TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Ci? do swojego poziomu, a potem pokona do?wiadczeniem...



Zwiezdna Rodzina

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Porozumieli?my si? na p?aszczy?nie podobnych zainteresowa? i postanowili?my stworzy? grup? jako legalne Stowarzyszenie posiadaj?ce osobowo?? prawn?. Jako, ?e jest to Stowarzyszenie o swoistym charakterze pragniemy zaznaczy? nasz? odr?bno?? w?rd odtwarzanych historycznych nacji indywidualn? to?samo?ci?. Kolejno: przyj?li?my w?asn? nazw?, napisali?my w?asny Statut i kodeks honorowy, wyrobili?my swoiste wzorce zachowa? wewn?trz-grupowych. Postanowili?my wreszcie, mie? w?asne God?o – symbol wyr?niaj?cy.
Z pozoru paradoksem s? sytuacje odtwarzania zdarze? historycznych, gdzie istot? jest przyjmowanie form graficznych istniej?cych lub wygas?ych spo?eczno?ci a jednocze?nie, z boku manifestuje si? swoj? odr?bno?? innymi znakami – symbolami. St?d na wst?pie te oczywiste manifestowanie potrzeby wyodr?bnienia grupy jako nowego cia?a g?wnie ze wzgl?du na istot? statutowych za?o?e? odcinaj?cych nas od nurtw ideologiczno doktrynerskich to?samych dla „granych rl” a zbli?aj?cych do artystycznych, dydaktycznych czy felietonistycznych.
Genezy God?a mo?na po cz??ci doszukiwa? si? w Gmerkach ( z niemieckiego – Gmerk – znak osobisty) staro?ytnych sygnatur autorw dzie? kamieniarskich, p?niej znakw umieszczanych na piecz?ciach mieszczan, kupcw rzemie?lnikw. Taka sygnatura stanowi?a indywidualny symbol - znak zast?puj?cy jedno poj?cie innym – krtszym, bardziej wyrazistszym, abstrakcyjnie ukazuj?cym natur? podmiotu. W parze z God?em idzie s?owo: symbol ( „Symbolon”- z Greckiego oznacza? niewielki przedmiot ( kamie?, drewno, metal), ktry dzielony na dwie lub wi?cej cz??ci stanowi? dowd transakcji w postaci pasuj?cych do siebie kawa?kw legitymuj?cych strony interesu). Niepowtarzalno?? wzoru ( przypadkowa jak i zamierzona) wy?ania jego indywidualn? natur? skutkowo zmierzaj?c? w kierunku miana God?o. Bliskoznacznym okre?leniem jest dzi? popularne okre?lenie - s?owo Logo. Znak graficzny pe?ni?cy marketingow? i informacyjn? rol?. Logo jest cz?sto wi?zane z God?em. Jest odmienne w znaczeniu a zbli?one w funkcji. Zadaniem God?a i LOGO jest bezpo?rednie oddzia?ywanie na odbiorc? ukrytym komunikatem i jednoczesnym przyci?gni?ciem uwagi sw? form? graficzn? wyr?niaj?c? je z otoczenia. Innymi s?owy oddzia?ywanie na emocje w celu utrwalenia znaku informacyjnego. Logo zawsze w pierwszej mierze nawi?zuje do bezosobowej struktury podmiotu gospodarczego, natomiast God?o zawsze jest sygnatur? grupy spo?ecznej, prawnej lub rodowej. Logo ma by? czytelne i ?atwo rozpoznawalne. Istot? jest jego prostota konstrukcji i ubogo?? jaskrawych i kontrastowych kolorw. W wi?kszo?ci znane s? Loga b?d?ce kompozycj? liter – inicja?w nazwy w?asnej podmiotu komunikatu. Nie ma wyodr?bnionej nauki o tych symbolach. Jest on jedynie elementem dzia?u grafiki projektowej w szko?ach i na uczelniach.

Natomiast God?o zas?u?y?o sobie na powa?ne miejsce w heraldyce – nauce o herbach gdzie jako element tarcz herbw lub indywidualne god?o heraldyczne jest cz??ci? j?zyka herbw, inaczej - blazonowania ( z francuskiego blazon – herb, blazonowanie – opis herbu zgodnie z zasadami heraldyki) i stanowi znak rodowy ukryty w herbarzach jak nazwisko w archiwum Urz?du Stanu Cywilnego.

Inn? istotn? spraw? s? elementy – symbole graficzne wykorzystane przy tworzeniu herbw przez przypadkowe osoby na potrzeby w?asne b?d? na zlecenie n p. stowarzysze?. Od dawien dawna zapisane lub zapami?tane jest znaczenie umowne symboli ju? wcze?niej przypisanych – odnosz?cych si? do innego systemu znacze?. Przyk?adowo – li?? d?bu jest uto?samiany z si?? to?sam? temu drzewu, g?owa jelenia jest poga?skim symbolem odwagi i m?stwa a dzisiaj jest znana jako symbol bractw ?owieckich. Swastyka jest symbolem s?o?ca a dzisiaj znana jako element herbu III rzeszy. Pi?? ramion korony w herbie miasta oznacza ilo?? jego 50.000 mieszka?cw, trzy – poni?ej a bezwiednie patrzymy na ten element jako ozdobny. Ilo?? gwiazdek w fladze UE – ilo?? pa?stw cz?onkowskich przy jej utworzeniu. Znaki runiczne np. SS ( dzisiaj czasem pomijany jako element alfabetu runicznego) stosowane w oznaczeniach mundurowych III Rzeszy.

Podsumowuj?c - projektowanie God?a wymaga przyj?cia pewnych za?o?e?. Je?eli dobierze si? dla estetyki kompozycji r?ne symbole mo?na naruszy? lub urazi? czyje? prawa autorskie, mo?na przy zbli?onym charakterze kszta?tu odnie?? si? ( ?wiadomie lub bezwiednie) do istniej?cego znaku legitymizuj?cego grup? spo?eczn?. Nie stosuj?c norm konstruowania herbw – blazonowania, mo?na z?o?liwie zarzuci?, ?e projektujemy symbol jako czyst? form? u?ytkow? uzurpuj?c mu miano Herb nie przywi?zuj?c wagi do istotnego znaczenia jego cz??ci sk?adowych. Najprostszym zabiegiem odcinaj?cym nasz projekt od zarzutu plagiatu jest wykonanie drobnej zmiany w jego wygl?dzie lub tre?ci. Zachowujemy zamierzony przekaz emocjonalny, lecz pozbawiamy indywidualno?ci produkt lub sygnowany podmiot. Najprostszym przyk?adem jest produkcja magnetofonw markowanych nazw? np. Pioner ( zachowany styl liternictwa z pomini?ciem litery E) oraz ca?ej masy innych wyrobw zaliczanych do podrz?dnej kategorii. Nadrz?dn?, wszak jest orygina?. Podobnie jest z symbolik? to?sam? dla nacji narodowych, ugrupowa? politycznych czy okultystycznych i subkulturowych. Za wszelka cen? autor projektu stara si? form? i kszta?tem odnie?? si? do charakteru przekazu pierwowzoru lub przeciwnie – od niego uciec.
Dla krytykw jest to doskona?a po?ywka do dyskredytacji okraszonego podmiotu. Lecz problem polega na tym, ?e niewyczerpane pok?ady wyobra?ni w ?wiecie abstrakcji maj? nieograniczone zasoby a ograniczone ich pole oddzia?ywania. Jakiekolwiek nowe twory wyobra?ni, chc?c, nie chc?c s? kojarzone i porwnywane z pierwotnymi zbli?onymi w formie. Czyli kto stworzy? pierwszy ten rz?dzi J. To odwieczne, bichewioralne prawo towarzysz?ce naszemu ?yciu codziennemu nazywane potocznie - wzorzec.

Symboliczne znaczenie God?a wzrasta?o niekiedy do rangi si?y u?wi?conej, boskiej mocy, na piedestale centralnego miejsca kultu ideologicznego. Ten symbol jak znak na niebie by? zawsze na stra?y idei wynoszonej ponad ?ycie jednostki a nawet ca?ych narodw.
Tak czy inaczej z jaki? sobie znanych powodw ka?da nowonarodzona organizacja wewn?trznie podnosi swoj? si??, morale i znaczenie tworz?c w?asne znami? lub kultywuje ideologi? przodkw obnosz?c si? i ich symbolik? ( w?tpliwa jest niezmienno?? znaczenia idei, co do okresu jej ?ycia). Zwiezda jest God?em ( nie Logo!) Stowarzyszenia Trjmiejska Grupy Rekonstrukcji Historycznych. Symbolika projektu jest prosta i nie odnosi si? do ukrytych w nich przekazw heraldycznych. Ilo?? li?ci d?bu czy z?bw ko?a nap?dowego pojazdu g?sienicowego nie ma ?adnego znaczenia, poza estetycznym. Czcionka nazwy w?asnej wpisanej w okr?g – Uncial – jest to?sama dla czcionki wi?kszo?ci skryptw pomorskich natomiast Gryf zosta? przez nasza kole?ank? Iz? „wyposa?ony” w skrzyd?o z?o?one z or??a i zgrafizowany w widocznej formie. Zwiezda uproszczona jest God?em roboczym, pozbawionym elementw zaburzaj?cych jej czytelno?? z dalszej odleg?o?ci. Jest wykorzystana na przyk?ad w banerze STGRH. Pierwotne god?o b?d?ce jednocze?nie piecz?ci? obowi?zuje nadal. Tak wzbogacaj?c organizm naszego Stowarzyszenia powsta? jeszcze wspomniany baner oraz pomys? plakatu. Poniewa? s?owo Plakat okre?la wyrb poligraficzny o charakterze propagandowym lub reklamowym – my?l sama w sobie t?umaczy genez? jej powstania w takiej grupie. Statutowe za?o?enia, jakie towarzysz? dzia?aniom naszej grupy odnosz? si? do okresu – kierunku w sztuce istniej?cego od 1934 roku – realizmu socjalistycznego, ktry by? ideowym i propagandowym narz?dziem partii komunistycznych. Przyjmujemy rok 1934 gdzie na Zje?dzie Pisarzy w Moskwie proklamowa? ten kierunek Maxim Gorki opieraj?c si? na pracy Stalina „ O polityce partii w dziedzinie literatury pi?knej”. Socrealizm sta? si? w tym okresie podstawowym i jedynym kierunkiem twrczo?ci artystycznej gdzie inne nurty w sztuce by?y zwalczane jako wynaturzenia. Opiera? si? na XIX wiecznym Reali?mie. W malarstwie kierunek ten zosta? zapocz?tkowany we Francji po 1848 roku. Po rewolucji malarze odwrcili si? od romantyzmu i akademizmu. Propagator tego dzia?ania Gustave Courbet u?y? jako pierwszy terminu Realizm jako nazwy w?asnej - to?samej dla przedstawiania rzeczywisto?ci adresowanej dla przeci?tnego cz?owieka, pokazuj?cej jego problemy, prac? i trosk?. ( patrz obraz Jeana-Francoisa Milleta – Kobiety zbieraj?ce k?osy 1857 rok). W Polsce nurt „pospolito?ci” reprezentuje Che?mo?ski, Gierymski. Plakat propagandowy s?u??cy bardziej do agitacji ni? informacji by? umieszczany w miejscach oglnie dost?pnych. Oddzia?ywa? na spo?eczno?? tak jak np. dzisiaj telewizja. Nale?y pami?ta?, ?e w okresie jego tryumfowania by? jedyn? najszybsz? i naj?atwiejsz? form? agitacji propagandowej, ktrej tre?? stanowi?a symbolika czytelna nawet dla analfabetw. St?d idea i potrzeba stworzenia plakatu „Zwiezdna Rodzina”, ktry z jednej strony odnosi si? do rekonstruowanego okresu a z drugiej ma stanowi? symboliczn? reklam? naszego Stowarzyszenia.


opracowal: Micha? Wierzbicki
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków