TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamaraOperacja Pomorska 2005

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć          (...) Jest 3 marzec 1945 roku. W okolicy Ustki, wzd?u? linii brzegowej Ba?tyku na zachd, na Berlin !, zmierza? III pluton zwiadu pancernego 17. Do?skiej Brygady Pancernej Gwardii ze sk?adu 1. Armii Pancernej, czyszcz?c wysuni?ty przycz?ek obrony z ostatniej zbieraniny hitlerowskich naje?d?cw. Dzia?ania s? o tyle utrudnione, ?e nie ma konkretnej linii frontu a wrg ukryty jest w nieprzewidywalnych miejscach, co i rusz zaskakuj?cych „wyzwolicieli”. Zwiad I-ego plutonu dowodzony przez starszyn? „Papoxa” Paprockiego w czasie dochodzenia do linii brzegowej natkn?? si? na zasadzk?. Silny opr mieszanych oddzia?w hitlerowskich ogniem zaporowym skutecznie zablokowa? dalsze posuni?cia. Panuj?ce trudne warunki atmosferyczne, zr?nicowana topografia nadmorskich wydm oraz determinacja wroga zmusi?a do zaanga?owania jedynej, sprawnej w tym okr?gu „tridcatczietwiorki” (T-34 z 1. Brygady Pancernej im. Bohaterw Westerplatte – oddzia?w wspieraj?cych) o numerze taktycznym 217. Maszyna przy wsparciu gwardzistw bez trudu gasi?a ?oskot MG-42 i „flakw” 2cm. Do godzin wieczornych ca?kowicie oczyszczono pas nadmorski do samej miejscowo?ci Dar?wko. Warto rwnie? podkre?li?, i? nieocenionej pomocy udzielili ?o?nierze 16. Ko?obrzeskiego Pu?ku Piechoty LWP, ktrzy celnym ogniem swego maxima unieszkodliwili kilka gniazd z podr?cznymi ?rodkami przeciwpancernymi wroga ocalaj?c ?ycie naszej maszynie... (...)

Ta fikcyjna historia mog?a towarzyszy? cz?onkom TGRH przy udanym „l?dowaniu” na VII Mi?dzynarodowym Zlocie Pojazdw Militarnych Dar?owo 2005, gdzie znowu mieli?my okazj? spotka? si? z zaprzyja?nionymi rekonstruktorami z ca?ej Polski - dzi?ki uprzejmo?ci organizatora imprezy Mariana Laskowskiego. Kilka sympatycznych zdj?? zrobili?my we wsp?pracy z „D?imim”, gdzie „Zulus” - zawzi?ty kierowca jego T-34/85 pokaza? nam, co potrafi „tridcatczietwiorka”. Ju? po kilku minutach przebywania na polu manewrowym zlotu, ka?dy z nas wygl?da? nad wyraz autentycznie. Suchy py? wywalany w powietrze z g?sienic i k? oszala?ych maszyn nie oszcz?dza? nikogo...

Sam zlot jest wyj?tkow? imprez?, jest bowiem swoistym pomieszaniem prawdziwych rekonstruktorw, ktrych mo?na by okre?li? najdelikatniej „my?l?cych inaczej”, indywidualnych handlarzy, firm paramilitarnych, gastronomicznych magikw, sezonowych ?owcw aplauzu oraz butnych i nad?tych prominentw, utalentowanych mechanikw, rzeczoznawcw oraz tych, co si? za takich uwa?aj? i wielu innych barwnych postaci, ktrych nie sposb tu wymieni?. Ta mozaika wyj?tkowych indywidualno?ci, w tych kilku dniach obija si? o wsplne kufle nape?nione rzek? militarnego piwa gdzie jedyn? walk? stacza si? z trudn? i dalek? droga do namiotu. Popieramy ten zlot gdzie sw? odmienno?ci? od typowych imprez rekonstrukcyjnych. W zdrowy sposb umo?liwia uwolnienie emocji w szerszym gronie nietuzinkowych postaci. To w?a?nie tu przeci?tny „obywatel” jest zjawiskiem, czas si? zatrzymuje a s?owo administracja czy urz?d brzmi? irracjonalnie.

Tu, rwnie? mieli?my okazj? do spotkania z naszymi ziomkami z Ludowego Wojska Polskiego, z ktrymi sp?dzili?my wiele cennych i wa?nych dla nas wszystkich chwil wymieniaj?c si? do?wiadczeniem i uwagami. Oczywi?cie i tu by?y „nocne Polakw rozmowy” prowadzone przy akompaniamencie morza i skrz?cego si? na pla?y ogniska, gdzie wspomniani sojusznicy z Wa?cza rozmi?kczyli atmosfer? nie zapomnianym samogonem - ?adne tam bur?uazyjne nalewki czy piwa. Oczywi?cie po tzw. odpoczynku, jakim by?o w tym roku Dar?owo powrcili?my znad morza… nad morze do naszej codzienno?ci, do wielu nowych wyzwa? a zarazem mo?liwo?ci, jakie staj? przed TGRH.

Do zobaczenia za rok !


opracowa?: M. Wierzbicki
Galeria - zdjęć (8)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków