TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie po??daj wszystkiego, co widzisz! Nie wierz wszystkiemu, co s?yszysz! Nie mw wszystkiego, co wiesz! Nie rb wszystkiego, co potrafisz!
napis w klasztorze franciszka?skimGotenhafen 60 lat p?niej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć          Wzorem lat poprzednich nasze Stowarzyszenie, jako zajmuj?ce si? problematyk? walk o Gdyni? w marcu 1945 roku oraz odtwarzaj?ce jednostki bezpo?rednio w nie zaanga?owane, postanowi?o uczci? 60-t? rocznic? tamtych wydarze?.

Samo z?o?enie kwiatw pod p?yt? Pomnika Marynarza uwa?ali?my za niewystarczaj?ce, bowiem nie wyczerpywa?o tematu i problematyki zwi?zanej z walkami o Gdyni? tym bardziej, ?e uznali?my za stosowne zwrci? uwag? szerszej spo?eczno?ci na fakt, i? same zwyci?stwo nad hitlerowcami nie wi?za?o si? z odzyskaniem wolno?ci i suwerenno?ci. Jednak jak sprawi? by 60-ta rocznica koliduj?ca w tym roku z pierwszym dniem ?wi?t Wielkanocnych nie zla?a si? z szarym dniem codziennym i przepad?a gdzie? w nat?oku ludzkich spraw pomi?dzy zakupami w hipermarkecie a p?aceniem rachunkw? Swym dzia?aniem chcieli?my zmusi? potencjalnych przechodniw do rozmy?la? - jak jednak tego dokona??

Postanowili?my zatem poruszy? spraw? w trjmiejskiej prasie. I tak w Dzienniku Ba?tyckim w dniu 25 marca ukaza? si? wsp?redagowany przez nas artyku? dot. przebiegu jednych z najbardziej krwawych i nie do ko?ca wyja?nionych walk o dost?p do Trjmiasta w marcu 1945 roku (artyku? w ca?o?ci w dziale „Napisali o nas”). Po drugie, postanowili?my zorganizowa? przejazd ulicami Gdyni dok?adnie t? sam? tras?, jak? pokonywali 60 lat temu wkraczaj?cy do miasta ?o?nierze 1 Brygady Pancernej - w?a?nie jako patrol motocyklowy kompanii sztabowej zwiadu - na motorach z epoki oraz w zrekonstruowanym pe?nym wyposa?eniu i umundurowaniu. By? to doskona?y pomys?, co pokaza?y ciep?e uwagi, komentarze i rozmowy z napotkanymi na naszej trasie mieszka?cami naszego Miasta. Swym niecodziennym wygl?dem wzbudzili?my bardzo ?ywe zainteresowanie - taki w?a?nie efekt chcieli?my osi?gn?? !

Oczywi?cie byliby?my nieszczerzy gdyby?my nie wspomnieli o kilku osobach, ktre podesz?y do tego projektu w sposb ?yczliwy i po?wi?caj?c nam swj cenny czas oraz uwag? pomog?y w jego realizacji. Szczeglne podzi?kowania w imieniu naszego Stowarzyszenia pragn? z?o?y? Panu W?odzimierzowi Grzechnikowi z Wydzia?u Kultury Urz?du Miasta Gdyni oraz kolegom z Oliwy ze swymi „stalowymi rumakami”: Szadokowi, Ma?emu Diab?owi i Diab?owi.

foto 1
foto 2

opracowal: T.Paprocki
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków