TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Czego twj wrg nie powinien wiedzie?, nie mw przyjacielowi
Arthur SchopenhauerEncyklopedia Gdyni

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Gdynia do??czy?a do elitarnego grona miast posiadaj?cych w?asn? encyklopedi?!

Jest to wydarzenie, ktrego my jako obywatele naszego miasta – pasjonaci historii nie mogli?my przeoczy? – oto dzieje i historia wszystkiego, co mia?o miejsce i bra?o swj pocz?tek na terenie pomi?dzy Sopotem a Rumi? a cz?sto emanowa?o pozytywn? energi? ludzi i zdarze? na ca?y ?wiat zosta?o zapisane na kartach wa??cej oko?o 2,8 kg Ksi?gi.
Czas, historia, ludzie zosta?y zakl?te – ju? nie ulec? nam z pami?ci dzi?ki zapa?owi i determinacji Pa?: Ma?gorzaty Soko?owskiej - redaktor naczelna, Izabelli Greczanik-Filipp i Wies?awy Kwiatkowskiej – mo?emy ch?on?? opowie?? o naszym „oknie na ?wiat” XX-lecia mi?dzywojennego, heroicznej walce polskich obro?cw o miasto w pami?tnym wrze?niu 1939 roku, a tak?e o prote?cie naszych ojcw i matek przeciwko uciskowi w?adzy „ludowej”, ktra jako argumentu wobec bezbronnych ludzi u?y?a broni i czo?gw. Oczywi?cie to tylko procent z ponad 4 tysi?cy hase? i ogromnej ilo?ci fotografii, dzi?ki ktrym przekaz informacji jest jakby mocniej akcentowany i przez co silniej odbierany. To niebywa?e, i? do tak ogromnego projektu pomys?odawczynie zaprosi?y ponad 50 osb prywatnych i instytucji, dzi?ki ktrym przez 3 lata uda?o zebra? tak obszerne i napisane niezwykle lekkim i przyjaznym dla czytelnika pirem informacj?.

Ot? odnajdziemy w niej nie tylko wspomniane powy?ej dzieje Gdyni od czasw najdawniejszych do wsp?czesnych, ale i histori? budowy miasta i portu, informacje dotycz?ce rozwoju terytorialnego, ludno?ci, urbanistyki, architektury, gospodarki, kultury i sztuki, nauki i o?wiaty, instytucji oraz firm prywatnych, pa?stwowych i komunalnych, organizacji spo?ecznych, partii politycznych, gdy?skich gazet i dziennikarzy, klubw sportowych i wielu innych kwestii istotnych dla oddania pe?nego obrazu miasta jako organizmu wielowymiarowego.
Nasza rado?? jest rwnie? tym silniejsza, albowiem mieli?my zaszczyt bra? udzia? w pracach nad jej powstaniem – oczywi?cie nasz udzia? jest li tylko symboliczny i w ?adnej mierze nie mo?e si? rwna? z pracami innych osb i organizacji – TGRH reprezentowa? prezes Tomasz Paprocki ktry pomaga? przy has?ach dotycz?cych walk o miasto w 1945 roku. Czujemy si? niezwykle zaszczyceni, ?e mogli?my by? pomocni przy jej tworzeniu! Rwnie? chcieliby?my zaakcentowa?, i? nasze Stowarzyszenie, jako organizacja ?ywo dzia?aj?ca na terenie naszego miasta, zosta?a zauwa?ona i znalaz?a swoje miejsce w?rd innych organizacji spo?ecznych buduj?cych wsp?czesny wizerunek Gdyni.

W zasadzie ka?dy, kto interesuje si? histori? naszego miasta jak i losami II RP- morskiej powinien naby? t? pozycj? - zapewniam, i? pomimo jej rozmiarw i wagi trudno b?dzie si? z ni? rozsta? – a s?owa Carla Junga, i? „ka?da forma uzale?nienia jest szkodliwa- niezale?nie od tego, czy narkotykiem jest alkohol, morfina czy idea” mog? si? sprawdzi? – na pewno przez ni? zarwiecie wiele nocy i notorycznie b?dziecie si? sp?nia? do pracy – ale c? przesta? czyta? wydaje si? by? niemo?liwym...

Encyklopedi? Gdyni wyda?a Oficyna Verbi Causa, dla u?atwienia kontaktw podajemy namiary na oficyn?, z ktr? w sprawie Encyklopedii Gdyni mo?na si? kontaktowa?.
Kontakt listowny na adres:
Oficyna Verbi Causa
ul. Ruchu Oporu 11
81-474 Gdynia
Poczta elektroniczn?
e-mail: verbicausa10@autograf.pl

opracowal:papox
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków