TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie po??daj wszystkiego, co widzisz! Nie wierz wszystkiemu, co s?yszysz! Nie mw wszystkiego, co wiesz! Nie rb wszystkiego, co potrafisz!
napis w klasztorze franciszka?skimFilm o bohaterach Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Za bogato tu !!

W zimny pa?dziernikowy dzie? Roku Pa?skiego 2009 stowarzyszenie TGRH otrzyma?o kolejn? ju? w swej d?ugiej i chlubnej historii propozycje udzia?u w produkcji filmowej.

Mimo napi?tego harmonogramu artystycznego (wcze?niejsze propozycje S. Spielberga, G. Lucasa oraz propozycji grania pustynnych ?upie?cw w „Mad Max 4”) postanowili?my ja przyj??. Propozycja ta przekazana przez naszego starego przyjaciela Paw?a Pa?asza dotyczy?a epizodu w powstaj?cym w?a?nie filmie o Tajnym Hufcu Harcerzy dzia?aj?cym w Gdyni w czasach II W.?. Hufiec Gdynia uzyska? mo?liwo?? dotacji na produkcje filmu dokumentalnego, wybr tematu mg? by? tylko jeden " Harcerze gdy?scy w czasie II Wojny ?wiatowej". Zapisali Oni pi?kn? kart? w historii tego miasta a swoim bohaterstwem udowodnili ze Ojczyzna jest najdro?sza ich sercom.

Jako ?e wi?kszo?? nas w swym bogatym ?yciu zahaczy?a co najmniej o harcerstwo propozycja ta by?a mi?a naszemu sercu. Wielu z nas wrci?o my?lami do niewinnych m?odzie?czych lat, krtkich spodenek, getrw, ukochanej finki, nocnych podchodw i kole?anek z zaprzyja?nionej ?e?skiej dru?yny.

Po zapoznaniu si? ze scenariuszem okaza?o si? niestety ze nie ma co wyci?ga? starego mundurka i chusty z szafy. Widz?c w nas wybitnych specjalistw w odtwarzaniu jednostek robotniczo-ch?opskiej Armii Czerwonej scenarzysta postanowi? powierzy? nam rol? jednostek tej?e.
Termin zdj?? okaza? si? niesamowicie krtki lecz w?a?nie umiej?tno?ci nabyte w harcerstwie (... i nie tylko) pozwoli?y silnej grupie z naszego stowarzyszenia w sk?adzie: Malina, Katzo, Filips, Laska, Iwan, Leszek stawi? si? w ch?odny lecz pogodny dzie? 18 pa?dziernika w lasach nieopodal gdy?skiej dzielnicy Chwarzno. Na miejscu spotkali?my si? z ekipa pod przewodnictwem Komendantki Hufca Gdynia i kolegi Pa?asza. W znakomitych nastrojach, roz?o?yli?my malowniczo wszystkie elementy wzorcowego obozowiska, rozpalili?my ognisko i czekali?my tylko na ostatnich sp?nialskich. W tym czasie ekipa kr?ci?a sceny przej?cia bohaterskiej harcerki przez niemieckie linie obrony w celu dostarczenia nam ich planw.

Po przegonieniu biednej aktorki po lesie ekipa filmowa wrci?a do nas w celu nakr?cenia uj?cia przekazania mapy. Ju? na sekundy przed pierwszym klapsem bystre oko naszego oficera (w tej roli kol. Malina) zauwa?y?o pewien niepokoj?cy fakt, jeszcze chwila koncentracji… i tak! „Za bogato tu!” - stwierdzi? oficer. Rzeczywi?cie, nagromadzenie wszelkich wiktua?w przy ognisku zadawa?o k?am rozpowszechnionej opinii o ubstwie i mizerii panuj?cej w szeregach armii Czerwonej w tamtym dramatycznym okresie.

Po doprowadzeniu okolic ogniska do wymaganego stopnia skromno?ci mogli?my doko?czy? zdj?cia. Postanawiaj?c nie nadwer??a? bud?etu, po usilnych namowach harcerzy pozwolili?my si? zaprosi? na skromny acz syc?cy pocz?stunek po zako?czeniu dnia zdj?ciowego. W zapadaj?cym ju? powoli pa?dziernikowym zmierzchu rozjechali?my si? do domu w poczuciu dobrze spe?nionego obowi?zku. Kilka dni p?niej nast?pna grupa naszych kolegw bra?a udzia? w scenach przekazania i odczytania harcerskiej mapy w sztabie radzieckim, ale to ju? zupe?nie inna historia.

opracowa?: Ivan
Galeria - zdjęć (14)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków