TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nikt nie wydaje si? bardziej obcy ni? kto?, kogo si? kiedy? kocha?o
Erich Maria RemarqueII urodziny TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Tegoroczne uroczysto?ci urodzinowe mia?y szczeglny charakter – by?y, bowiem doskona?ym pretekstem do podsumowa? naszej dotychczasowej dzia?alno?ci w 2004 roku – roku niezwykle dynamicznym i obfituj?cym w ogrom wydarze?, ktre w takim czy innym procencie wp?yn??y na nasz obecny kszta?t i zakres dzia?ania. Stan obecny jest sum? i wypadkow? pracy oraz inicjatywy wszystkich naszych cz?onkw, z czego jeste?my szczeglnie dumni. Wiem, ?e mo?e to ma?o skromne, ale jest to akurat miejsce, w ktrym mo?emy podzieli? si? swoimi wra?eniami oraz dorobkiem - chocia?by tym, ?e przez ca?y ten okres nie pozabijali?my si? nawzajem, pomimo tylu gor?cych g?w i silnych osobowo?ci! Namacalnym dowodem naszego rozwoju jest chocia?by kalendarium imprez - porwnuj?c je z rokiem, 2003 (w ktrym uda?o nam si? zrealizowa? jedynie 3-4 imprezy), to w ubieg?ym ju? zaskakuje ich liczba (10!) - i to jedynie tych, na ktre starczy?o czasu by je opisa?. Oczywi?cie mamy rwnie? (jak ka?dy) swoje problemy i odmienne punkty widzenia na r?ne sprawy - jednak sw? si?? i zgodno?? w dzia?aniu zawdzi?czamy zasadzie: „nikt nie odchodzi od sto?u pki nie ma wsplnego stanowiska”. Owa doktryna i metoda jest wbrew pozorom ogromnie demokratyczna a ponadto uwzgl?dnia prawa mniejszo?ci do swej opinii - na tym szczeglnie nam zale?y, by uszanowa? wszystkich tych, ktrzy widz? poszczeglne projekty z innego punktu odniesienia. Na razie si? udaje…

Uroczysto?ci urodzinowe dzi?ki zaanga?owaniu naszej kole?anki Anny Rogowskiej odby?y si? w Gdy?skiej siedzibie YMCA Polska i zosta?y podzielone na dwie cz??ci, oficjaln? oraz p?niejsz?. W pierwszej cz??ci oprcz krtkiego przemwienia prezesa nakre?laj?cego w/w aspekty naszego dzia?ania oraz zach?caj?cego do podejmowania nowych wyzwa? odby?o si? te? uroczyste przywitanie nowych cz?onkw w obliczu ca?ego stanu osobowego STGRH oraz wielu pi?knych kole?anek towarzysz?cych swym dzielnym „ch?opcom”. W dalszej cz??ci odby?o si? uroczyste wr?czenie legitymacji naszego Stowarzyszenia wszystkim naszym cz?onkom - by? to moment wielce podnios?y i wymowny, (ale oczywi?cie nie do przesady) - wszystko odbywa?o si? w formie przyjacielskiego spotkania. Dalsza cz??? imprezy to ju? w zasadzie zwie?czenie ca?o?ci - by? wspania?y tort oraz st? uginaj?cy si? od pyszno?ci. By? te? osobny st? na blacie, ktrego mieni?y si? wszelkimi mo?liwymi kolorami butelki, o zawarto?ci (pomimo ci?g?ego opr?niania) nie udaj?cej si? do dzi? ustali?… Wiadomym by?o tylko tyle, ?e niektrzy funkcjonowali na parkiecie d?u?ej inni krcej. Oczywi?cie by?y tak?e „Sarmackie hulanki i swawole” przy d?wi?kach p?yn?cych z radioli - wszystko to w po??czeniu z sob? da?o pora?aj?cy efekt. Nast?pnego dnia pierwsi ?ywi odezwali si? po godzinie 17! Co by?o tego przyczyn? – nie wiemy. Mo?e zawarto?? szk?a? C? by tu wiele mwi? - najwyra?niej potrzebne s? dodatkowe do?wiadczenia…

Impreza urodzinowa, co podkre?lali wszyscy obecni, wypad?a znakomicie i przebieg?a w serdecznej i kole?e?skiej atmosferze szale?czej zabawy. O wszystkim tym, co si? wydarzy?o podczas naszego ?wi?ta mo?na si? przekona? ogl?daj?c zdj?cia dopuszczone przez sokole oko wewn?trznej cenzury. Mi?ego ogl?dania!opracowa?: T.Paprocki
Galeria - zdjęć (13)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków