TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellPami?ci ppor. '?ELAZNEGO'

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Staraniem grupy entuzjastw, w niedziel? 5 grudnia 2004 roku w miejscowo?ci Czernin k. Sztumu, odby?a si? uroczysto?? ods?oni?cia tablicy pami?tkowej po?wi?conej pami?ci ppor. Zdzis?awa Badochy ps. "?ELAZNY", jednego z najbardziej bohaterskich i najlepszych dowdcw partyzanckich, wspania?ego, oddanego Ojczy?nie cz?owieka. Stowarzyszenie Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych zosta?o zaproszone do wzi?cia udzia?u w tej uroczysto?ci. W sk?ad "patrolu dywersyjnego" wyst?puj?cego "po ?elaznemu" weszli: Katzo, Sasza, Czy?by, Kugel oraz go?cinnie Krakus (z ramienia Stowarzyszenia Gdy?ski Szwadron Krakusw).


Ods?oni?cie tablicy poprzedzi?a uroczysta msza ?w. odprawiona przez ks. proboszcza Zbigniewa Bieleckiego. Po?wi?cenia tablicy wmurowanej w ?cian? czerni?skiego ko?cio?a dokona? biskup Jan Stryna. W warcie honorowej towarzyszyli nam strzelcy z Jednostki Strzeleckiej Nr 4007 Malbork oraz harcerze z 24 DHL malborskiego hufca ZHP. Honorowym go?ciem by? por. Jzef Bandzo ps. "JASTRZ?B" - ?o?nierz 5 Brygady Wile?skiej AK mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "?UPASZKO", jeden z towarzyszy broni ppor. "?ELAZNEGO".


Po ods?oni?ciu oraz po?wi?ceniu tablicy nast?pi?a cz??? nieoficjalna imprezy. Udali?my si? wszyscy do znajduj?cego si? nieopodal maj?tku, w ktrym ukrywa? si? ppor. "?ELAZNY" - tam w dniu 28 czerwca 1946 roku poleg? w walce z ob?aw? UB i MO. "Rozkaz" do wej?cia na teren maj?tku (ogrodzonego niemal?e zasiekami, strze?onego przez psy - spu?cizna po by?ym PGR...) wyda? nam sam por. "JASTRZ?B". Wizyta w maj?tku by?a okazj? do zobaczenia i zbadania alejki - miejsca ?mierci ppor. "?ELAZNEGO" a tak?e wykonaniu kilku pami?tkowych zdj??. Pomimo panuj?cej w?rd nas radosnej atmosfery dawne wydarzenia nie pozwala?y o sobie zapomnie?. Niesamowity klimat zrujnowanego budynku maj?tku oraz jego okolic dos?ownie przenosi? w czasie. Tutaj wr?cz czu? by?o powiew minionej epoki - doprawdy poruszaj?ce.

Czas nagli?, wobec czego udali?my si? na wsplny obiad do pobliskiej restauracji, ktry z powodu braku kucharek lub awarii w kuchni okaza? si? jedynie (lub a? !) skromnym "partyzanckim" pocz?stunkiem ... Tutaj morale wzros?o jeszcze bardziej a spotkanie sta?o si? okazj? do dyskusji, rozmw i wspominkw (oraz toastw za zdrowie por. "JASTRZ?BIA"!) w kadrowym wr?cz gronie historykw i entuzjastw tematu. Momentem kulminacyjnym rozmowy by?a chwila, w ktrej pad? zabawny komentarz (nie pami?tam ju? z czyich ust, zapewne Niwola) "pan Porucznik opowiada - ?o?nierze s?uchaj?". Tej krtkiej chwili nigdy nie zapomn? - w tym momencie wsplna dyskusja ca?kowicie poch?on??a nas wszystkich. :) Niestety, czas p?yn?? nieub?aganie i nim si? wszyscy spostrzegli, trzeba by?o rusza? w drog? powrotn?. Po?egnania odby?y si? szybko, sprawnie i "po wojskowemu". Po "odmeldowaniu" si? por. "JASTRZ?BIOWI" zaj?li?my miejsca w naszym samochodzie i w do?? wy?mienitych humorach udali?my si? w kierunku Trjmiasta.

Biogram

opracowa?: M. Czy?ewski
Galeria - zdjęć (19)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków