TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Ci? do swojego poziomu, a potem pokona do?wiadczeniem...XVIII Fina? WO?P

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         10 Stycznia 2010 mieli?my okazje po raz drugi w??czy? si? w akcj? na rzecz WO?P. Jednak w odr?nieniu do roku poprzedniego nasze stowarzyszenie uczestniczy?o w a? trzech zbirkach. Pierwsza z nich odby?a si? w Pile, druga w ?wierczynie oraz trzecia na sopockiej pla?y. Przygotowania do ka?dej z akcji rozpocz??y si? kilka tygodni wcze?niej.

Ustalili?my ?e w zwi?zku z ogromnym zainteresowaniem nasz? grochwka w roku ubieg?ym na XVIII fina? w Sopocie przygotujemy 2 razy wi?cej zupy . Zadanie by?o nie?atwe poniewa? czeka?o nas przygotowanie bagatela 500 litrw grochwki w dwch kuchniach polowych, udost?pnionych przez kolegw ze Stowarzyszenia Militarni Trjmiasto. Szybka kalkulacja i okaza?o si?, ?e potrzeba nam 150 kg ziemniakw, 40 kg grochu, ponad 20 kg boczku w?dzonego oraz 25 kg innych warzyw. Ilo?ci ogromne zwa?ywszy na polowe warunki przygotowania. Jednak dzi?ki ogromnym zdolno?ciom organizacyjnym naszej bandy szybko uda?o si? zgromadzi? spor? ilo?? potrzebnych materia?w takich jak tacki do zupy, ?y?ki, boczek w?dzony i przyprawy.

Najbardziej gor?czkowy okres rozpacza? si? tydzie? przed fina?em. Zakupy potrzebnych warzyw oraz pozosta?ych produktw, przygotowania kuchni polowych (tu ogromny wk?ad Micha?a, Filipa i Papoxa, ktrzy w siarczystym mrozie taplali si? po ?okcie w wazelinie doprowadzaj?c obie kuchnie do b?ysku) oraz ogarni?cie ca?ego zaplecza. Pozosta?o oczywi?cie ugotowanie 40 kg grochu. W tym miejscu nasuwa mi si? tekst bardzo popularnej reklamy: 40 kg grochu – koszt 80 z?, mina mojej mamy kiedy dowiedzia?a si? ?e musi to go ugotowa? ... bezcenne :) Na szcz??cie wszystko si? uda?o i w niedzielny poranek za?adowany po brzegi fokus ?miga? w kierunku sopockiej pla?y. Nie mg?bym oczywi?cie zapomnie? o uprzejmo?ci Pani Halinki, ktra po?wi?ci?a mas? swojego czasu na obranie i pokrojenie 150 kg ziemniakw (oczywi?cie maszynowo) odci?gaj?c ci???ce na nas widmo 12 godzinnego procesu obierania gry kartofli ;) o krojeniu nie wspominaj?c.

Kiedy dotarli?my na miejsce zastali?my ju? ca?y konwj ci??kiego sprz?tu „Militarnych” pocz?wszy od Gazikw a na „Meridzie” ko?cz?c. Nale?y doda?, ?e w odr?nienie do roku poprzedniego pogoda nas nie oszcz?dzi?a. Widoczny na zatoce sztorm nie oszcz?dzi?by nawet zatwardzia?ych wilkw morskich. Stad szybka decyzja organizatorw ?e ca?a akcja b?dzie mia?a miejsce kilka metrw od pla?y, zaraz obok siedziby sopockiego WOPR-u.

Nie min??o nawet 15 minut kiedy z nad obu kuchni polowych zacz?? unosi? si? dym. Rozpocz??o si? pitraszenie. Tu ogromne uk?ony nale?? si? Piotrowi z „Militarnych” ktry ca?y czas dzieli? si? z nami swoim kulinarnym do?wiadczeniem. Trzeba przyzna? ?e ogarni?cie 7 kot?w na raz nie by?o ?atwe ale szybki podzia? obowi?zkw uchroni? nas od chaosu. Mo?na powiedzie?, ?e w przygotowania byli zaanga?owani chyba wszyscy cz?onkowie TGRH oraz nasi przyjaciele. Tu ogromne podzi?kowania dla ch?opakw z 3 Bastiony Grolmann, ktrzy nie odst?pili kuchni na krok.

Trzeba przyzna?, ?e pomimo nie sprzyjaj?cej aury bardzo szybko przed naszymi kuchniami zacz??y ustawia? si? dosy? spore kolejki. Oko?o godziny 11 pad?o has?o: „Zapraszamy na grochw?”. Rozpocz??o si? wydawania porcji zupy. Kolejne osoby zmienia?y si? przy kot?ach, chochle pracowa?y non stop. Ciekawym niuansem by? fakt ?e w ka?dym kotle zupa smakowa?a inaczej :) ale niezale?nie sk?d polewano, wszyscy byli zadowoleni.

Wszyscy byli?my zdziwieni ?e pomimo tak kiepskich warunkw atmosferycznych a? tak du?a liczba ludzi przyby?a na sopocka pla??. To chyba ewenement na skale ?wiatowa, ?e jednego dnia w roku prawie wszyscy Polacy (nie licz?c zapatrzonych w toru?skie pierniki moherowych beretw) w??czaj? si? do akcji na rzecz WO?P ofiaruj?c z?otwk? lub dwie na rzecz dzieci.

Akcja zako?czy?a si? ko?o godziny 18 kiedy to wydano ostatni? porcj? zupy. Niestety w zwi?zku z silnym wiatrem odwo?ano ?wiate?ko do nieba i przed godzin? 19 wi?kszo?? sprz?tw by?a gotowa do powrotu do domu.

Kolejna zbirka mia?a miejsce w ?wierczynie. Koledzy z Sekcji Zachd pod wodz? Jacka przygotowali 250 porcji grochwki w naszej kuchni polowej plutonu. Podobnie jak w Trjmie?cie grochwka zosta?a za sponsorowana przez TGRH oraz Rad? So?eck? ze ?wierczyny. Dodatkowo ch?opaki przygotowali wystaw? promuj?c? dzia?alno?? TGRH oraz dioram? historyczn?. Dzi?ki umundurowanym manekinom oraz wystawie sprz?tu wojskowego mo?na by?o zapozna? si? z sylwetk? ?o?nierzy z okresu II W?. Ciekawym akcentem by?y rwnie? tablice ze zdj?ciami ukazuj?cymi imprezy, w ktrych brali?my udzia? oraz wystawka kilkudziesi?ciu ksi??ek o tematyce drugowojennej. Dodatkowo uczestnicy zbirki mieli okazj? obejrze? pokaz multimedialny o rekonstrukcjach historycznych naszej grupy.

Warto doda? ?e podarowany przez nasze Stowarzyszenie kalendarz TGRH zosta? sprzedany na licytacji za 125z?. Ca?o?? zosta?a przygotowana przez ?ukasza, Krzy?ka i Jacka. Dodatkowo odby?y si? liczne licytacje rozmaitych przedmiotw koncerty, wyst?py grup szkolnych oraz przeja?d?ki saniami zaprz?gni?tymi w konia. Impreza w ?wierczynie zako?czy?a si? o 20-tej puszczeniem ?wiate?ka do nieba.

Podsumowuj?c nale?y podzi?kowa? Stowarzyszeniu Militarni Trjmiasto za zaproszenie do w??czenia si? w zbirk? na sopockiej Pla?y oraz Radzie So?eckiej ze ?wierczyny za pomoc w przygotowaniu dioramy. Najwi?ksze podzi?kowania nale?? si? oczywi?cie Dzimiemu , ktry udost?pni? kuchnie polowe oraz w?o?y? bardzo du?o pracy w oczyszczenie kot?w po akcji. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim ofiarodawcom, ktrzy pomogli nam w przygotowaniu zupy oraz w zorganizowaniu potrzebnych produktw. Mamy nadzieje ?e za rok te? b?dzie nam dane gotowa? dla WO?P.

opracowa?: Malina
Galeria - zdjęć (13)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków