TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellPrelekcja w Zespole Szk? Nr 1 w Pile

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         „14 lutego 2007r., z okazji kolejnej rocznicy powrotu Pi?y do Macierzy, w ramach M?odzie?owego Klubu Dyskusyjnego w Zespole Szk? Nr 1 go?cili?my w naszej szkole dwch panw - Damiana Tadycha i Marcina Ku?aczewskiego, pasjonatw II wojny ?wiatowej oraz dzia?aczy grupy rekonstrukcyjnej z Gda?ska. Panowie opowiedzieli o historii walk o miasto zim? 1945 roku, pokazali sporo fotografii oraz mundury i sprz?t wojskowy z tamtego okresu. Pokaz po??czony by? z mo?liwo?ci? dotkni?cia, a nawet przymierzenia eksponatw, co wzbudzi?o najwi?cej rado?ci w?rd najm?odszych uczestnikw spotkania.” – To jest cytat ze strony http://www.zs1brzechwapila.pl/php/portal.php?show=299 .

Pokaz zosta? zorganizowany dzi?ki uprzejmo?ci Sebastiana Dzikowskiego, ktry jest dyrektorem Szko?y nr 1 w Pile. Dwa tygodnie przed pokazem skontaktowa?em si? z Panem Dyrektorem i powiedzia?em Mu o pomy?le przedstawienia w szkole takiego pokazu. Pomys? si? spodoba? wi?c poprosi?em koleg? z TGRH - Marcina Ku?aczewskiego o pomoc w realizacji. Rozpocz??y si? przygotowania - zbieranie potrzebnych materia?w i rekwizytw do pokazania. Poniewa? nale?? do mi?o?nikw dawnej Pi?y, z pozyskaniem zdj?? czy map nie mia?em problemu. Co ciekawsze wgra?em na p?ytk? CDR i dzi?ki udost?pnionemu sprz?towi - wy?wietlili?my zdj?cia z ?ycia Pi?y - przed rozpocz?ciem wojny jak i po jej zako?czeniu. Omawiali?my prace zwi?zane z przygotowaniem miasta do obrony przez okupanta, ile si? broni?o w mie?cie jednostek niemieckich, a tak?e jakie formacje zajmowa?y Pi??. Po „wyk?adzie” pokazali?my mundury Wojska Polskiego,jak? bro? u?ywali a tak?e opowiedzieli?my o pocz?tkach 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko?ciuszki tzw."Ko?ciuszkowskiej". Pokazali?my rwnie? mundury Armii Czerwonej i Niemieckiej. Prezentacja zaj??a dwie godziny lekcyjne. Na pierwszej godzinie mieli?my trzy grupy z trzeciej klasy szko?y podstawowej a nast?pn? godzin? trzy klasy z gimnazjum - najstarszych. Po pokazie nastapi?a trudna chwila albowiem przyszed? czas na pytania ze strony dzieci. (...) Jak i czym niszczono czo?gi , ile by?o ?o?nierzy, ile by?o ofiar, ile by?o ko?cio?w w Pile - pyta? by?o mnstwo a ich zakres bez w?tpienia zmusza? nas do intensywnej analizy swojej wiedzy. Ostatecznie maluj?ce si? na twarzach dzieci zadowolenie by?o dla nas najwi?ksz? nagrod? i najbardziej obiektywn? ocen?.

Korzystaj?c z mo?liwo?ci sk?adam serdeczne podzi?kowania dla Pana Dyrektora Dzikowskiego a tak?e Jacka i Sebastiana ( Ose?edesa ) z Janikowa za udost?pnienie rekwizytw a w szczeglno?ci dla m?odych i najm?odszych uczestnikw naszej prelekcji . To dla nas wielkie wyr?nienie, ?e prelekcja by?a cz??ci? sk?adow? planu zaj?? – dydaktyczny charakter naszej pracy to przecie? jeden z naszych celw statutowych.

opracowa?: Damian Tadych
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków