TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasTGRH a XXI fina? WO?P Gdynia 2013

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Przyznam szczerze ?e z niema?ym trudem stara?em si? odtworzy? po raz ktry Stowarzyszenie Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych przy??cza si? do unikatowej i par exellance zjawiskowej akcji Jurka Owsiaka. Po wielu konsultacjach ze starymi frontowymi towarzyszami uda?o si? ustali? i? po raz 5 uczestniczymy w tym jak?e wymownym dziele. W tym miejscu pozwol? sobie zauwa?y? i? nie interesuj? nas opinie i s?dy innych ludzi szczeglnie nie przychylnych temu styczniowemu zdarzeniu kiedy to po raz kolejny jeste?my w stanie wykrzesa? z naszych na co dzie? zapracowanych i zabieganych serc iskry dobroci stanowi?cych fundament cz?owiecze?stwa by dzieli? si? tym co mamy nawet je?li sami nie mamy wiele. Nie ma dla nas ?adnego znaczenia czy kto? przy??cza si? do akcji czy te? nie – indywidualna sprawa ka?dego z osobna. Nie mniej jednak wszystkim ktrzy w sposb skryty sabotuj? lub wr?cz w otwarty sposb zwalczaj? przejawy dobroci –?yczymy o dziwo jak najlepiej i ufamy i? kiedy nadejdzie „Czas” wobec ktrego w ostatecznym rozrachunku jeste?my tak samo rwni jak i bezsilni le??c na szpitalnym ??ku, jad?c ambulansem czy te? b?d?c monitorowanym przez wysoce specjalistyczny kardiomonitor z naklejonym serduszkiem WO?P zrozumiej? ?e pomimo ich ogromnej niech?ci czy wr?cz nienawi?ci wok? tego spo?ecznego zjawiska ktre trwa ju? od 21 lat – zrozumiej? i? byli w b??dzie.

Tyle tytu?em wst?pu – rozumiej?c powy?sze i maj?c za punkt wyj?cia taki oto sposb rozumowania zainteresowani cz?onkowie naszego Stowarzyszenia ju? z pocz?tkiem grudnia 2012 roku rozpocz?li analiz? tego w jaki sposb mo?emy przy??czy? si? do tej imprezy. Po rozeznaniu terenu przez naszego Mi?o?ciwie nam panuj?cego Prezesa Micha?a „Katzo” Katzera ustalono pierwotny plan i? korzystaj?c z go?ciny szefa klubu Contrast Cafe rozstawimy wzorem roku poprzedniego kuchni? polow? u?yczon? przez Marcina Tala?k? „Dzimiego”. Z pocz?tkiem stycznia podzielono ju? konkretnie role i zadania – poszczeglne osoby by?y odpowiedzialne za organizacj? miejsca, kontakt z organizatorem, zakupem naczy? jednorazowych czy te? produktw spo?ywczych niezb?dnych do przygotowania ponad 250 litrw grochwki. Ca?o?? stanowi?a wk?ad finansowy Stowarzyszenia na XXI fina? – wyszli?my bowiem z za?o?enia i? wi?cej uda nam si? zebra? pieni?dzy rozdaj?c z u?miechem wszystkim zmarzni?tym spacerowiczom misk? zupy ni? przeznaczy? kwot? wyasygnowan? na cel przygotowania zupy. Wszystko co wydarzy?o si? potem przeros?o nasze naj?mielsze oczekiwania.

W niedziel? 13 stycznia na placu boju stawili?my si? ju? ko?o godziny 8.00 by dziel?c obowi?zki rozpocz?? tak gotowanie zupy jak i rozstawianie ekspozycji historycznej promuj?cej idee naszego Stowarzyszenia. Oczywi?cie wielk? niesprawiedliwo?ci? by?oby nie wspomnie? i? klub Contrast Cafe przygotowa? rwnie? kuchni? polow? wype?nion? po brzegi paruj?c? i jak?e smaczn? grochwk?, ktra z racji wcze?niejszego przygotowania by?a gotowa do wydania ju? o godzinie 12.00. Mieli?my zaszczyt rwnie? zajmowa? si? i t? kuchni? – zatem w sumie na g?owie mieli?my wydanie 250 litrw „Contrastowej” zupy jak i jednoczasowe dogl?danie palenisk, gotowanie i na ko?cu wydanie w?asnych 250 litrw zupy. Dzi?ki zaanga?owaniu kole?anki Moniki „Lalu” Larus oraz Micha?a „Stopczyk” Wierzbickiego uda?o si? skompletowa? ?wie?y chleb ktry stanowi? niewypowiedziany dodatek do zupy. Z oblicze? ktre poczynili?my wysz?o i? w czasie pomi?dzy 12.00-16.00 wydali?my 940 porcji zupy. Niestety musz? te? wspomnie? o zdarzeniu ktre mia?o miejsce na ko?cu bowiem niesieni eufori? dnia, oraz k?sani wszechobecnym zimnem musieli?my pobiera? w celach rozgrzewczo - podtrzymuj?cych kondycj? preparaty na bazie kartofli lub zb? co w ostatecznym rozrachunku spowodowa?o i? ko?cwka naszej walki by?a naprawd? trudna – konstatacja jest nast?puj?ca pomimo ca?ych naszych stara? praw fizyki nie uda?o nam si? prze?ama? w odr?nieniu do ludzkich serc ktre dostali?my jak na d?oni – za co z gry wszystkim ludziom dobrej woli dzi?kujemy! Podsumowuj?c warto zada? sobie w sumie do?? spektakularne pytanie czy warto by?o? odpowied? wydaje si? na pozr prosta i bowiem mo?na by j? przyj?? jako naczelny aksjomat ale wiadomo tam gdzie ludzie tam i dyskusja a dyskusja nie jest mo?liwa tam gdzie t?pe dogmaty nie znaj?ce ?ycia – wydaje si? ?e najw?a?ciwszym okre?leniem tego czy by?o warto jest stwierdzenie wobec ktrego ka?dy z nas staje ka?dego dnia – Mie? czy By?? i niech ka?dy w zgodzie z w?asnym sumieniem udzieli sobie odpowiedzi.

opracowa?: Papox
Galeria - zdjęć (13)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków