TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamaraOd ognia, wody, ziemi i gniewu Gwardii uchowaj nas Panie!

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Jest ch?odny, lecz nad wyraz s?oneczny poranek 26 pa?dziernika 2005 roku. W rejonie jednego z naszych ulubionych miejsc szkoleniowych nast?pi?a koncentracja 2 dru?yn Gwardii w pe?nym umundurowaniu i wyposa?eniu.
Bezpo?rednim powodem koncentracji by?o po pierwsze uroczyste zako?czenie operacji Ameba przejawiaj?ce si? rozdaniem w?rd najbardziej aktywnych cz?onkw TGRH nowych kompletw maskuj?cych rzeczonego ju? wy?ej wzoru.
Drugim powodem, dla ktrego tego pi?knego poranka zgromadzili?my si? na le?nej polanie by?o w?a?nie i mo?e przedewszystkim rozpocz?cie cyklu szkole? doskonal?cych zgranie pomi?dzy zarwno zespo?ami zwiadowczymi jak i pomi?dzy ca?ymi dru?ynami.
W tym miejscu chcia?bym powiedzie? jeszcze kilka s?w o projekcie Ameba – ostatecznie z naszych „warsztatw krawieckich” kierowanych przez koleg? „Katza” oraz mnie uda?o si? wypu?ci? 18 kompletw strojw maskuj?cych w r?nym rozmiarze, co pozwala nam na chwil? obecn? umundurowa? prawie ¾ stanu naszego Stowarzyszenia.
Rzecz? naturaln? jest to by pozosta?? cz??? cz?onkw domundurowa? w najbli?szym czasie – jednak obecnie ze wzgl?du na przestawienie produkcji na potrzeby zimowe (rwnie? chcemy uzupe?ni? stan strojw maskuj?cych zimowych) oraz stopie? skomplikowania produkcji „Ameb” mo?liwe b?dzie to dopiero na wiosn?- lato 2006 roku.
O efekcie naszych stara? i zabiegw niech ?wiadcz? zdj?cia zrobione podczas szkolenia.

Cieszymy si? niezmiernie, ?e uda?o nam si? osi?gn?? tak du?y stopie? ujednolicenia i to w zakresie w?a?nie tak specyficznego wzoru umundurowania gdzie na chwil? obecn? nie znamy nikogo w naszym kraju, ktry mg?by si? pochwali? takim w?a?nie stopniem nasycenia mundurw maskuj?cych w?rd oddzia?u–, co prawda mo?e nie jest to zbyt skromne, – ale z drugiej strony to chyba w?a?nie tutaj mamy prawo dzieli? si? z innymi naszymi ma?ymi sukcesami, ktrych osi?gni?cie nie przysz?o nam wcale ?atwo!
Powracaj?c jednak do istoty sprawy, czyli przeprowadzenia szkole? nie chcia?bym zanadto wchodzi? w szczeg?y „naszych spraw” albowiem mg?bym przekaza? zbyt wiele – a nie jest wcale tajemnic?, ?e wszystko, co robimy pos?u?y do rozprawy z oddzia?ami „wroga” podczas imprezy zamkni?tej, ktr? planujemy a ktra ma by? z jednaj strony wyrazem naszego poziomu organizacyjnego a z drugiej sprawdzianem naszych mo?liwo?ci.
Nale?y przy tym pami?ta?, i? ca?y czas nasza si?a ogniowa wci?? ro?nie i to w?a?nie jest powodem, ?e musimy ca?y czas podnosi? swj poziom – tak by w „czasie prby” nasza mobilno?? i inicjatywa pozostawa?a na sta?ym poziomie.
Zaj?cia prowadzi? kolega „Sasza”.
Po wielogodzinnych ?wiczeniach przyszed? czas na podsumowanie za?o?e? tych?e ?wicze? – tutaj jednog?o?nie uznano s?uszno?? metod tutaj wykorzystanych. Notabene to przeprowadzone szkolenie by?o jednym z ostatnich spotka? w czasie ktrych mo?na by?o wyst?pi? w letnich mundurach maskuj?cych. Nast?pne ju? w bardziej luksusowych waciakach!

opracowa?: ojciec prowadz?cy
Galeria - zdjęć (4)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków