TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellRekonstrukcja ?agru - ?wiatowy Dzie? Sybiraka

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Przechodniu zatrzymaj si? ! W latach 1939 – 1956 zes?ano na Sybir oko?o 2 milionw Polskich Obywateli. 10 lutego 1940 r. 220 000 osb; 13 kwietnia 1940 320 000 osb; 30 czerwca 1940r. 240 000 osb; 20 czerwca 1941 r. 300 000 osb. We wrze?niu 1939r. Wzi?to do niewoli 250 000 ?o?nierzy. Wiosn? 1940 r. NKWD zamordowa?o w Katyniu, Twerze, Charkowie, blisko 22 000 oficerw, policjantw i urz?dnikw pa?stwowych. Po wojnie wrci?o do Polski oko?o 500 000 osb.

Tak brzmi tre?? wyryta w kamieniu le??cym nieopodal wej?cia do zaaran?owanego ?agru.

Bartosz Fiuk ps. Bizon oko?o miesi?ca temu zaproponowa? naszemu Stowarzyszeniu w??czenie si? w organizacj? „?wiatowego Dnia Sybiraka” maj?cego si? odby? w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Po?redniczy? w kontakcie z szefem firmy „Danmar” Danielem Czapiewskim – jednym z organizatorw tego przedsi?wzi?cia, ktry wcieleni? nas w rol? stra?nikw zaaran?owanego obozu – ?agru. ?wiatowy zjazd Sybirakw jest na tym terenie organizowany ju? po raz drugi i przypada na dzie? 17.09.2006. Jest to nie tylko rocznica agresji Zwi?zku Sowieckiego na Polsk? ale tak?e ?wiatowy Dzie? Sybiraka.

Oko?o po?udnia, nasza grupa zaj??a pozycje przy poci?gu a na teren o?rodka zacz?li zje?d?a? si? zaproszeni cz?onkowie Rodziny Katy?skiej, kombatanci, rodziny kombatantw, przedstawiciele IPN –u, Wojska, Policji, Aresztu ?ledczego, reprezentanci samorz?dw wojewdztwa, powiatu i gmin oraz przede wszystkim Sybiracy. W Kaplicy Jedno?ci Narodowej odby?a si? masz ?wi?ta, liczne przemwienia w tym Jana Marsza?owicza – Prezesa Gda?skiego Zwi?zku Sybirakw a tak?e apel poleg?ych, po ktrym wr?czono Honorowe Odznaki Sybiraka. Po tych uroczysto?ciach, uczestnicy, poprzez przeci?cie wst?gi, uroczy?cie otworzyli replik? ?agru na ktrego terenie, w „polowej” auli przygotowano cz??? artystyczn? upami?tniaj?c? tamte chwile.

Zadaniem naszej grupy by?o zwi?kszenie realizmu repliki ?agru poprzez obstawienie go ?ywymi postaciami jako ?o?nierzy wojsk konwojowych NKWD. Bez s?w oraz specjalnych wytycznych pilnowali?my podstawiony na bocznicy obozu poci?g, stylizowany na tamt? epok?. Rozproszeni wzd?u? torowiska ocierali?my si? o autentycznych Sybirakw, ktrzy wyrazem swoich twarzy nie kryli zadumy oraz wzruszenia. W bardzo krtkim czasie nasza funkcja poruszania si? po terenie zosta?a sparali?owana – albowiem od razu rozpocz?li?my rozmowy ze ?wiadkami tamtych dni – ktrzy dzielili si? z nami tamtymi wydarzeniami – oraz co i rusz lustruj?c nas pod wzgl?dem tego co zapami?tali z ubioru wczesnych stra?nikw. Rwnie? nale?y podkre?li? i? wszyscy z ktrymi mogli?my porozmawia? byli zadowoleni z faktu i? powsta?o niezwykle wymowne w swej postaci miejsce gdzie wsp?cze?ni mog? zapozna? si? z tamtymi strasznymi realiami –poczynaj?c od chaty zes?a?cw wieku XIX przez zrekosntruowan? ziemiank? „Zekw” jednego z „?agpunktw” powsta?ych ju? w Sowieckiej Rosji a? w?a?nie po mo?liwo?? obejrzenia replik mundurw i wyposa?enia jednostek odpowiedzialnych w?a?nie za transport wi??niw.

Zwiedzaj?cy mogli ponadto zobaczy? 140 tonowa lokomotyw?, ktrej przetransportowanie na teren o?rodka z Ko?cierzyny by?o wydarzeniem na miar? sensacji, zwa?ywszy, ?e na tej trasie nie ma torw. Do zwiedzania by?a udost?pniony autentyczny domek Sybiraka w ca?o?ci sprowadzony z Syberii, spod Irkucka oraz zrekonstruowany podziemny bunkier oddzia?u partyzanckiego„Gryfa” . Jeste?my bardzo dumni i zadowoleni z uczestnictwa w tym przedsi?wzi?ciu zw?aszcza, ?e wype?nili?my w pe?ni swoje statusowe cele – rekonstrukcja historyczna. Kilku godzinna „s?u?ba” na terenie ?agru by?a dla nas o tyle zaszczytem o ile mogli?my przyczyni? si? do upami?tnienia tragicznej historii zes?a?cw a tym samym odda? im cze??. Korzystaj?c z okazji dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si? do wsplnego przedsi?wzi?cia a w szczeglno?ci Panu Danielowi Czapiewskiemu za w??czenie nas do organizacji przedsi?wzi?cia oraz Diab?owi z Oliwy za wsparcie nas sw? osoba i sprz?tem.

opracowa?: Stopczyk & Papox
Galeria - zdjęć (14)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków