TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Ci? do swojego poziomu, a potem pokona do?wiadczeniem...Parada Niepodleg?o?ci - Warszawa 2009

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Na pocz?tku pa?dziernika br. TGRH zosta?a po raz kolejny zaproszona przez sto?eczne w?adze na Defilad? z okazji Dnia Niepodleg?o?ci do Warszawy. Po krtkich, acz burzliwych obradach na forum naszego Stowarzyszenia, zapad?a w ko?cu decyzja: „Jedziemy do Stolicy!”. W zesz?ym roku uczestniczyli?my w Paradzie Niepodleg?o?ci w Gdyni, wi?c wi?kszo?? czcigodnych cz?onkw s?usznie stwierdzi?a, i? nale?y zaprezentowa? si? w tym roku przed publik? oglnopolsk?.
Po podj?ciu decyzji o wyje?dzie, pozosta?a kwestia logistyki, czyli transportu oraz wyboru mundurw, w ktrych mieli?my wyst?pi?. Je?li chodzi o przewz osb i sprz?tu, to skorzystali?my z naszego ulubionego przewo?nika, czyli nieocenionego PKP. Tak?e sprawa umundurowania na defilad? do?? szybko zosta?a uzgodniona. W miar? zgodnie stwierdzili?my, ?e prezentowan? w tym roku formacj? b?dzie I Kompania Szturmowa III Wile?skiej Brygady AK. W skompletowaniu umundurowania wspomog?o nas zaprzyja?nione Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K". - W tym miejscu gor?ce podzi?kowania!

Nadszed? dzie? 10 listopada 2009 roku. Poci?g IC 5300 relacji Gdynia G?wna - Krakw G?wny zajecha? na stacj? pocz?tkow? na peron nr 4 o 15:21. Towarzystwu zebranemu na dworcu nie pozosta?o nic innego, tylko za?adowa? si? do eszelonu i zaj?? luksusowe miejsca. Odpowiednie manewry maj?ce umie?ci? tobo?ki i bambetle na miejscach, z niezwyk?a sprawno?ci? i perfekcj? nabyt? w czasie kolejnych wyjazdw, pomog?y sprawnie osi?gn?? sukces i komfort podr?y. Teraz pozosta?o jedynie uzbroi? si? w cierpliwo?? i zaplanowa? optymalnie czas przejazdu. Niew?tpliwie nasz? wad? jest brak umiej?tno?ci odpoczynku w czasie „przemieszczania wojsk”. Czas zatem i tym razem sp?dzali?my aktywnie. Kolejno, ka?dy z weso?ej gromady poi? wsp?towarzyszy r?nymi p?ynnymi substancjami. Oko za oko, z?b za z?b. Nikt nie by? d?u?ny, a pie?? d?ugo i g?o?no rozlega?a si? na trasie wycieczki. Zaprawieni w boju do Warszawy dotarli?my w pe?ni szcz??cia i rado?ci.
Tu czekali ju? na nas Organizatorzy. Ani si? obejrzeli?my i znale?li?my si? w miejscu noclegu, w jednej ze sto?ecznych szk? gimnazjalnych. Pozosta?o nam tylko zakwaterowa? si? oraz przej?? do dalszych przyjemnych rzeczy, jak witanie si? z pozosta?ymi grupami rekonstrukcyjnymi.
Rankiem dnia nast?pnego, czyli w Dniu ?wi?ta Niepodleg?o?ci zostali?my przemi?o zaskoczeni suto zastawionym sto?em. Na twarzach rekonstruktorw malowa? si? s?oneczny u?miech na widok tych niezliczonych specja?w. Po szybkim, lecz tre?ciwym posi?ku rozpocz?li?my przygotowania do defilady.

Po godzinie 8:00 nieco okr??n? drog?, dwukrotnie przekraczaj?c rw?c? Wis??, dostali?my si? przed zacny Arsena?. Aura pogodowa nie uraczy?a nas s?ynn? „polska z?ot? jesieni?”, lecz nikt nie obiecywa?, ?e b?dzie ?atwo, a z reszt? nie byli?my tam tylko dla przyjemno?ci. Po przegl?dzie wojsk przez dowdc?, poprawieniu niedoci?gni?? oraz przypomnieniu podstawowych elementw musztry skorzystali?my z okazji ogrzania zzi?bni?tego sprz?tu przy gor?cej herbacie w po?o?onej nieopodal restauracji KFC. Z ulg? przyj?li?my fakt, ?e nie byli?my w pomy?le osamotnieni. W – dos?ownie ujmuj?c – rozgrzewaniu si? do boju – towarzyszyli nam tak?e cz?onkowie innych grup rekonstrukcyjnych. Dalej wszystkie zmobilizowane odzia?y przemaszerowa?y na Plac Teatralny. Tam nast?pi?o sformowanie jednej kolumny, ktr? dalej pod??yli?my na Plac Pi?sudskiego, gdzie mia?y si? odby? g?wne uroczysto?ci pa?stwowe.

Rwnym marszem wkroczyli?my przed Grb Nieznanego ?o?nierza i zaj?li?my miejsce w?rd pozosta?ych rekonstruktorw sformowanych w reprezentacyjne szyki. W kroplach listopadowego d?d?u wys?uchali?my wznios?ych s?w na temat tradycji, historii i niepodleg?ej tera?niejszo?ci. W podnios?ej atmosferze obserwowali?my prezentacj? wojsk, sk?adanie wie?cw i wystrza?y armat podczas apelu poleg?ych. Gdy nadszed? czas, ruszyli?my dalej. Dumnie przemaszerowali?my przed obliczem Pana Prezydenta i zgromadzonych go?ci, by, po przegrupowaniu, dotrze? do ulicy Krakowskie Przedmie?cie. Nast?pnie przedefilowali?my przez centrum stolicy. Mimo zacinaj?cego deszczu i zmarzni?tych r?k, parli?my do przodu wed?ug rytmu nadawanego przez gromki ?piew poprzedzaj?cej nas grupy z Krakowiakw. Min?li?my Nowy ?wiat i zakr?caj?c obok s?awnej Warszawskiej Palmy na rondzie de Gaulle’a Alejami Jerozolimskimi wkroczyli?my na teren Muzeum Wojska Polskiego. Tam ju? czeka?a nas porcja gor?cej grochwki.

Jak zwykle na po?egnania i czu?o?ci nie by?o nawet chwili. Czas p?dzi? nieub?aganie. Trzeba by?o, p?dzi? na odje?d?aj?cy ju? poci?g. Zd??yli?my! I cho? pierwszy etap podro?y up?yn?? nam na suszeniu i zmianie totalnie przemoczonej garderoby, to narzeka? nie mo?na by?o. W dobrym towarzystwie czas mija zawsze szybko i mi?o. Wyjazd z pewno?ci? nie posk?pi? nam ku temu okazji.Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy wzi?li udzia? w tegorocznych obchodach Dnia Niepodleg?o?ci w Warszawie. Szczeglne podzi?kowania za zaproszenie oraz troskliw? opiek? kierujemy do Pana Miros?awa Kielaka z Biura Promocji m. st. Warszawy. Niskie uk?ony tak?e w stron? wsp?towarzyszy walki Bartka i Tomka z GRH Rados?aw, a tak?e raz jeszcze dla Mirka i ca?ego GRH "X.D.O.K."

opracowali: Agnieszka i Filip
Galeria - zdjęć (20)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków