TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellWesterplatte 2.09.2006r.

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Drugiego dnia wrze?nia w godzinach po?udniowych z dworca g?wnego w Gda?sku wyruszy?a na szarej Emce trzyosobowa ekipa przedstawicieli TGRH Ola, Kugel i ja. Tym razem naszym zadaniem by?o wsparcie si? 3 Bastionu Grolman w prbie ataku na pozycje Polskie na Westerplatte. Po drodze zajechali?my w okolice Rafinerii Gda?skiej, gdzie ubezpieczali?my transport 1100 kilogramowej armaty ZIS – 2 zaprz?gnietej do Klosowego BTR-a . Mo?dzierze zosta?y zabezpieczone dzie? wcze?niej przez Tomka – speca od Drezyn. Na miejscu zostali?my od razu wcieleni do pododdzia?w. Kugel wspiera? desant z morza a ja na swojej Emce mia?em za zadanie zabranie z pola bitwy rannego dowdc? oraz w scenach ko?cowych zabezpieczanie ognia os?onowego z AKMSa dla wycofuj?cych si? Niemcw. Poniewa? moja rola nie by?a zbyt dynamiczna mia?em okazj?, „rozp?ywaj?c” si? w nowym gumowym p?aszczu od Andrzeja Frankowskiego, obserwowa? atak i dzia?ania niemieckie. Musz? przyzna?, ?e jestem pod du?ym wra?eniem. Zgranie i opanowanie pododdzia?u z 3 Bastionu Grolman oraz Ich Go?ci doskonale uzupe?nia?o scenariusz i polecenia dowdcy, ktry gania? na tyle ?wawo, ?e ba?em si? przegapienia kiedy padnie ranny. Ale wszystko wysz?o dobrze. Ogie? os?onowy z AKMSa co prawda nie odzwierciedli? szybkostrzelno?ci MG 34, ale spe?ni? swoj? rol? i tu podzi?kowania dla Komendanta Miejskiego Policji w Gda?sku oraz dowdcy Pododdzia?u OPP Gda?sk. Towarzysz Kugel pe?ni? swoj? rol? wsplnie z LTRH jako desant Kriegsmarine . Jak p?niej ustalono, zosta? ci??ko ranny w nog? przez p?yt? betonow?, ktra rzuci?a si? na Niego z ukrycia. Atakowali z naszej prawej flanki, zatem niewiele widzieli?my, lecz ich umundurowanie oraz osprz?t znacznie wzbogaci?y inscenizacj?. Oddzia?w Polskich nie widzieli?my, jedynie j?zyki ognia z chaszczy. Dopiero na bazie zdj?? po imprezie mo?na cokolwiek powiedzie?. Po prezentacji uczestnikw, wsplnej modlitwie i wspania?ej nagrodzie widzw – oklaskw uznali?my, ?e zadanie zosta?o wykonane. Wieczorem na terenie Szko?y w Nowym Porcie organizatorzy podsumowali wra?enia i stanowczo zapowiedzieli zamiar kontynuowania pracy nad pami?ci? miejsca i czasu. By? mo?e b?dzie szansa wykorzystania dawno knutego pomys?u w szeregach TGRH jak w realny – multimedialny sposb urzeczywistni? akcent Pancernika Schleswig Holstein na przysz?ych inscenizacjach na Westerplatte, o czym nie omieszkali?my wspomnie? i zaproponowa?. Gratulujemy Organizatorom przedsi?wzi?cia oraz pozytywnego prezentowania zada? ruchu rekonstrukcyjnego w tak wa?nym miejscu jakim jest dla Naszego Narodu i Ca?ego ?wiata przycz?ek Westerplatte. To wa?ne zadanie i ogromna odpowiedzialno?? podj?? si? i kontynuowa? t? prac?. ?ywimy nadzieje, ?e b?dziemy pomocni w przysz?ym roku.

opracowa?: Stopczyk
Galeria - zdjęć (7)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków