TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellSchron Biernej Obrony Przeciw Lotniczej z lat '30-tych now? baz? TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         

Na pocz?tku stycznia 2005 roku w wyniku rozmw i rozwa?a? nad miejscem gdzie mogliby?my prowadzi? spotkania w szerszym ni? dotychczas gronie oraz gdzie mogliby?my realizowa? nasze statutowe za?o?enia zaproponowa?em by zwrci? si? do Miejskiego Konserwatora Zabytkw w Gdyni z zapytaniem o mo?liwo?? rewitalizacji budowli architektury militarnej - Po wymianie korespondencji oraz telefonw w po?owie lutego zostali?my zaproszeni na spotkanie z Panem dr in?. arch. Robertem Hirschem- Miejskim Konserwatorem Zabytkw. Z naszej strony obecni na spotkaniu byli: Leszek Gliniecki, Maciej Czy?ewski oraz ja. Musz? przyzna?, i? nie spodziewali?my si? tak ciep?ego i wspania?ego przyj?cia warto rwnie? wspomnie?, i? zszokowa? nas poziom wiedzy Konserwatora na tematy daleko wykraczaj?ce poza ramy zagadnie? architektury jako takiej- naprawd? trudno by?o przerywa? rozmow? i opuszcza? gabinet - jednak nie mogli?my sobie pozwoli? by odrywa? kogo? od obowi?zkw. Tym bardziej, i? mo?na by by?o uzna? nasz pomys? i pro?b? za swego rodzaju „fanaberi?” - jednak nic takiego nie mia?o miejsca.
W ten o to sposb rozpocz??y si? nasze starania o pozyskanie nowego obiektu na potrzeby TGRH.
Ju? na kolejnym spotkaniu zaproponowano nam kilka miejsc gdzie mogliby?my si? wykaza? - jednak nasz? uwag? zwrci? od razu jeden - schron biernej obrony p/lot. wybudowany w latach1938-1939, b?d?cy dzie?em polskich in?ynierw (specjalistw z zakresu budowli ochronnych, o czym przekonali?my si? po wizji lokalnej!)
Na pocz?tku marca przeprowadzili?my wizj? lokaln? obiektu - w czasie jej trwania zdumia? nas jego stan techniczny - bowiem pomimo tylu lat i braku odpowiedniego konserwowania zachowa? si? w doskona?ym stanie - pomieszczenia by?y suche a szyby wentylacyjne tylko cz??ciowo niedro?ne. Co prawda po d?u?szym zastanowieniu i po dok?adniejszych ogl?dzinach trwaj?cych prawie ca?y marzec znale?li?my wiele spraw wymagaj?cych natychmiastowego dzia?ania naprawczego - jednak nie by?o to nic, czego nie daliby?my rady zrobi? w d?u?szym okresie czasu. Podj?li?my, zatem kroki by w obiekt sta? si? naszym miejscem spotka? (uchwa?a Zarz?du podj?ta zosta?a jednog?o?nie!). W wyniku wymiany pism i odbyciu kilku spotka? z urz?dnikami Gdy?skiego magistratu - w dniu 1 lipca otrzymali?my informacj?, i? wiceprezydent Gdyni Pan Micha? Gu? pozytywnie odnis? si? do naszej pro?by i wyda? zgod? na zaj?cie bunkra, przez TGRH. 12 Lipca ostatecznie zako?czyli?my ca?y proces „formalny” podpisuj?c umow? na w/w obiekt - Nie ma, co ukrywa?, ?e wszyscy cieszyli si? z takiego obrotu sytuacji - bo wcale nie by?o pewne czy wszystko pjdzie po naszej my?li.

Dopiero teraz, kiedy stan??y przed nami nowe zadania i co tu du?o mwi? ogromne wyzwania powsta?y pierwsze obawy wynikaj?ce z braku dostatecznego do?wiadczenia w zakresie budownictwa ochronnego -jednak jak si? od razu okaza?o by?y to obawy pozbawione podstaw, bowiem wszyscy zgodnie nie ogl?daj?c si? na umiej?tno?ci i do?wiadczenie zakasali r?kawy i ruszyli do pracy- rozpocz??o si? te? kompletowanie sprz?tu technicznego niezb?dnego do robt a tak?e opracowano kompleksowy plan prac uwzgl?dniaj?cy podzia? i terminowo?? prowadzonych prac - wszystko to po to by maksymalnie wykorzysta? potencja? ludzki oraz sprawnie i ukierunkowanie dzia?a?.

Oczywi?cie rwnie? pojawi?o si? wiele propozycji zagospodarowania obiektu -od do?? futurystycznych po minimalistyczne - ostatecznie zwyci??y?a propozycja kolegi „Stopczyka” by przywrci? klimat lat kiedy powstawa? - czyli sprzed blisko 60 lat!
W zwi?zku z powy?szym rozpocz?li?my akcj? poszukiwania elementw wyposa?enia - tak by zaczynaj?c od wy??cznikw pr?du poprzez o?wietlenie a na „umeblowaniu” ko?cz?c odpowiada?o tamtym realiom. (Ch?tnie przyjmiemy pomoc materia?ow?)

Niew?tpliwie zadnia, jakie sobie postawili?my i ktrych si? podj?li?my s? niezwykle ambitne - ale wychodzimy z za?o?enia, ?e tylko takie s? ciekawe i warte podj?cia prby zmierzenia si? z nimi -jednak czy nam si? uda i na ile -b?dziecie mogli oceni? sami ?ledz?c dokumentacj? fotograficzn? i opisy na naszej stronie.


Na zako?czenie chcia?bym w imieniu naszego Stowarzyszenia serdecznie podzi?kowa? ni?ej wymienionym osobom, bez wsparcia i pomocy, ktrych nie by?oby mo?liwe zrealizowanie naszego pomys?u:

 • Prezydent Miasta Pan Wojciech Szczurek oraz vice prezydent Pan Micha? Gu?.
 • Miejski Konserwator Zabytkw Pan Robert Hirsch
 • Kierownik Gdy?skiego Centrum Innowacji Pani Anna Borkowska
 • Pracownik Gdy?skiego Centrum Innowacji Pan Kazimierz Bieschke
 • Pracownikom ochrony za ?yczliwo?? i wyrozumia?o??.

 • opracowa?: T. Paprocki
  Galeria - zdjęć ()
  Powiązane


  Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

  © Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
  (tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

  ..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
  Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków