TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellFilm o masakrze na wybrze?u w grudniu 1970 r.

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Na samym pocz?tku listopada do naszego Stowarzyszenia zwrci?o si? Okr?gowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej o/ Gda?sk w sprawie udzia?u w realizowanym na ich zlecenie filmie dokumentalnym poruszaj?cym kwesti? masakry dokonanej na robotnikach w grudniu 1970 roku na wybrze?u.

I o ile pierwotnie nie mieli?my w ogle czasu na dodatkowe zaj?cia w zwi?zku z realizowanymi rwnolegle dwoma projektami ( inscenizacja na 11 listopada oraz rekonstrukcja mo?dzierza batalionowego) o tyle po zapoznaniu si? z za?o?eniami zdecydowali?my si? wzi?? w tym udzia?.
Dla nas mieszka?cw Trjmiasta wydarzenia sprzed 35 laty s? pomimo minionego ju? czasu niezwykle ?ywe, dlatego w?a?nie czuli?my si? wr?cz zobowi?zani do tego by przy??czy? si? do tych prac.
Rwnie? warto przypomnie?, i? do tej pory nikt za t? zbrodnie dokonan? na bezbronnej ludno?ci trjmiasta nie zosta? rozliczony!
Pierwsze zdj?cia rozpocz??y si? 9 listopada o godzinie 6.00 rano. Na miejscu, czyli - wy??czonym pasie ruchu wraz z jedn? nitk? legendarnego wiaduktu na stacji Gdynia Stocznia stawi?a si? nasza delegacja w strojach z lat 70 ubieg?ego wieku gdzie odgrywa?a sceny zwi?zane z otwarciem ognia do id?cych do pracy robotnikw.
Zdj?cia trwa?y oko?o 2 godzin – jednak dyskusj? na temat tamtych wydarze? prowadzili?my jeszcze d?ugo potem. Druga cz??? projektu, do ktrego zostali?my zaproszeni by?a realizowana w Areszcie ?ledczym w Gda?sku na ul. Kurkowej –Tutaj stawili?my si? rwnie? w doborowym towarzystwie w sk?ad, ktrego wchodzili zarwno specjali?ci z Telewizji Akademickiej, przedstawiciele IPN-u jak i Dyrektor Aresztu ?ledczego, z ktrym jak powszechnie wiadomo na tematy historyczne mo?na prowadzi? arcyciekawe dysputy ca?ymi dobami!
Po przygotowaniu i ucharakteryzowaniu poszczeglnych statystw przez niezwykle cierpliw? Pani? Ig? Bartlewsk? rozpocz??y si? zdj?cia. Jak zwykle atmosfera panuj?ca w?rd wszystkich uczestnikw by?a przednia.
Po kilku godzinach ci??kiej pracy zapad?a decyzja o zako?czeniu zdj??. Po przebraniu w „cywilki” oraz zmyciu „ran” z ci??kim sercem czekali?my na wyj?cie z zak?adu – co jak si? okaza?o nie by?o wcale takie proste.
Po za?atwieniu wszystkich formalno?ci, odebraniu dokumentw i huku zamykanych krat znw mogli?my popatrze? ku niebu nie poprzez pryzmat krat – zaprawd? b?ogie uczucie!
Fina?em prac, w ktrych wzi?li?my udzia? by?a konferencja po?wi?cona zbrodni ludobjstwa, jakiej dopu?ci?a si? w?adza mieni?ca si? robotnicz? na robotnikach trjmiasta.
Konferencja odby?a si? w dniu 16 grudnia w auli g?wnej Politechniki Gda?skiej gdzie zgromadzi?o si? bardzo wielu ludzi.
Mieli?my okazj? wys?ucha? P. Wies?aw? Kwiatkowsk? bez uporu, ktrej wiele spraw z tamtych mrocznych dni nigdy by nie ujrza?o ?wiat?a dziennego. Ponadto wspania?ych historykw prof. Jerzego Eislera, dr Janusza Marszalca, dr S?awomira Cenckiewicza a tak?e uczestnikw tamtych dni P. Roberta Gotnera, Andrzeja Gwiazd? czy w ko?cu by?ego Prezydenta RP Pana Lecha Wa??se.
Elementem ko?cz?cym konferencj? by?a prezentacja filmu zawieraj?cego mas? nigdzie dot?d nie publikowanych zdj?? i filmw oraz dokumentw z archiww SB.

Film polecamy wszystkim tym, ktrzy maj? problemy z klasyfikacj? i postrzeganiem systemw komunistycznych.

Projekcje filmu dla zorganizowanych grup, po uprzednim zg?oszeniu telefonicznym odbywaj? si? we wtorki i pi?tki w godzinach od 9.00 do 15.00
Zg?oszenia przyjmuj? Justyna Skowronek pod numerem telefonu: 0-58 660-67-61

opracowa?: ojciec prowadz?cy
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków