TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Czego twj wrg nie powinien wiedzie?, nie mw przyjacielowi
Arthur Schopenhauer19 Fina? WO?P w Sopocie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         9 stycznia 2011r. mieli?my okazj? we wsp?pracy z Sopockim WOPR oraz Stowarzyszeniem Militarni Trjmiasto po raz trzeci uczestniczy? w Finale WO?P. Przyk?adem lat ubieg?ych naszym zadaniem by?o przygotowanie i podanie ciep?ego posi?ku w postaci s?ynnej ju? poniek?d grochwki.

Przygotowania ruszy?y ju? kilka tygodni wcze?niej, kiedy to uda?o nam si? zorganizowa? wk?ad mi?sny do serwowanego dania oraz inne potrzebne produkty. (Tu ogromna zas?uga Papoxa, ktry po raz kolejny zorganizowa? spor? ilo?? boczku i kie?basy). Nieoceniona by?a te? pomoc Pani Halinki, ktra wzi??a na siebie obranie i pokrojenie 4 workw ziemniakw. Pozosta?e produkty przygotowane zosta?y w „Garkuchni u Maliny”, gdzie ca?a rodzina krz?ta?a si? przy obieraniu i krojeniu warzyw oraz przygotowywaniu grochu.
Niedzielna akcja rozpocz??a si? wczesnym rankiem. Ariergarda ferajny niemal?e obudzi?a ?pi?cych jeszcze „Militarnych” zm?czonych, jak mo?na by?o zauwa?y?, wieczornymi przygotowaniami do imprezy.

Po kilku minutach na poranna kaw? wszyscy zaj?li si? przygotowaniami do imprezy. Nie min??o 15 minut, a pod kuchni? pali?o si? ju? na ca?ego. Trzeba przyzna?, ?e pogoda w tym roku by?a naszym ogromnym sojusznikiem, co objawia?o si? du?? liczb? spacerowiczw zaciekawionych nasza obecno?ci?. Warto nadmieni?, ?e ju? 10:00 rano przed kuchni? zacz??a si? ustawia? kolejka. Jak wiadomo gotowanie pod presj? i bacznym okiem kilkudziesi?ciu domoros?ych krytykw kulinarnych nie jest proste, ale s?dz?, ?e uda?o nam si? wszystko ogarn??. Dodatkowo otrzymali?my do podgrzania bigos, ktry – trzeba przyzna? – znikn?? jeszcze szybciej ni? grochwka. Ku naszej uciesze, do momenty rozlania ostatniej porcji zupy, kolejka przy kuchni nie zmniejsza?a si?. Zupa zosta?a rozlana do ostatniej chochli. Pod wieczr, po sprz?tni?ciu ca?ego zaplecza, uda?o nam si? przejecha? teciakiem „Militarnych”, po czym wyruszyli?my w stron? domu.

Ca?o?? prac zako?czy?a si? w poniedzia?ek czyszczeniem kuchni polowej. Pracy by?o niema?o, ale satysfakcja, ?e uda?o nam si? zebra? kilka groszy na szczytny cel, by?a ogromna. Mam nadzieje, ?e dane nam b?dzie za rok w??czy? si? do kolejnej akcji na rzecz WO?P u boku Militarnych i Sopockiego WOPR.

W tym miejscu chcia?bym podzi?kowa? wszystkim darczy?com, ktrzy wsparli nasz cel oraz pomogli w przygotowaniach. Podzi?kowania nale?? si? rwnie? organizatorom za zaproszenie oraz pomoc w organizacji ca?o?ci przedsi?wzi?cia.

opracowa?: Malina
Galeria - zdjęć (14)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków