TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellGdy?ska Parada Niepodleg?o?ci

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci, 11 listopada 2003 r. w Gdyni odby?a si? Gdy?ska Parada Niepodleg?o?ci nawi?zuj?ca swym historycznym kszta?tem do imprez odbywaj?cych si? w okresie dwudziestolecia mi?dzywojennego w Gdyni. Na zaproszenie Urz?du Miasta Gdyni oraz przy wydatnej wsp?pracy z p. Wies?aw? Kwiatkowsk?, p. Ma?gorzat? Soko?owsk? oraz p. Wojciechem Zieli?skim - dyrektorem Domu Kultury w Ma?ym Kacku do Gdyni przyjecha?y grupy rekonstrukcyjne Wojska Polskiego okresu Drugiej Wojny ?wiatowej. Zaszczyt podejmowania i obs?ugi przyjezdnych przypad? Trjmiejskiej Grupie Rekonstrukcji Historycznych.


Dn. 10 listopada do p?nych godzin nocnych przybywali do Gdyni z r?nych stron kraju cz?onkowie zaproszonych grup rekonstrukcyjnych. Na miejscu stawili si?: kawalerzy?ci odtwarzaj?cy Gdy?ski Szwadron Krakusw z 1939 r., ktry bra? udzia? w walkach obronnych Gdyni; Grupa "Cytadela" odtwarzaj?ca 21 Warszawski Pu?k Piechoty z 1939 r.; Willys Jeep Club Polska, ktry wystawi? trzy zabytkowe samochody terenowe typu Willys Jeep w barwach 11 Kompanii Sanitarnej 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka wraz z za?ogami; Grupa Rekonstrukcyjna 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej "Najkrtsz? drog?" z okresu walk Brygady podczas Operacji "Market Garden" w Holandii w 1944 r. Natomiast Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych nawi?za?a do lokalnych organizacji Podziemia Niepodleg?o?ciowego - wyst?pi?a w barwach Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" (Pomorze 1944-45) i 5 Brygady Wile?skiej AK mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "?upaszko" (Pomorze 1946).


Nast?pnego dnia oko?o godziny 12.00 w w/w porz?dku grupy rekonstrukcyjne dokona?y przemarszu ulicami Gdyni pod P?yt? Marynarza Polskiego, na Skwerze Ko?ciuszki, gdzie uroczy?cie z?o?y?y kwiaty.


Impreza mia?a radosny charakter ?wi?tecznego festynu i wzbudzi?a ogromne zainteresowanie licznie przyby?ej publiczno?ci. Przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych bior?cych udzia? w Paradzie zapytani o swoje wra?enia i odczucia po imprezie jednog?o?nie wyrazili nadziej?, ?e w przysz?ym roku spotkamy si? w jeszcze wi?kszym gronie a przysz?e obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci b?d? organizowane z jeszcze wi?kszym rozmachem i perfekcj?.

Zdj?cia >>


opracowali: Papox, Katzo, Czy?by
Galeria - zdjęć (16)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków