TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Aby zna? cz?owieka, wystarczy pozna? samego siebie, aby pozna? ludzi, trzeba ?y? po?rd nich.
Stendhal



Pami?ci ppor. '?ELAZNEGO'

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Staraniem grupy entuzjastw, w niedziel? 5 grudnia 2004 roku w miejscowo?ci Czernin k. Sztumu, odby?a si? uroczysto?? ods?oni?cia tablicy pami?tkowej po?wi?conej pami?ci ppor. Zdzis?awa Badochy ps. "?ELAZNY", jednego z najbardziej bohaterskich i najlepszych dowdcw partyzanckich, wspania?ego, oddanego Ojczy?nie cz?owieka. Stowarzyszenie Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych zosta?o zaproszone do wzi?cia udzia?u w tej uroczysto?ci. W sk?ad "patrolu dywersyjnego" wyst?puj?cego "po ?elaznemu" weszli: Katzo, Sasza, Czy?by, Kugel oraz go?cinnie Krakus (z ramienia Stowarzyszenia Gdy?ski Szwadron Krakusw).


Ods?oni?cie tablicy poprzedzi?a uroczysta msza ?w. odprawiona przez ks. proboszcza Zbigniewa Bieleckiego. Po?wi?cenia tablicy wmurowanej w ?cian? czerni?skiego ko?cio?a dokona? biskup Jan Stryna. W warcie honorowej towarzyszyli nam strzelcy z Jednostki Strzeleckiej Nr 4007 Malbork oraz harcerze z 24 DHL malborskiego hufca ZHP. Honorowym go?ciem by? por. Jzef Bandzo ps. "JASTRZ?B" - ?o?nierz 5 Brygady Wile?skiej AK mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "?UPASZKO", jeden z towarzyszy broni ppor. "?ELAZNEGO".


Po ods?oni?ciu oraz po?wi?ceniu tablicy nast?pi?a cz??? nieoficjalna imprezy. Udali?my si? wszyscy do znajduj?cego si? nieopodal maj?tku, w ktrym ukrywa? si? ppor. "?ELAZNY" - tam w dniu 28 czerwca 1946 roku poleg? w walce z ob?aw? UB i MO. "Rozkaz" do wej?cia na teren maj?tku (ogrodzonego niemal?e zasiekami, strze?onego przez psy - spu?cizna po by?ym PGR...) wyda? nam sam por. "JASTRZ?B". Wizyta w maj?tku by?a okazj? do zobaczenia i zbadania alejki - miejsca ?mierci ppor. "?ELAZNEGO" a tak?e wykonaniu kilku pami?tkowych zdj??. Pomimo panuj?cej w?rd nas radosnej atmosfery dawne wydarzenia nie pozwala?y o sobie zapomnie?. Niesamowity klimat zrujnowanego budynku maj?tku oraz jego okolic dos?ownie przenosi? w czasie. Tutaj wr?cz czu? by?o powiew minionej epoki - doprawdy poruszaj?ce.

Czas nagli?, wobec czego udali?my si? na wsplny obiad do pobliskiej restauracji, ktry z powodu braku kucharek lub awarii w kuchni okaza? si? jedynie (lub a? !) skromnym "partyzanckim" pocz?stunkiem ... Tutaj morale wzros?o jeszcze bardziej a spotkanie sta?o si? okazj? do dyskusji, rozmw i wspominkw (oraz toastw za zdrowie por. "JASTRZ?BIA"!) w kadrowym wr?cz gronie historykw i entuzjastw tematu. Momentem kulminacyjnym rozmowy by?a chwila, w ktrej pad? zabawny komentarz (nie pami?tam ju? z czyich ust, zapewne Niwola) "pan Porucznik opowiada - ?o?nierze s?uchaj?". Tej krtkiej chwili nigdy nie zapomn? - w tym momencie wsplna dyskusja ca?kowicie poch?on??a nas wszystkich. :) Niestety, czas p?yn?? nieub?aganie i nim si? wszyscy spostrzegli, trzeba by?o rusza? w drog? powrotn?. Po?egnania odby?y si? szybko, sprawnie i "po wojskowemu". Po "odmeldowaniu" si? por. "JASTRZ?BIOWI" zaj?li?my miejsca w naszym samochodzie i w do?? wy?mienitych humorach udali?my si? w kierunku Trjmiasta.

Biogram

opracowa?: M. Czy?ewski
Galeria - zdjęć (19)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków