TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellII urodziny TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Tegoroczne uroczysto?ci urodzinowe mia?y szczeglny charakter – by?y, bowiem doskona?ym pretekstem do podsumowa? naszej dotychczasowej dzia?alno?ci w 2004 roku – roku niezwykle dynamicznym i obfituj?cym w ogrom wydarze?, ktre w takim czy innym procencie wp?yn??y na nasz obecny kszta?t i zakres dzia?ania. Stan obecny jest sum? i wypadkow? pracy oraz inicjatywy wszystkich naszych cz?onkw, z czego jeste?my szczeglnie dumni. Wiem, ?e mo?e to ma?o skromne, ale jest to akurat miejsce, w ktrym mo?emy podzieli? si? swoimi wra?eniami oraz dorobkiem - chocia?by tym, ?e przez ca?y ten okres nie pozabijali?my si? nawzajem, pomimo tylu gor?cych g?w i silnych osobowo?ci! Namacalnym dowodem naszego rozwoju jest chocia?by kalendarium imprez - porwnuj?c je z rokiem, 2003 (w ktrym uda?o nam si? zrealizowa? jedynie 3-4 imprezy), to w ubieg?ym ju? zaskakuje ich liczba (10!) - i to jedynie tych, na ktre starczy?o czasu by je opisa?. Oczywi?cie mamy rwnie? (jak ka?dy) swoje problemy i odmienne punkty widzenia na r?ne sprawy - jednak sw? si?? i zgodno?? w dzia?aniu zawdzi?czamy zasadzie: „nikt nie odchodzi od sto?u pki nie ma wsplnego stanowiska”. Owa doktryna i metoda jest wbrew pozorom ogromnie demokratyczna a ponadto uwzgl?dnia prawa mniejszo?ci do swej opinii - na tym szczeglnie nam zale?y, by uszanowa? wszystkich tych, ktrzy widz? poszczeglne projekty z innego punktu odniesienia. Na razie si? udaje…

Uroczysto?ci urodzinowe dzi?ki zaanga?owaniu naszej kole?anki Anny Rogowskiej odby?y si? w Gdy?skiej siedzibie YMCA Polska i zosta?y podzielone na dwie cz??ci, oficjaln? oraz p?niejsz?. W pierwszej cz??ci oprcz krtkiego przemwienia prezesa nakre?laj?cego w/w aspekty naszego dzia?ania oraz zach?caj?cego do podejmowania nowych wyzwa? odby?o si? te? uroczyste przywitanie nowych cz?onkw w obliczu ca?ego stanu osobowego STGRH oraz wielu pi?knych kole?anek towarzysz?cych swym dzielnym „ch?opcom”. W dalszej cz??ci odby?o si? uroczyste wr?czenie legitymacji naszego Stowarzyszenia wszystkim naszym cz?onkom - by? to moment wielce podnios?y i wymowny, (ale oczywi?cie nie do przesady) - wszystko odbywa?o si? w formie przyjacielskiego spotkania. Dalsza cz??? imprezy to ju? w zasadzie zwie?czenie ca?o?ci - by? wspania?y tort oraz st? uginaj?cy si? od pyszno?ci. By? te? osobny st? na blacie, ktrego mieni?y si? wszelkimi mo?liwymi kolorami butelki, o zawarto?ci (pomimo ci?g?ego opr?niania) nie udaj?cej si? do dzi? ustali?… Wiadomym by?o tylko tyle, ?e niektrzy funkcjonowali na parkiecie d?u?ej inni krcej. Oczywi?cie by?y tak?e „Sarmackie hulanki i swawole” przy d?wi?kach p?yn?cych z radioli - wszystko to w po??czeniu z sob? da?o pora?aj?cy efekt. Nast?pnego dnia pierwsi ?ywi odezwali si? po godzinie 17! Co by?o tego przyczyn? – nie wiemy. Mo?e zawarto?? szk?a? C? by tu wiele mwi? - najwyra?niej potrzebne s? dodatkowe do?wiadczenia…

Impreza urodzinowa, co podkre?lali wszyscy obecni, wypad?a znakomicie i przebieg?a w serdecznej i kole?e?skiej atmosferze szale?czej zabawy. O wszystkim tym, co si? wydarzy?o podczas naszego ?wi?ta mo?na si? przekona? ogl?daj?c zdj?cia dopuszczone przez sokole oko wewn?trznej cenzury. Mi?ego ogl?dania!opracowa?: T.Paprocki
Galeria - zdjęć (13)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków