TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Cz?owiek mo?e by? kiedy? dobry, ale z pewno?ci? by?o to bardzo dawno.
Jean P. SartreEncyklopedia Gdyni

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Gdynia do??czy?a do elitarnego grona miast posiadaj?cych w?asn? encyklopedi?!

Jest to wydarzenie, ktrego my jako obywatele naszego miasta – pasjonaci historii nie mogli?my przeoczy? – oto dzieje i historia wszystkiego, co mia?o miejsce i bra?o swj pocz?tek na terenie pomi?dzy Sopotem a Rumi? a cz?sto emanowa?o pozytywn? energi? ludzi i zdarze? na ca?y ?wiat zosta?o zapisane na kartach wa??cej oko?o 2,8 kg Ksi?gi.
Czas, historia, ludzie zosta?y zakl?te – ju? nie ulec? nam z pami?ci dzi?ki zapa?owi i determinacji Pa?: Ma?gorzaty Soko?owskiej - redaktor naczelna, Izabelli Greczanik-Filipp i Wies?awy Kwiatkowskiej – mo?emy ch?on?? opowie?? o naszym „oknie na ?wiat” XX-lecia mi?dzywojennego, heroicznej walce polskich obro?cw o miasto w pami?tnym wrze?niu 1939 roku, a tak?e o prote?cie naszych ojcw i matek przeciwko uciskowi w?adzy „ludowej”, ktra jako argumentu wobec bezbronnych ludzi u?y?a broni i czo?gw. Oczywi?cie to tylko procent z ponad 4 tysi?cy hase? i ogromnej ilo?ci fotografii, dzi?ki ktrym przekaz informacji jest jakby mocniej akcentowany i przez co silniej odbierany. To niebywa?e, i? do tak ogromnego projektu pomys?odawczynie zaprosi?y ponad 50 osb prywatnych i instytucji, dzi?ki ktrym przez 3 lata uda?o zebra? tak obszerne i napisane niezwykle lekkim i przyjaznym dla czytelnika pirem informacj?.

Ot? odnajdziemy w niej nie tylko wspomniane powy?ej dzieje Gdyni od czasw najdawniejszych do wsp?czesnych, ale i histori? budowy miasta i portu, informacje dotycz?ce rozwoju terytorialnego, ludno?ci, urbanistyki, architektury, gospodarki, kultury i sztuki, nauki i o?wiaty, instytucji oraz firm prywatnych, pa?stwowych i komunalnych, organizacji spo?ecznych, partii politycznych, gdy?skich gazet i dziennikarzy, klubw sportowych i wielu innych kwestii istotnych dla oddania pe?nego obrazu miasta jako organizmu wielowymiarowego.
Nasza rado?? jest rwnie? tym silniejsza, albowiem mieli?my zaszczyt bra? udzia? w pracach nad jej powstaniem – oczywi?cie nasz udzia? jest li tylko symboliczny i w ?adnej mierze nie mo?e si? rwna? z pracami innych osb i organizacji – TGRH reprezentowa? prezes Tomasz Paprocki ktry pomaga? przy has?ach dotycz?cych walk o miasto w 1945 roku. Czujemy si? niezwykle zaszczyceni, ?e mogli?my by? pomocni przy jej tworzeniu! Rwnie? chcieliby?my zaakcentowa?, i? nasze Stowarzyszenie, jako organizacja ?ywo dzia?aj?ca na terenie naszego miasta, zosta?a zauwa?ona i znalaz?a swoje miejsce w?rd innych organizacji spo?ecznych buduj?cych wsp?czesny wizerunek Gdyni.

W zasadzie ka?dy, kto interesuje si? histori? naszego miasta jak i losami II RP- morskiej powinien naby? t? pozycj? - zapewniam, i? pomimo jej rozmiarw i wagi trudno b?dzie si? z ni? rozsta? – a s?owa Carla Junga, i? „ka?da forma uzale?nienia jest szkodliwa- niezale?nie od tego, czy narkotykiem jest alkohol, morfina czy idea” mog? si? sprawdzi? – na pewno przez ni? zarwiecie wiele nocy i notorycznie b?dziecie si? sp?nia? do pracy – ale c? przesta? czyta? wydaje si? by? niemo?liwym...

Encyklopedi? Gdyni wyda?a Oficyna Verbi Causa, dla u?atwienia kontaktw podajemy namiary na oficyn?, z ktr? w sprawie Encyklopedii Gdyni mo?na si? kontaktowa?.
Kontakt listowny na adres:
Oficyna Verbi Causa
ul. Ruchu Oporu 11
81-474 Gdynia
Poczta elektroniczn?
e-mail: verbicausa10@autograf.pl

opracowal:papox
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków