TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamara?wi?to Niepodleg?o?ci w Gda?sku

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Jest kilka dat w naszym kalendarzu, ktrych nadej?cie nieod??cznie ??czy si? z chwil? zadumy i rozwa?a? nad ich znaczeniem – to czas, kiedy rozsnuwamy przed sob? wizj? minionego czasu i wydarze? – to czas, kiedy przywo?ujemy s?owa naszych dziadkw – tych, ktrzy tworzyli tamt? rzeczywisto??. Tak jest rwnie? i z rocznic? odzyskania po 123 latach niewoli upragnionej wolno?ci i przywrcenia na mapy Europy –Polski. Dlatego w?a?nie ta rocznica powinna zajmowa? szczeglne miejsce w naszych sercach i umys?ach albowiem stanowi ?wiadectwo naszej wytrwa?o?ci i mi?o?ci do wolno?ci jako warto?ci podstawowej, bez ktrej nie chcemy a raczej nie potrafimy funkcjonowa?.

Rwnie? dla nas zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu pasjonatw historii ta data zajmuj? miejsce szczeglne i radosne zarazem, dlatego te? ju? po raz trzeci postanowili?my wzi?? udzia? w uroczysto?ciach zwi?zanych z obchodami „Urodzin Niepodleg?o?ci” – w roku bie??cym w odr?nieniu od lat ubieg?ych, kiedy to mieli?my zaszczyt wsp?organizowa? „Parad? Niepodleg?o?ci” w Gdyni (2003, 2004) zostali?my poproszeni przez Stowarzyszenie Spo?eczny Urz?d Miasta reprezentowane przez Pana Lecha Parella oraz Pana Adama Chlebowicza o rozwa?enie mo?liwo?ci przeprowadzenia widowiska plenerowego rekonstruuj?cego wydarzenia z wybuchu Powstania Warszawskiego z 1944 roku.
Po d?u?szym przeanalizowaniu propozycji na plenum TGRH zapad?a decyzja o przygotowaniu projektu i wytycznych do realizacji – bezpo?rednio odpowiedzialnymi byli min. Micha? Wierzbicki, Leszek Gliniecki, Micha? Katzer, Piotr Solecki oraz ja.
Na pocz?tku pa?dziernika gotowy by? ju? ramowy scenariusz oraz lista zapotrzebowania materia?owo-sprz?towego wraz z kosztorysem wst?pnym. Oczywi?cie stan?li?my przed wieloma powa?nymi problemami – np. za?o?yli?my udzia? 30 rekonstruktorw zajmuj?cych si? stron? niemieck?, i o ile ze wzgl?du na nasz? charakterystyk? dzia?alno?ci przejawiaj?c? si? mo?liwo?ci? odtwarzania ka?dej strony konfliktu zdeterminowan? jedynie posiadanymi zbiorami (co jest notabene rzadko?ci? w ruchu rekonstrukcji w naszym kraju) byliby?my w stanie wystawi? pewien procent oddzia?u wroga sami- jednak ??dane zapotrzebowanie wyra?nie przekracza?o nasze mo?liwo?ci – st?d tez zwrcili?my si? o pomoc do naszych przyjaci? z Gda?ska min. Do Roberta Buchmana, Marcina Witkowskiego i innych nale??cych do GRH 3 Bastionu Grolman – I jak zwykle okaza?o si?, ?e koledzy stan?li na wysoko?ci zadania – ju? dwa dni p?niej otrzymali?my informacj?, ?e jest mo?liwo?? by ich koledzy z „3 Bastionu Grolman” z Tej formacji Poznania wsparli nasze dzia?ania.
Co prawda do rozwi?zania pozostawa?o jeszcze wiele kwestii jednak ta najwa?niejsza, czyli nasza druga strona zosta?a ju? ustalona W dalszej fazie przygotowa? nale?a?o rozwi?za? kwesti? broni – tu oczywi?cie razem z organizatorami z ramienia „SUM” uzgodnili?my potrzeb? wypo?yczenia jej z ?dzkiego Centrum Filmowego.
Kolejnym elementem, by?o ?ci?gni?cie na inscenizacj? dzia?a oraz mo?dzierza, ktre zdecydowanie wzbogac? nasze widowisko – tutaj z pomoc? przyszed? nam nieoceniony „Dzimi” z ekipy „militarni.pl".
Kolejne dni p?yn??y nam na za?atwianiu i organizowaniu bardzo wielu detali i szczeg?w, ktre tak naprawd? sumuj? si? na efekt ko?cowy i faktycznie ?wiadcz? o podj?tych przygotowaniach i zaanga?owaniu.
Jako jeden z elementw ko?cowych, – ale rwnie? okre?lanych jako priorytetowe by?o zwrcenie si? do Morskiego Oddzia?u Stra?y Granicznej o oddelegowanie funkcjonariusza wraz z karabinem PK a tak?e do komend Policji w Gda?sku i Sopocie – Musimy przyzna?, i? po raz kolejny Stra? Graniczna oraz Policja z Sopot spisa?a si? na medal oddelegowuj?c jak?e fachowych i niezwykle warto?ciowych funkcjonariuszy – stanowi?cych dla nas laikw prawdziwy wzr!

Ko?cwka pa?dziernika i pocz?tek listopada to czas, w ktrym faza przygotowa? wesz?a w najwa?niejszy etap – to teraz zgrywano zarwno za?o?enia scenariusza wzgl?dem wszystkich dru?yn bior?cych udzia? w inscenizacji, korygowano plan wykorzystania przestrzeni, rozplanowanie posi?kw dla rekonstruktorw, przyjazd sprz?tu ci??kiego itd. – pracy by?o, co nie miara i to w jak krtkim okresie czasu!
Oczywi?cie rwnie? warto wspomnie? ?e pomimo naszego wysi?ku nie wszystko da?o si? za?atwi? albowiem najemcy kioskw, parkometrw czy tablic z og?oszeniami nie wyrazili zgody na zakrycie ich na czas inscenizacji! Jakby tego by?o ma?o ze wszystkich trzech budynkw o jakie wnioskowali?my w scenariuszu – na 4 dni przed imprez? Akademia Sztuk Pi?knych oraz Bractwo Kurkowe odmwi?o mo?liwo?ci umieszczenia na ich budowlach ?rodkw ogniowych!

I tak nadszed? wieczr 10 listopada, podczas ktrego do p?nych godzin wieczornych uzgadniano pomimo wszystkich trudno?ci wszystkie szczeg?y i podzia? zada?.
Kiedy my tu w trjmie?cie oddawali?my si? w "obj?cia Morfeusza" nasi koledzy z „3 Bastionu Grolman” z Poznania oraz Wroc?awia a tak?e cz?onkowie TGRH z Wa?cza, Pi?y i Malborka w?a?nie wsiadali do swoich maszyn by rano mc si? z nami spotka?.
11 Listopada ju? z samego rana na miejscu gdzie za kilka godzin rozegraj? si? wydarzenia zameldowali si? koledzy z Wroc?awia a chwil? potem koledzy z Poznania – du?a cz??? cz?onkw TGRH jako zaanga?owana w realizacj? poszczeglnych zada? stawia?a si? ze sprz?tem lub urz?dzeniami na miejsce w ci?gu kolejnych minut i godzin.
Pocz?tkowo wszystkich przeprowadzono do podziemi Willi Uphagena, ktra zosta?a wyznaczona jako miejsce dyslokacji wszystkich rekonstruktorw – tam po drobnym ?niadaniu od razu rozpocz?to przygotowania do przegl?du mundurowego.
Na miejsce ju? zajecha?y dwa ogromne pojazdy – 11 tonowy Kraz oraz poczciwy Star 200 z drogocennym ?adunkiem – 2 tonow? Armat? D-44 85 mm oraz 2 mo?dzierzami 82mm a tak?e mas? wype?nionych workw jutowych (dzi?ki D?imi!), koz?w hiszpa?skich – sprawnie wykonanych przez Marcinw Wo?owskiego i Che?mi?skiego, skrzy? z wyposa?eniem i wieloma, wieloma innymi sprz?tami.

O godzinie 11.45 wszyscy ju? znajdowali si? na pozycjach wyj?ciowych i czekali na upragniony sygna?.
O godzinie 12.07 Lektor prowadz?cy „Parad? Niepodleg?o?ci” zapowiedzia? inscenizacj?, chwil? potem powietrze rozdar?y detonacj? wybuchw – nie- to nie pocz?tek to tylko t?o – jednak palce ju? nerwowo szuka?y spustu – sekundy potem w kierunku ??cznikw na motorach polecia?y seri? ze stenw – Niemcy pocz?tkowo zdezorientowani prbowali stawia? prb? oporu – jednak ka?dy na w?asn? r?k? – si?a i determinacja powsta?cw wymuszona po cz??ci zbyt s?abym uzbrojeniem a tak?e ch?ci? odwetu odnios?y skutek – dowdca niemiecki zarz?dzi? wycofanie si? z rejonu walk celem przegrupowania – powsta?cze dru?yny w sile 35 osb dotar?y i zdoby?y budynek katowni i umocnienia tu? pod ni? – z wie?y katowni poszybowa?a na bruk hitlerowska flaga a zamiast niej rado?nie za?opota?a bia?o - czerwona.
W r?ce Powsta?cw wpad?y 2 mo?dzierze i masa amunicji – jednak nie by?o czasu by odpowiednio zrobi? z nich u?ytek (cho? ogie? prowadzono) bowiem Niemcy ju? zd??yli si? otrz?sn?? i ruszyli do ataku – naprzeciw powsta?czej barykady wytoczyli wa??c? 2,5 tony armat? – jednak to tylko wsparcie ?wietnie poruszaj?cej si? piechoty – pomimo zaci?to?ci ze strony Niemcw i strza?w oddanych z dzia?a natarcie zbli?aj?c si? do powsta?czych pozycji wyra?nie straci?o na impecie – powsta?cy widz?c, co si? ?wi?ci ruszyli do kontrnatarcia – by?o to o tyle u?atwione gdy? w tym samym momencie za?oga dzia?a zosta?a zniszczona wybuchem.
Dowdca niemiecki w roli, ktrego wyst?pi? kolega Robert Lodzi?ski rugaj?c swych podw?adnych zarz?dzi? wycofanie trac?c wielu zabitych –co mia?o miejsce rwnie? i u powsta?cw.
Teraz stawka sz?a ju? o ?ycie, – bowiem do dowdcy niemieckiego dotar?y informacj?, ?e ca?y rejon stan?? w ogniu i tylko kwesti? czasu by?o by na pomoc powsta?com przysz?y inne oddzia?y, – dlatego tak wa?nym by?o rozprawienie si? z tym drobnym powsta?czym plutonem – ?ami?c wszelkie normy i prawa Niemcy wzi?li zak?adnikw spo?rd cywili celem wykorzystania ich jako ?ywe tarcze – tak rozpocz?? si? 2 szturm niemiecki – powsta?cy byli zdezorientowani – widz?c, co si? dzieje nie otworzyli ognia – dopiero, kiedy cywile ze znanych tylko sobie powodw pocz?li ucieka? w stron? barykady z wie?y katowni odezwa? si? karabin maszynowy- likwiduj?c Niemcw chroni?cych si? cywilami – jednak Niemcy za nic w ?wiecie nie zamierzali si? wycofa? – ich atak oraz si?a ognia wzrasta?a z ka?d? sekund? tworz?c coraz g??ciejsz? ?cian? ognia i stali – w tej sytuacji 2 dru?yny powsta?cze dosta?y rozkaz by zaatakowa? oddzia? niemiecki z boku – to by?a jedyna nadzieja – po chwili jednak sta?o si? co? nieprawdopodobnego – na ty?ach niemieckich s?ycha? by?o odg?osy walki!
Chwil? potem oddelegowane dru?yny powsta?cze wkroczy?y do boju atakuj?c Niemcw z boku – jeszcze kilka chwil i ich si?a pocz??a znowu topnie? – jednak jak dzia?a? skoro w magazynkach pozosta?o ju? tylko po klika sztuk amunicji? W tym czasie do szturmu wkroczy?a 2 dru?yna powsta?cza zmuszaj?c wroga do cofni?cia si? ze zdobytych terenw – zanim jednak zd??yli si? wycofa? zza muru baszty, czyli punktu -pozycji niemieckich w rwnym rz?dzie zacz?li maszerowa? z podniesionymi do gry r?koma Niemcy – ich koledzy wyra?nie os?upieli – cze?? bowiem dalej strzela?a a cz??? zaprzesta?a walki – na ko?cu tej kolumny pojawili si? ludzie z opaskami bia?o-czerwonymi – tak to nasi!
Operuj?cy obok oddzia? ruszy? nam na pomoc – pomimo ogromnych strat w?asnych potyczka zosta?a wygrana!
Tak wygl?da? przebieg inscenizacji. Inscenizacji, ktra okaza?a si? by? kolejnym sprawdzianem wsp?pracy pomi?dzy grupami – tutaj nale?y odda? cze?? kolegom z „3 Bastionu Grolman” za profesjonalizm i umiej?tno?? dostosowania si? do zmieniaj?cych warunkw pola walki.
Niestety po zako?czeniu inscenizacji na plac wdar?y si? tabuny ludzi uniemo?liwiaj?c rozpocz?cie porz?dkowania terenu jak i zorganizowanie odprawy ko?cz?cej ani te? wydania posi?kw – pojawi?y si? te? pierwsze straty – kto? bardzo operatywny korzystaj?c z chwili nieuwagi ukrad? ?usk? do armaty kal. 85 mm! To przykre, ale tak by?o.
W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? – wszyscy uczestnicy po spakowaniu i zabezpieczeniu poszczeglnych elementw ekwipunku oraz sprz?tu zgodnie odmaszerowali do willi Uphagena gdzie za chwil? wydano Grochwk? i herbat? przygotowan? przez organizatorw.
Po posi?ku i spakowaniu dobytku opuszczono miejsce postoju. Generalnie podsumowuj?c inscenizacj? jako projekt o charakterze wr?cz interdyscyplinarnym musimy stwierdzi? i? pomimo bardzo sparta?skich warunkw jakie nam zapewniono uda?o si? nam zrealizowa? to co zak?adali?my. W inscenizacji wzi??o udzia? ponad 70 osb!

Wieczorem odby?o si? spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestnikw dzisiejszej inscenizacji- impreza rozpocze?a si? o godzinie 18.00 w lokalu „Desdemona” kolegi Roberta Lodzi?skiego. Tak te? wieczorem na spotkaniu stawi?a si? ca?kiem spora cz??? uczestnikw dzisiejszych zmaga? a tak?e koledzy z Gdy?skiego Szwadronu Krakusw i inni.
W imieniu TGRH mia?em zaszczyt podzi?kowa? wszystkim przyby?ym z g??bi kraju uczestnikom dzisiejszych zmaga? za udzia? i postaw?, ale by to scementowa? nie oby?o si? bez „gorzkiej ?o??dkowej” – i jak si? tak zacz??o tak nie mog?o si? zako?czy? - toasty wznoszono coraz g?o?niej a chd stawa? si? coraz trudniejszy.
Niestety jak si? okaza?o w lokalu by?o zbyt wiele wspania?ych „jednostek ognia” i przykro to mwi? to tym razem nie uda?o nam si? ich wszystkich poch?on??, – cho? wszyscy starali si? jak mogli…

Oczywi?cie warto przypomnie? ?e dla naszych kolegw z „3 Bastionu Grolman” nie by? to koniec zmaga? albowiem ju? kilkana?cie godzin p?niej wspierali kolegw ze Stowarzyszenia Wojskowa Sk?adnica Tranzytowa Westerplatte. Gdzie rwnie? odby?a si? wspania?a inscenizacja – ktrej w imieniu TGRH gratulujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom!

Na zako?czenie chcia?bym jeszcze raz powtrzy?, ?e realizacja inscenizacji historycznej nie odby?a by si? bez wydatnej pomocy nast?puj?cych instytucji i osb:

1. Morski Oddzia? Stra?y Granicznej
2. Marynarki Wojennej RP
3. Komendy Miejskiej Policji z Sopotu
4. „D?imi” wraz z ekip? z „Militarni.pl”
5. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”
6. "Diabe?" oraz "Diabe?ek" ze swymi stalowymi rumakami
7. Zaprzyja?nieni fotografowie: Grzegorz Butowski, Marcin Wenta, „Balkon”, „Docent”, „Kwiatek” i inni.

opracowa?: ojciec prowadz?cy
Galeria - zdjęć (2)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków