TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Czego twj wrg nie powinien wiedzie?, nie mw przyjacielowi
Arthur SchopenhauerKolejny projekt filmowy w Gda?skim areszcie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Podczas gdy ??cza telefoniczne ??cz?ce pomorze z wielkopolsk? by?y wr?cz nieustannie zaj?te a poszczeglni nasi przedstawiciele prowadzili ustalenia z kolegami z 3 BG dotycz?cymi realizowanego przy ich ogromnym udziale i zaanga?owaniu przedsi?wzi?cia z okazji 90 rocznicy zwyci?skiego Powstania Wielkopolskiego – a na horyzoncie nieub?aganie z mg?y wy?ania? si? projekt realizowany wsplnie z militarnymi z okazji 17 fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy na rzecz, ktrego wsplnie zdecydowali?my si? zagra? –wydawa? by si? mog?o, ?e ju? nic nie mo?e zm?ci? naszych systematycznych rozk?adw realizacji planw zmierzaj?cych do terminowego wywi?zania si? z powy?szych imprez. W takiej b?ogo?ci pozostawali?my do po?owy grudnia, kiedy to w naszym Komitecie Centralnym cisz? rozdar? dzwonek telefonu- jak si? okaza?o telefonowa? do nas kpt. Waldemar Kowalski z gda?skiego aresztu w sprawie wsp?pracy przy realizacji filmu na 90 lecie wi?ziennictwa w Polsce- my?l?c zdroworozs?dkowo powinni?my grzecznie odmwi? z racji obci??enia innymi sprawami a do tego jeszcze zbli?a?y si? ?wi?ta, co zapewne te? nie s?u?y?o spekulanctwu czasem, ktry wielu z nas z rado?ci? przeznacza na rodzin? lub fanki… Niestety nie po raz pierwszy zabrak?o nam czujno?ci – kpt. Kowalski z sobie tylko znan? elegancj? przedstawi? problematyk? przeplataj?c to jak zwykle zjawiskowymi opisami sytuacji sprzed lat – kiedy ju? przed oczyma stawa?y nam jak ?ywe w sytuacje – pad?o proste pytanie: to jak mog? na was liczy?? Zanim do naszych zwojw dotar?o to pytanie – spostrzegli?my, ?e ju? jest dawno po rozmowie a w pami?ci pozostawa?a informacja, ?e przytakn?li?my i wyrazili?my zgod?. Pi?knie no to teraz nawarzyli?my sobie piwa! Pomimo wszystkich spraw i planw, ktre w tym okresie zaprz?ta?y nam g?ow? uda?o si? przygotowa? zesp?, ktry w szybkim tempie osi?gn?? pe?n? zdolno?? do udzia?u w projekcie filmowym – z racji tego by nie zdradza? zbyt wiele z tego, w czym brali?my udzia? ogranicz? si? jedynie do informacji, i? brali?my udzia? w konsultacjach dot. umundurowania jak i w zdj?ciach traktuj?cych o czasach stalinowskich, sposobach post?powania i funkcjonowania s?u?by wi?ziennictwa, roli doradcw sowieckich w wymiarze s?downiczym. Na chwile obecna mog? potwierdzi?, i? s? planowane dalsze sesj? dotycz?ce ju? okresu okupacji hitlerowskiej i roli poszczeglnych s?u?b okupanta.

Zdj?cia po raz kolejny realizowane by?y na terenie gda?skiego aresztu jak i na gda?skich fortach, gdzie dziel?c teren z mi?o?nikami crosstrail-u starali?my si? uchwyci? okiem kamery interesuj?ce nas sprawy tak by na drugim planie nie krlowali skacz?cy na rowerach szale?cy. Ostatecznie wszystko si? uda?o – dla nas nie ma w?tpliwo?ci, ?e sprawna r?ka i oko pani operator jak i podej?cie samej pani re?yser pozwoli?o na realizacj? zamierzonych zdj??.

Na planie jak to na planie podczas wielokrotnych powtrek nie unikn?li?my wielu niezwykle zabawnych sytuacji – rodem z naszych niezbyt wysokich lotw seriali telewizyjnych –ale oczywi?cie z racji tego, ?e sami byli?my ich sprawcami i nie my?limy by sami si? dyskredytowa? zachowam milczenie ;]

Cieszymy si?, ?e pomimo tylu zada? uda?o nam si? wzi?? udzia? w tym jakby nie patrze? interesuj?cym projekcie, ktry jest realizowany z przyczyn oczywistych po raz pierwszy od 90 lat – co samo z siebie jest wr?cz zjawiskowe. A wsp?praca z kpt. Kowalskim, czego nie raz mieli?my ju? okazj? do?wiadczy? jest ponad wszystko do?wiadczeniem, ktre na d?ugo zapada w pami??.

opracowa?: Papox
Galeria - zdjęć (14)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków