TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellGdy?skie Urodziny Niepodleg?ej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Roku Pa?skiego 2004 mieli?my ponownie niebywa?y zaszczyt go?ci? w naszych skromnych progach grupy rekonstrukcji historycznej Wojska Polskiego z okresu II Wojny ?wiatowej. Na zaproszenie Urz?du Miasta Gdyni oraz STGRH do naszego miasta przyby?y na uroczyste obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci, ktre w tym roku obchodzono pod has?em "Gdy?skich Urodzin Niepodleg?ej", nast?puj?ce grupy rekonstrukcyjne: • Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego "Najkrtsz? drog?", ktr? dowodzi? Jaros?aw Kaleczyc.
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Cytadela" zajmuj?c? si? odtwarzaniem pododdzia?u ?o?nierzy Wojska Polskiego z okresu kampanii wrze?niowej 1939 roku - grup? dowodzi? Przemys?aw Michalski.
 • Stowarzyszenie Gdy?ski Szwadron Krakusw zajmuj?ce si? odtwarzaniem w/w jednostki kawalerii z okresu wrze?nia 1939 roku - grup? dowodzi? Wojciech Klo?ski

  W dniu 10 listopada do godzin wieczornych grupy przybywa?y z ogromn? ilo?ci? sprz?tw i umundurowania na punkt zborny, gdzie po przydzieleniu pokoi i oporz?dzeniu si? zarz?dzono wspln? kolacj? - by?a to wspania?a okazja do rozpocz?cia integracji pomi?dzy wszystkimi rekonstruktorami - w zasadzie kolacj? jedzono zimn?, ale nie z winy kuchni a z gadulstwa i zaaferowania jej uczestnikw.
  Po kolacji du?a cz??? dzielnych go?ci w pobliskim nocnym punkcie zaopatrzenia zakupi?a jednostki ognia - niezb?dne przy wietrznej listopadowej nocy, po czym w sali g?wnej miejsca postoju przyst?piono do ich konsumpcji oraz, co jest rzecz? naturaln?, bratania si? i dyskutowania na fachowe/bran?owe tematy - echem tych?e nocnych rozmw by?y sugestie by podobne spotkania winny odbywa? si? cz??ciej i to w liczniejszym gronie - skupiaj?cym wszystkie grupy rekonstrukcji historycznej z naszego kraju.
  Kolejna uwaga to by ca?e ?rodowisko reenactorw powinno si? bardziej zintegrowa? i by? mo?e zawi?za? jak?? federacj? lub inne cia?o usankcjonowane prawnie skupiaj?ce mniejsze i wi?ksze formalne i nieformalne grupy - tak by lepiej walczy? o nasze sprawy - by?by to kolejny i naturalny etap rozwoju ruchu rekonstrukcji historycznej w Polsce.
  W godzinach rannych dnia 11 listopada wszyscy bez wyj?tku wyruszyli na ?niadanie (ciekawostk? jest, ?e niewiele osb w ogle zrobi?o po?ytek z ??ek i prosto z rejonw dyskusji i integracji w niezbyt uporz?dkowanym acz spr??ystym i dziarskim krokiem ruszono na posi?ek). Dalej by?a odprawa, na ktrej poruszono za?o?enia przemarszu ulicami Gdyni oraz wszystkie sprawy zwi?zane z dzia?aniami tego wa?nego dnia. Pozosta?y wolny czas wszystkie grupy po?wi?ci?y na przygotowanie umundurowania, wyposa?enia osobistego oraz prze?wiczenie musztry pododdzia?w.
  W okolicach godziny 10.30 grupy w kolumnie wyruszy?y bulwarem nadmorskim w kierunku centrum wzbudzaj?c ogromne zaciekawienie w?rd spaceruj?cych ludzi - u wielu ze starszych osb na widok tych m?odych ludzi ubranych w mundury z lat ich m?odo?ci mo?na by?o zauwa?y? pojedyncze ?zy i us?ysze? s?owa pochwa?y i podzi?kowania za pami??! (Serce nam ros?o!!!).
  Po wkroczeniu do miasta i przej?ciu na wyznaczone miejsce koncentracji przed rozpocz?ciem defilady uzgadniano ostatnie ustalenia i poprawiano oporz?dzenie.
  O godzinie 12.15 zgodnie z planem przy akompaniamencie trzech orkiestr pochd wyruszy? w stron? pomnika "Marynarza Polskiego" - trasa przemarszu by?a wr?cz oblegiwana przez t?umnie przyby?ych na t? okazj? Gdynian - rwnie? i oni nie zawiedli - o ich obecno?ci wci?? ?wiadczy?y gromkie brawa i okrzyki, jacy to my dzielni chwaci!
  Po przemarszu i ustawieniu si? wszystkich grup za pomnikiem przyst?piono do odczytywania przemwie? oficjeli oraz sk?adania kwiatw - wszystkie grupy wystawi?y swoich reprezentantw by wsplnie jako delegacja z?o?y? od nas wszystkich kwiaty.
  W dalszej cz??ci przemaszerowano do Centrum Gemini gdzie w wydzielonym specjalnie dla grup miejscu rozpocz?to biesiadowanie i rozmowy z ludno?ci? miasta zainteresowan? sam? ide? rekonstrukcji historycznej, umundurowaniem, wyposa?eniem i oczywi?cie histori? - we wszystkim tym przedstawiciele grup wyczerpuj?co udzielali zainteresowanym odpowiedzi.
  W okolicach godziny 16 nast?pi?o zako?czenie cz??ci oficjalnej i zarz?dzono powrt do miejsca kwaterowania celem rozpocz?cia przygotowa? do powrotu do domw.
  O Godzinie 20 ostatni przyjezdny uczestnik opu?ci? Gdyni?.
  Na koniec, bez skrupu?w mog? stwierdzi?, ?e by?o prawdziwym zaszczytem i przyjemno?ci? mc go?ci? tak wspania?ych ludzi a mo?liwo?? wsp?pracy z Wami poczytujemy sobie za ogromn? nobilitacj?. Do zobaczenia w niedalekiej przysz?o?ci!

  W imieniu ca?ego sk?adu osobowego Stowarzyszenia Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych pragn? serdecznie podzi?kowa? za udzielon? nam pomoc i ogrom pracy w?o?onej w organizacj? "Gdy?skich Urodzin Niepodleg?ej" nast?puj?cym osobom:

  Prezydentowi Miasta Gdyni Panu Wojciechowi Szczurkowi
  Pani Ma?gorzacie Soko?owskiej
  Panu Wojciechowi Zieli?skiemu
  Pani Dagmarze Opackiej-P?azie


 • opracowa?: T. Paprocki
  Galeria - zdjęć (16)
  Powiązane


  Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

  © Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
  (tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

  ..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
  Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków