TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Kapral mo?e sie myli?, ale nigdy nie mo?e sie waha?Wzros?a si?a ogniowa TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Na pocz?tku czerwca na plenum TGRH podj?to dyskusj? o potrzebie wzmocnienia si?y oddzia?ywania na przeciwnika w polu - wynikiem jednej z koncepcji opracowanej pospo?u przez kolegw Stopczyka, Katza, Saszy i mojej wynik?o, ?e powinni?my oprcz posiadanych rusznic i maxima rozbudowa? sektor broni zespo?owej - za najlepszy na obecnym etapie rozwoju uznali?my mo?dzierz - tak te? jeszcze w tym samym miesi?cu pomimo ogromu nat?oku innych spraw organizacyjnych rozpocz?to przygotowania dokumentacji i poszukiwania zespo?u wykonawczego.

Ostatecznie po bardzo wielu spotkaniach uznano, ?e je?li chcemy zrekonstruowa? mo?dzierz to musi by? to mo?dzierz odpowiadaj?cy specyfice prowadzenia dzia?a? jednostek gwardyjskich - czyli dostosowany do du?ego stopnia mobilno?ci.

Model, ktry spe?ni? nasze oczekiwania to mo?dzierz batalionowy kalibru 82 mm. wz.1937 Modernizowany w 1943 w wersji „B” czyli MB 82mm wz.37/43.

Szefem bezpo?rednio odpowiedzialnym za realizacj? projektu przez ca?y okres by? Pan Leopold Obara - to w?a?nie dzi?ki jego wiedzy i nadzwyczajnym umiej?tno?ciom uda?o si? zrekonstruowa? niepowtarzalny i niezwykle rzadki model mo?dzierza w wersji „B” czyli odr?niaj?cy si? od pozosta?ych oszcz?dno?ciow? wersj? p?yty oporowej i „kolcw ziemnych” z po?owy 1942 roku a tak?e charakterystycznym zast?pczym celownikiem z pocz?tku 1942 r.
Nasze prace dokumentacyjne prowadzili?my min. w Muzeum Tradycji Pomorskiego Okr?gu Wojskowego w Bydgoszczy gdzie dzi?ki uprzejmo?ci dyrekcji mieli?my mo?liwo?? wsp?pracowa? Panem Sebastianem Witkowskim - bezsprzecznie fachowcem i pasjonatem swego fachu. To w?a?nie dzi?ki jego uwagom i wiedzy uda?o si? zrealizowa? nasz plan na w?a?nie takim poziomie.
Pierwsze spawy po?o?ono na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika. Warto wspomnie?, i? prace by?y prowadzone z du?ym dynamizmem, ale z zachowaniem w?a?ciwej uwagi, co do szczeg?w i detali wyko?czenia. Pomimo tego nie uda?o si? unikn?? pewnych potkni?? - ktre oczywi?cie w dalszym toku prac usuni?to - Ostatecznie prace zako?czono na pocz?tku listopada - w?a?nie z tego okresu pochodz? zdj?cia, kiedy mo?dzierz nie jest jeszcze pokryty farb?. Kolejnym zagadnieniem, ktry nale?a?o rozwi?za? to w?a?nie kolorystyka - studiuj?c materia?y ?rd?owe doszli?my do wniosku, ?e jako pierwsz? barw? u?yjemy niero?cie?czon? i nie „brudzon?” ciemnymi odcieniami oglnowojskow? farb? ochronn?. - w takiej te? mo?na go podziwia? na innych zdj?ciach - jeszcze w warsztacie. Do uzupe?nienia pozostaj? jedynie naniesienie znakw taktycznych jednostek oraz tabel strzelniczych.
Pierwszy chrzest bojowy nowy ?rodek wsparcia przeszed? podczas inscenizacji historycznej rekonstruuj?cej epizody walk powsta?czych z sierpnia 1944 roku. Ktr? wsp?organizowali?my ze Spo?ecznym Urz?dem Miasta Gda?sk z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci w Gda?sku.
Test, jakiemu poddany zosta? mo?dzierz ca?kowicie potwierdzi? s?uszno?? naszych za?o?e? i wybr tego modelu jako rodzaju ?rodka wsparcia w naszych przysz?ych dzia?aniach.
Oczywi?cie b??dem by?oby s?dzi?, ?e jest to nasze ostatnie s?owo - ot? nie albowiem ju? obecnie rozpocz?to prace przygotowawcze s?u??ce zrekonstruowaniu kolejnego ?rodka wsparcia - jednak, co to b?dzie niech pozostanie pki co naszym s?odkim sekretem!

opracowa?: ojciec prowadz?cy
Galeria - zdjęć (6)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków