TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamara'Twrcze napi?cie' czyli ?wi?to Niepodleg?o?ci w Warszawie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Tegoroczne obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci pozostan? chyba w umys?ach wielu ludzi z powodw ktre zapewne ojcom naszej Niepodleg?ej nie przy?ni?y by si? nawet po wielu nocnych zmaganiach w jednym z Sopockich klubw – ot? o ile S?owia?ska dusza jest w stanie poj?? ?e wz jednej ze stacji telewizyjnej sta? na drodze protestw i z tej oto racji zosta? podpalony notabene c? to bowiem jeden wz kiedy do niedawna p?on??y miasta? O tyle trudniej poj?? wizyt? naszych zachodnich s?siadw ktrzy najwyra?niej chcieli wyrazi? swj sprzeciw przeciwko „Brunatnej Polsce”- ale z drugiej strony czy taka „kurtuazyjna” wizyta jest czym? nowym? znamy si? tyle lat i doskonale wiemy na co mog? liczy? obie strony kiedy umys?y po tej czy po tamtej stronie Odry staj? si? niestabilne. Ot? moim skromnym zdaniem to wszystko nie jest wa?ne, nie ma co demonizowa? i chyba w ostatecznym rozrachunku nie ma si? co w ogle tym tematem zajmowa?. Zrzucam to na karb wy?ej wspomnianego „Twrczego napi?cia” jakie nieustannie od wielu wiekw trwa pomi?dzy nami. Abstrahuj?c od wszystkich jakby przej?ciowych niedogodno?ci skupi? si? stricte na samym jak?e uroczystym dniu jaki dla nas stanowi data 11 listopada.

Tegoroczne przygotowania do ?wi?ta Niepodleg?o?ci rozpocz??y si? w zasadzie ju? we wrze?niu- bowiem otrzymali?my zapytania z kilku miejsc czy istnia?a by mo?liwo?? wyst?pienia naszego Stowarzyszenia w ramach ?wi?t w jednym z tych?e miast. Ostatecznie z pocz?tkiem pa?dziernika zwyci??y?a opcja wyjazdu do Warszawy na centralne obchody. W tym te? kierunku zmierza?y nasze dalsze prace – czyli wybranie opcji mundurowej, zebranie i ustalenie listy towarzyszy dysponuj?cych wolnym czasem by wzi?? udzia?, ustali? kwestie zwi?zan? z dojazdem – czyli krtko mwi?c ogarn?? wszystko pod k?tem logistycznym- tym elementem w ramach Stowarzyszenia koordynowa? i ton narzuca? kolega Leszek.

Czas p?yn?? na przygotowaniach i ostatecznie dnia 10 listopada ko?o godziny 24.00 spotkali?my si? wszyscy na pozycjach wyj?ciowych w Gdyni. Po za?adunku wszystkich dewocjonalii oraz ludzi do Busa ktry jak s?dzimy ?mia?o pod wodz? jednego z naszych kolegw mg?by powtrzy? tras? jednego z socjalistycznych wahad?owcw wyruszyli?my do Warszawy. Na miejscu czyli naprzeciw Muzeum Wojska Polskiego zameldowali?my si? ko?o godziny 6.00 rano – po czym od razu przyst?pili?my do poszukiwania miejsca gdzie mogliby?my nape?ni? swoje puste ju? ?o??dki- niestety pomin? i nie przytocz? ?adnych komentarzy jakie towarzyszy?y poszukiwaniom „jad?odajni” w m. Warszawa – ostatecznie uda?o nam si? zje?? internacjonalistycznym lokalu.

Po powrocie na miejsce przebrali?my si? w barwy 3. Wile?skiej Brygady Armii Krajowej i oczekiwali?my na naszych braci z Sekcji Zachd. Ostatecznie po ukompletowaniu (skompletowaniu oddzia?u), oko?o godziny 10.00 wyruszyli?my kolumn? czwrkow? na docelowy punkt zbirki – w sumie wystawili?my 18 osb.
W miejscu zbirki stawili?my si? 10 minut p?niej – spotykaj?c wiele znajomych grup rekonstrukcyjnych (z niewielkim op?nieniem wynik?ym z przerw na witanie sie z zaprzyja?nionymi grupami rekonstrukcyjnymi) . Zapewne niezwyk?ym aspektem jest fakt ?e w jednym miejscu o jednym czasie mo?na prze?ledzi? wiele epok historycznych ktrych synonimem s? mundury formacji wojskowych spod znaku or?a bia?ego- dla wielu to jedyna okazja by podej??, obejrze?, dotkn?? czy po prostu prze?ledzi? post?p tak w sztuce wojennej jak i rozwj mody i obyczajw „frontowych” bo wszystkie te elementy s? nierozerwalnie powi?zane.

Wyruszyli?my ko?o godziny 11.30 jako formacja poruszali?my si? zaraz za pojazdami, nie ma czego ukrywa? ?e przyj?cie zgromadzonych na Nowym ?wiecie ludzi by?o niezwykle gor?ce. Sam przemarsz przed ko?cem trasy niestety w zwi?zku z zaj?ciami zosta? zmieniony – ostatecznie spotkali?my si? wszyscy na dziedzi?cu Muzeum Wojska Polskiego gdzie mogli?my rozgrza? si? przy zacnej i sprawdzonej zupie. Zako?czenie imprezy oczywi?cie up?yn??o nie tyle na komentowaniu bie??cych zdarze? ile na planowaniu kolejnej „akcji” w pomorskich lasach na prze?omie stycznia.

Powrt do 3miasta oraz do ?wierczyny w kilka godzin p?niej zako?czy? definitywnie obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Liczymy ?e w nadchodz?cym roku uda si? wypracowa? kompromis pomi?dzy wszystkimi ktrzy tego dnia nie byli w stanie cieszy? si? i radowa? z jednego z najwi?kszych dokona? naszych przodkw ktrym bez w?tpienia jeste?my winni tak szacunek jak i pamie?.

opracowa?: Papox
Galeria - zdjęć (24)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków