TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
-"Cierpienie to d?uto, ktrym Bg nas rze?bi." Co za idiota wyg?osi? to zdanie?
"Wyrocznia" Greg EganGdy?skie Urodziny Niepodleg?ej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Roku Pa?skiego 2004 mieli?my ponownie niebywa?y zaszczyt go?ci? w naszych skromnych progach grupy rekonstrukcji historycznej Wojska Polskiego z okresu II Wojny ?wiatowej. Na zaproszenie Urz?du Miasta Gdyni oraz STGRH do naszego miasta przyby?y na uroczyste obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci, ktre w tym roku obchodzono pod has?em "Gdy?skich Urodzin Niepodleg?ej", nast?puj?ce grupy rekonstrukcyjne: • Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego "Najkrtsz? drog?", ktr? dowodzi? Jaros?aw Kaleczyc.
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Cytadela" zajmuj?c? si? odtwarzaniem pododdzia?u ?o?nierzy Wojska Polskiego z okresu kampanii wrze?niowej 1939 roku - grup? dowodzi? Przemys?aw Michalski.
 • Stowarzyszenie Gdy?ski Szwadron Krakusw zajmuj?ce si? odtwarzaniem w/w jednostki kawalerii z okresu wrze?nia 1939 roku - grup? dowodzi? Wojciech Klo?ski

  W dniu 10 listopada do godzin wieczornych grupy przybywa?y z ogromn? ilo?ci? sprz?tw i umundurowania na punkt zborny, gdzie po przydzieleniu pokoi i oporz?dzeniu si? zarz?dzono wspln? kolacj? - by?a to wspania?a okazja do rozpocz?cia integracji pomi?dzy wszystkimi rekonstruktorami - w zasadzie kolacj? jedzono zimn?, ale nie z winy kuchni a z gadulstwa i zaaferowania jej uczestnikw.
  Po kolacji du?a cz??? dzielnych go?ci w pobliskim nocnym punkcie zaopatrzenia zakupi?a jednostki ognia - niezb?dne przy wietrznej listopadowej nocy, po czym w sali g?wnej miejsca postoju przyst?piono do ich konsumpcji oraz, co jest rzecz? naturaln?, bratania si? i dyskutowania na fachowe/bran?owe tematy - echem tych?e nocnych rozmw by?y sugestie by podobne spotkania winny odbywa? si? cz??ciej i to w liczniejszym gronie - skupiaj?cym wszystkie grupy rekonstrukcji historycznej z naszego kraju.
  Kolejna uwaga to by ca?e ?rodowisko reenactorw powinno si? bardziej zintegrowa? i by? mo?e zawi?za? jak?? federacj? lub inne cia?o usankcjonowane prawnie skupiaj?ce mniejsze i wi?ksze formalne i nieformalne grupy - tak by lepiej walczy? o nasze sprawy - by?by to kolejny i naturalny etap rozwoju ruchu rekonstrukcji historycznej w Polsce.
  W godzinach rannych dnia 11 listopada wszyscy bez wyj?tku wyruszyli na ?niadanie (ciekawostk? jest, ?e niewiele osb w ogle zrobi?o po?ytek z ??ek i prosto z rejonw dyskusji i integracji w niezbyt uporz?dkowanym acz spr??ystym i dziarskim krokiem ruszono na posi?ek). Dalej by?a odprawa, na ktrej poruszono za?o?enia przemarszu ulicami Gdyni oraz wszystkie sprawy zwi?zane z dzia?aniami tego wa?nego dnia. Pozosta?y wolny czas wszystkie grupy po?wi?ci?y na przygotowanie umundurowania, wyposa?enia osobistego oraz prze?wiczenie musztry pododdzia?w.
  W okolicach godziny 10.30 grupy w kolumnie wyruszy?y bulwarem nadmorskim w kierunku centrum wzbudzaj?c ogromne zaciekawienie w?rd spaceruj?cych ludzi - u wielu ze starszych osb na widok tych m?odych ludzi ubranych w mundury z lat ich m?odo?ci mo?na by?o zauwa?y? pojedyncze ?zy i us?ysze? s?owa pochwa?y i podzi?kowania za pami??! (Serce nam ros?o!!!).
  Po wkroczeniu do miasta i przej?ciu na wyznaczone miejsce koncentracji przed rozpocz?ciem defilady uzgadniano ostatnie ustalenia i poprawiano oporz?dzenie.
  O godzinie 12.15 zgodnie z planem przy akompaniamencie trzech orkiestr pochd wyruszy? w stron? pomnika "Marynarza Polskiego" - trasa przemarszu by?a wr?cz oblegiwana przez t?umnie przyby?ych na t? okazj? Gdynian - rwnie? i oni nie zawiedli - o ich obecno?ci wci?? ?wiadczy?y gromkie brawa i okrzyki, jacy to my dzielni chwaci!
  Po przemarszu i ustawieniu si? wszystkich grup za pomnikiem przyst?piono do odczytywania przemwie? oficjeli oraz sk?adania kwiatw - wszystkie grupy wystawi?y swoich reprezentantw by wsplnie jako delegacja z?o?y? od nas wszystkich kwiaty.
  W dalszej cz??ci przemaszerowano do Centrum Gemini gdzie w wydzielonym specjalnie dla grup miejscu rozpocz?to biesiadowanie i rozmowy z ludno?ci? miasta zainteresowan? sam? ide? rekonstrukcji historycznej, umundurowaniem, wyposa?eniem i oczywi?cie histori? - we wszystkim tym przedstawiciele grup wyczerpuj?co udzielali zainteresowanym odpowiedzi.
  W okolicach godziny 16 nast?pi?o zako?czenie cz??ci oficjalnej i zarz?dzono powrt do miejsca kwaterowania celem rozpocz?cia przygotowa? do powrotu do domw.
  O Godzinie 20 ostatni przyjezdny uczestnik opu?ci? Gdyni?.
  Na koniec, bez skrupu?w mog? stwierdzi?, ?e by?o prawdziwym zaszczytem i przyjemno?ci? mc go?ci? tak wspania?ych ludzi a mo?liwo?? wsp?pracy z Wami poczytujemy sobie za ogromn? nobilitacj?. Do zobaczenia w niedalekiej przysz?o?ci!

  W imieniu ca?ego sk?adu osobowego Stowarzyszenia Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych pragn? serdecznie podzi?kowa? za udzielon? nam pomoc i ogrom pracy w?o?onej w organizacj? "Gdy?skich Urodzin Niepodleg?ej" nast?puj?cym osobom:

  Prezydentowi Miasta Gdyni Panu Wojciechowi Szczurkowi
  Pani Ma?gorzacie Soko?owskiej
  Panu Wojciechowi Zieli?skiemu
  Pani Dagmarze Opackiej-P?azie


 • opracowa?: T. Paprocki
  Galeria - zdjęć (16)
  Powiązane


  Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

  © Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
  (tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

  ..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
  Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków