TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellKryptonim "AMEBA"

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W zasadzie od momentu podj?cia decyzji o rekonstruowaniu jednostki Gwardyjskiej rozpocz?li?my intensywne poszukiwania materia?w dotycz?cych w formacji oraz ich odmienno?ci w zakresie zarwno uzbrojenia, wyposa?enia jak i umundurowania - i o ile wiele kwestii dotycz?cych wyposa?enia lub uzbrojenia uda?o si? nam ju? zrealizowa? to do tej pory sen z powiek sp?dza?y nam stroje maskuj?ce b?d?ce przecie? w nagminnym u?yciu w?a?nie w wojskach gwardyjskich- staj?c si? niemal ich symbolem i wyznacznikiem - po prostu tym, co odr?nia?o je od zwyk?ych jednostek liniowych. Tak te? rozpocz?li?my poszukiwania wszelkich danych i materia?w ?rd?owych dotycz?cych ich wygl?du, wykonania - s?owem wszystkiego, co dotyczy?o strojw maskuj?cych RKKA. Rwnie? rozpu?cili?my wici w?rd zaprzyja?nionych osb - Tak te? po pewnym okresie czasu - prawie p?rocznym by?y i pierwsze tego efekty - ze stanw przys?ano nam jeden z p?no wojennych wzorw maskuj?cych, ktry w efekcie pos?u?y? nam jako matryca dla tworzenia p?niejszego szablonu - Jednak ci?gle nierozwi?zanym problemem by? odpowiedni materia? i jego kolorystka - du?o czasu po?wi?cili?my na spenetrowanie wszystkich okolicznych i wi?kszo?? krajowych zak?adw oraz hurtowni w?kienniczych - niestety dobranie tak „brzydkiego” materia?u nie by?o spraw? ?atw? - dodatkowo nale?y zwrci? uwag? na komiczne sytuacj?, jakie wynika?y w czasie odwiedzania sklepw z tkaninami - 5 ros?ych facetw dyskutuj? nad bel? materia?u o jego utkaniu i barwie - ekspedientki i obs?uga nierzadko by?a rozbawiona naszym podej?ciem do sprawy - jednak my byli?my zdeterminowani - i tak na pocz?tku kwietnia kolega Micha? Katzer namierzy? w Or?owie wspania?? hurtownie, w ktrej okazano nam zrozumienie i co najwa?niejsze postarano si? stan?? na wysoko?ci zadania - i tak po wielu „ocenach materia?owych” ostatecznie wybrano materia? i jego kolorystyk? - ju? w tydzie? p?niej dotar?a do nas bela - d?ugo?ci 55 metrw upragnionego materia?u - teraz rozpocz?to prace nad szablonem - w tym niezawodny okaza? si? kolega Micha? Wierzbicki - W po?owie czerwca w Warsztacie Filipa Babiaka rozkoszuj?c si? zimnym chmielem rozpocz?to prace - po?o?ono „pierwsz? plam?” - obecnie trwaj? ju? prace zwi?zane z szyciem gotowych strojw. Poni?ej prezentujemy kilka zdj?? z prowadzonych prac jak i sam efekt finalny. Dodatkowo by przybli?y? wszystkim tematyk? mundurw maskuj?cych RKKA pozwoli?em sobie do??czy? do powy?szej informacji krtki rys historyczny:

Ameba -

W ko?cwce lat 30 XX wieku po raz pierwszy zauwa?ono potrzeb? wprowadzenia w RKKA (Robotniczo-Ch?opskiej Armii Czerwonej) munduru maskuj?cego dla poszczeglnych ?o?nierzy - jednak pierwotnie przewidziane by?y dla wojsk specjalnego przeznaczenia takich jak: wojska in?ynieryjne, snajperw, wojsk powietrznych a co oczywiste dla formacji zbrojnych NKWD. Na prze?omie 1937 i 1938 roku po raz pierwszy pojawi?y si? i to od razu dwa wzory strojw maskuj?cych, ktre w chwili pocz?tkowej mia? krj jednocz??ciowego kombinezony z do?? charakterystycznym dla ca?ej produkcji ZSRR kapturem - w kombinezon znany jest jako „kombinezon zwiadowcw” i oznaczony jako MK (маскировочный комбинезон) Maskirovochnyy Kombinezon. W nied?ugim okresie czasu najpewniej wskutek pewnych niedoskona?o?ci p?yn?cych z jednocz??ciowego stroju wprowadzono rwnie? jego dwucz??ciowy odpowiednik zwany jako maskirovochnyy kamuflirovannyy kostium (маскировочный камуфлированный костюм) i otrzymuj? skrt MKK. Ten najbardziej znany i charakterystyczny przedwojenny wzr sowieckiego kamufla?u wykorzystywa? du?e br?zowe niesymetrycznie rozmieszczone plamy- krople, kleksy na blado zielonym tle- dzi? ze wzgl?du na swe podobie?stwo znany w?rd kolekcjonerw jako „Ameba”. Natomiast druga wersja tego? kamufla?u zawiera?a dodatkowo na wewn?trznej stronie taki o to wzr: na szarym tle na?o?ono piaskowe plamy - analogicznie jak w przypadku strony zewn?trznej. Kombinezony wykonane by?y z bawe?ny lub cienkiego diagonalu - docelowo przewidziane by?y jako „narzuta” zak?adana na mundur a nie zamiast niego! A sama mia?a charakter jednorazowy. Metoda nak?adania wzoru plam ewoluowa?a naturaln? drog? - pierwsze egzemplarze by?y wykonywane r?cznie! (pomimo i? stopie? skomplikowania wzoru by? bardzo niski) - wzr nak?adano za pomoc? ogromnych 5 metrowych szablonw wykonanych z aluminium ktre po doci?ni?ciu materia?u rozpylano 3 krotnie barwnik - mo?na je do dzi? rozpozna? po ma?ych niedoskona?o?ciach wyko?czenia. Dopiero w p?niejszych seriach korzystano ju? masowo z profesjonalnych tkalni i farbiarni. Ostatecznie w wzr maskuj?cy zosta? wycofany z u?ycia nied?ugo po zako?czeniu II Wojny ?wiatowej -jednak zjawisko donaszania starych sortw mundurowych wyst?powa? np. na ?wiczeniach stosunkowo d?ugo.

„Pietrucha”

Natomiast ju? pod koniec 1940 lub na samym pocz?tku 1941 roku na „scenie” pojawia? si? nowy wzr maskuj?cy - i to bardzo odleg?y od poprzedniego i nie b?d?cy jego modernizacj? - tutaj mo?emy wyra?nie zaobserwowa? wp?ywy niemieckiego stylu - poczynaj?c od tego, i? strj wykonany by? jako kurtka (tarnjacke) i wykorzystuj? motywy mimetycznego p?realistycznego wzoru li?ci, traw i ga??zi naniesionych na zielonym jasnym tle - znany jako „wzr li?cia”. Ponadto Dennis Desmond w swojej ksi??ce „kamufla?e Zwi?zku Radzieckiego i Rosji 1937 do wsp?czesno?ci” podaj? dodatkowo, i? by?y rwnie? wzory wykorzystuj?ce kolor piaskowy, ktre przeznaczone by?y dla oddzia?w operuj?cych w terenach grzystych lub pustynnych.

Hybryda

Pod koniec 1940 roku rwnie? w wyniku ci?g?ych bada? i do?wiadcze? w zakresie maskowania ?o?nierzy wprowadzono do u?ytku kolejny wzr wykorzystuj?cy dokonania Ameby - gdzie oprcz rzeczonych br?zowych plam naniesiono dodatkowo wzory „Schodkowe” w kolorach ciemnozielonych, jasnozielonych i piaskowych - tak otrzymano mieszanin? 4 barw - wzr zwany jako kostyum kamuflirovannyy maskirovochnyy tryokhtsvetnyy (TTsMKK) w wzr wykorzystywano do lat 60. Warto rwnie? doda?, ?e w roku 1944 wprowadzono do kaptura siatk?, ktra os?abia?a blask twarzy zwiadowcy (rwnie? zaczerpni?ty z rozwi?za? niemieckich)

opracowa?: T. Paprocki
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków