bojcw Strie?kowych i pospiesznie ruszyli?my na p?noc.

Wahad?owy ruch na trasie Bo?epole – L?bork ( prace drogowe ) op?ni? nasz przyjazd, ale poczekano kilka minut z rozpocz?ciem inscenizacji – co jest dla nas du?ym wyr?nieniem. W biegu przebrali?my si?, pobrali?my Gorinowa, dwa PPS-y i Mosina. W trakcie ubierania galotw pada?y szybkie instrukcje od pracownika ?dzkiej Filmwki - jak zak?ada? ta?m? do Goriunowa – ale ten, jak na z?o?? twardo nie chcia? si? poskromi?. Zreszt?, na samej inscenizacji, ci?gle prbowa? stawia? opr kapralowi Koli zacinaj?c si? – skutkiem czego poci?gni?to tylko trzy skuteczne serie !. Tak czy inaczej, zadanie wykonali?my. Stasiu nam podzi?kowa? a my Jemu – co oznacza, ?e nasz wypad by? dobr? decyzj?!

Korzystaj?c z okazji gratulujemy Stasiowi Mazurkowi spektakularnego przedsi?wzi?cia, ktre skutecznie przybli?y?o widzw do zjawiska „rekonstrukcja batalistyczna” - w pozytywnym ?wietle. Towarzysz?ca – poka?na wystawa sprz?tu pancernego by?a te? wymownym efektem Jego inicjatywy! Pozdrawiamy!


Wsp?organizatorami i sponsorami zlotu byli :

- Stanis?aw Mazurek
- Wies?aw Wjcik
- Andrzej Syldatk "Anio?"
- Drukarnia INES
- PTTK L?bork
- Gminny O?rodek Kultury Nowa Wie? L?borska
- Firma Handlowo Us?ugowa INDI (domena, serwer, przygotowanie strony)

Zdj?cia zamieszczono dzi?ki uprzejmo?ci Kolegi Klossa.

opracowa?: Stopczyk
Galeria - zdjęć (11)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków