TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamaraGotenhafen 60 lat p?niej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć          Wzorem lat poprzednich nasze Stowarzyszenie, jako zajmuj?ce si? problematyk? walk o Gdyni? w marcu 1945 roku oraz odtwarzaj?ce jednostki bezpo?rednio w nie zaanga?owane, postanowi?o uczci? 60-t? rocznic? tamtych wydarze?.

Samo z?o?enie kwiatw pod p?yt? Pomnika Marynarza uwa?ali?my za niewystarczaj?ce, bowiem nie wyczerpywa?o tematu i problematyki zwi?zanej z walkami o Gdyni? tym bardziej, ?e uznali?my za stosowne zwrci? uwag? szerszej spo?eczno?ci na fakt, i? same zwyci?stwo nad hitlerowcami nie wi?za?o si? z odzyskaniem wolno?ci i suwerenno?ci. Jednak jak sprawi? by 60-ta rocznica koliduj?ca w tym roku z pierwszym dniem ?wi?t Wielkanocnych nie zla?a si? z szarym dniem codziennym i przepad?a gdzie? w nat?oku ludzkich spraw pomi?dzy zakupami w hipermarkecie a p?aceniem rachunkw? Swym dzia?aniem chcieli?my zmusi? potencjalnych przechodniw do rozmy?la? - jak jednak tego dokona??

Postanowili?my zatem poruszy? spraw? w trjmiejskiej prasie. I tak w Dzienniku Ba?tyckim w dniu 25 marca ukaza? si? wsp?redagowany przez nas artyku? dot. przebiegu jednych z najbardziej krwawych i nie do ko?ca wyja?nionych walk o dost?p do Trjmiasta w marcu 1945 roku (artyku? w ca?o?ci w dziale „Napisali o nas”). Po drugie, postanowili?my zorganizowa? przejazd ulicami Gdyni dok?adnie t? sam? tras?, jak? pokonywali 60 lat temu wkraczaj?cy do miasta ?o?nierze 1 Brygady Pancernej - w?a?nie jako patrol motocyklowy kompanii sztabowej zwiadu - na motorach z epoki oraz w zrekonstruowanym pe?nym wyposa?eniu i umundurowaniu. By? to doskona?y pomys?, co pokaza?y ciep?e uwagi, komentarze i rozmowy z napotkanymi na naszej trasie mieszka?cami naszego Miasta. Swym niecodziennym wygl?dem wzbudzili?my bardzo ?ywe zainteresowanie - taki w?a?nie efekt chcieli?my osi?gn?? !

Oczywi?cie byliby?my nieszczerzy gdyby?my nie wspomnieli o kilku osobach, ktre podesz?y do tego projektu w sposb ?yczliwy i po?wi?caj?c nam swj cenny czas oraz uwag? pomog?y w jego realizacji. Szczeglne podzi?kowania w imieniu naszego Stowarzyszenia pragn? z?o?y? Panu W?odzimierzowi Grzechnikowi z Wydzia?u Kultury Urz?du Miasta Gdyni oraz kolegom z Oliwy ze swymi „stalowymi rumakami”: Szadokowi, Ma?emu Diab?owi i Diab?owi.

foto 1
foto 2

opracowal: T.Paprocki
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków