TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamaraWzros?a si?a ogniowa TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Na pocz?tku czerwca na plenum TGRH podj?to dyskusj? o potrzebie wzmocnienia si?y oddzia?ywania na przeciwnika w polu - wynikiem jednej z koncepcji opracowanej pospo?u przez kolegw Stopczyka, Katza, Saszy i mojej wynik?o, ?e powinni?my oprcz posiadanych rusznic i maxima rozbudowa? sektor broni zespo?owej - za najlepszy na obecnym etapie rozwoju uznali?my mo?dzierz - tak te? jeszcze w tym samym miesi?cu pomimo ogromu nat?oku innych spraw organizacyjnych rozpocz?to przygotowania dokumentacji i poszukiwania zespo?u wykonawczego.

Ostatecznie po bardzo wielu spotkaniach uznano, ?e je?li chcemy zrekonstruowa? mo?dzierz to musi by? to mo?dzierz odpowiadaj?cy specyfice prowadzenia dzia?a? jednostek gwardyjskich - czyli dostosowany do du?ego stopnia mobilno?ci.

Model, ktry spe?ni? nasze oczekiwania to mo?dzierz batalionowy kalibru 82 mm. wz.1937 Modernizowany w 1943 w wersji „B” czyli MB 82mm wz.37/43.

Szefem bezpo?rednio odpowiedzialnym za realizacj? projektu przez ca?y okres by? Pan Leopold Obara - to w?a?nie dzi?ki jego wiedzy i nadzwyczajnym umiej?tno?ciom uda?o si? zrekonstruowa? niepowtarzalny i niezwykle rzadki model mo?dzierza w wersji „B” czyli odr?niaj?cy si? od pozosta?ych oszcz?dno?ciow? wersj? p?yty oporowej i „kolcw ziemnych” z po?owy 1942 roku a tak?e charakterystycznym zast?pczym celownikiem z pocz?tku 1942 r.
Nasze prace dokumentacyjne prowadzili?my min. w Muzeum Tradycji Pomorskiego Okr?gu Wojskowego w Bydgoszczy gdzie dzi?ki uprzejmo?ci dyrekcji mieli?my mo?liwo?? wsp?pracowa? Panem Sebastianem Witkowskim - bezsprzecznie fachowcem i pasjonatem swego fachu. To w?a?nie dzi?ki jego uwagom i wiedzy uda?o si? zrealizowa? nasz plan na w?a?nie takim poziomie.
Pierwsze spawy po?o?ono na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika. Warto wspomnie?, i? prace by?y prowadzone z du?ym dynamizmem, ale z zachowaniem w?a?ciwej uwagi, co do szczeg?w i detali wyko?czenia. Pomimo tego nie uda?o si? unikn?? pewnych potkni?? - ktre oczywi?cie w dalszym toku prac usuni?to - Ostatecznie prace zako?czono na pocz?tku listopada - w?a?nie z tego okresu pochodz? zdj?cia, kiedy mo?dzierz nie jest jeszcze pokryty farb?. Kolejnym zagadnieniem, ktry nale?a?o rozwi?za? to w?a?nie kolorystyka - studiuj?c materia?y ?rd?owe doszli?my do wniosku, ?e jako pierwsz? barw? u?yjemy niero?cie?czon? i nie „brudzon?” ciemnymi odcieniami oglnowojskow? farb? ochronn?. - w takiej te? mo?na go podziwia? na innych zdj?ciach - jeszcze w warsztacie. Do uzupe?nienia pozostaj? jedynie naniesienie znakw taktycznych jednostek oraz tabel strzelniczych.
Pierwszy chrzest bojowy nowy ?rodek wsparcia przeszed? podczas inscenizacji historycznej rekonstruuj?cej epizody walk powsta?czych z sierpnia 1944 roku. Ktr? wsp?organizowali?my ze Spo?ecznym Urz?dem Miasta Gda?sk z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci w Gda?sku.
Test, jakiemu poddany zosta? mo?dzierz ca?kowicie potwierdzi? s?uszno?? naszych za?o?e? i wybr tego modelu jako rodzaju ?rodka wsparcia w naszych przysz?ych dzia?aniach.
Oczywi?cie b??dem by?oby s?dzi?, ?e jest to nasze ostatnie s?owo - ot? nie albowiem ju? obecnie rozpocz?to prace przygotowawcze s?u??ce zrekonstruowaniu kolejnego ?rodka wsparcia - jednak, co to b?dzie niech pozostanie pki co naszym s?odkim sekretem!

opracowa?: ojciec prowadz?cy
Galeria - zdjęć (6)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków