TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   Zdj?cia z filmu "Popie?uszko"

W dniach 4 i 10 pa?dziernika b.r. kilkunastu cz?onkw naszego Stowarzyszenia uczestniczy?o w zdj?ciach do filmu fabularnego pt. „Popie?uszko” re?yserowanego przez Rafa?a Wieczy?skiego i b?d?cego biografi? kap?ana "Solidarno?ci" ...

opracowa?: Laska

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   Adam Dedio, ps. Adrian

Urodzi? si? w Zakopanem w Wigili? 1918 r. W 1939 r. walczy? z Sowietami i Niemcami w oddzia?ach gen. Kleeberga. Awansowa? do stopnia podporucznika, po powrocie z obozw jenieckich i pracy przymusowej zwi?za? si? z krakowsk? AK. Aresztowany latem 1944 r. by? katowany przez gestapo ...

opracowal: Micha? Wierzbicki Stopczyk

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   Rekonstrukcja Krlky - Czechy

W czerwcu tego roku dostali?my zaproszenie od naszego Kolegi z Czech, Micha?a Gajdorusa, do udzia?u w rekonstrukcji historycznej organizowanej w miejscowo?ci Krlky niedaleko K?odzka (przej?cie graniczne w Mi?dzylesiu) - a tam nas jeszcze nie by?o !

opracowa?: Stopczyk

43 - zdjęcia>>   więcej >>


   Dni Transgraniczne gminy Wierzchowo

Zanim postaram si? odda? cho? cz?stk? tego, czego byli?my ?wiadkami, przez ostatnie dni – przebywaj?c w Gminie Wierzchowo Pomorskie na zaproszenie tamtejszego Wjta Pani Emilii Niemyt– prosz? o wybaczenie ?e uczyni? to w tak niewprawny sposb – niestety nie potrafi? wyrazi? s?owami tego co dane nam by?o widzie? i co na d?ugo pozostanie nam w pami?ci ...

opracowal: Papox

24 - zdjęcia>>   więcej >>


   68 rocznica wybuchu II Wojny ?wiatowej

W 68. rocznic? wybuchu II Wojny ?wiatowej przedstawiciele Trjmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych od godzin rannych podzielili si? specjalnymi zadaniami. Po wcze?niejszych uzgodnieniach z p?k. Anatolem Rosnowskim (w stanie spoczynku), jednym z pi?ciu ?yj?cych jeszcze ?o?nierzy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterw Westerplatte, mieli?my osobisty zaszczyt s?u?y? Mu transportem z miejsca zamieszkania na miejsce uroczysto?ci rocznicowych, odbywajacych si? tego dnia na Westerplatte ...

opracowa?: Stopczyk

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   TGRH - w sprawie czo?gu T-34/76 z Westerplatte

Przedstawiamy do Pa?stwa wiadomo?ci wniosek skierowany do Wojewody Pomorskiego o udost?pnienie informacji publicznej, ktry zosta? z?o?ony przez Stowarzyszenie TGRH w dniu 28 sierpnia 2007 r. Wniosek z?o?yli?my na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p?n. zm.). ?ywimy nadziej?, ?e wszelkie niejasno?ci zwi?zane z wywozem czo?gu T-34/76 z Pomorza do woj. Lubuskiego nie pozostan? bez odpowiedzi.

opracowa?: Micha? Wierzbicki

więcej >>


   FESTUNG POSEN 2007 - widowisko batalistyczne

Impet zapocz?tkowanego w styczniu 1945 r. natarcia wojsk sowieckich przez p?nocn? Europ? wygas? na pocz?tku lutego. Po przej?ciu tej fali mo?na si? by?o przekona?, jak niezwyk?a mieszanina rozbitkw wyrzucona zosta?a na izolowane wyspy niemieckiego oporu – przetrzebione oddzia?y Wehrmachtu i grenadierw ludowych, personel Luftwaffe bez samolotw, Fallschirmjager bez spadochronw, walcz?cy z ponur? zawzi?to?ci? ?o?nierze Waffen-SS, siwow?osi volkssturmi?ci, pe?ni entuzjazmu cz?onkowie Hitlerjugend, fanatyczni ochotnicy z krajw nadba?tyckich i Rosji, hiwisi z oddzia?w pomocniczych, a nade wszystko wielotysi?czna rzesza cywilnych uchod?cw ...

opracowa?: Czy?by

69 - zdjęcia>>   więcej >>


   Schronisko dla nieletnich w Chojnicach

W czerwcu tego roku z Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych nawi?za? kontakt Adam Wenderski – wychowawca ze Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach. Rozmawiali?my o charakterze naszego dzia?ania i naszych mo?liwo?ciach. Adam przedstawi? nam inicjatywy, jakie s? podejmowane przez pracownikw Schroniska, umo?liwiaj?ce wychowankom pobudzanie ich wyobra?ni, ukrytych talentw, pasji a tak?e marze? – ktre motywuj? do odnalezienia bezkolizyjnej drogi w spo?ecze?stwie ...

opracowal: Stopczyk

8 - zdjęcia>>   więcej >>


   V Rajd szlakiem ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej

W dniach 23-28 czerwca 2007 roku Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gda?sku wsplnie z 70-t? Sopock? Dru?yn? Harcerzy ZHR, zorganizowa?o V Rajd pieszy szlakiem ?o?nierzy 5. Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr. ?upaszki. Rajd w swoim za?o?eniu mia? przybli?y? histori? ?o?nierzy Wykl?tych. Organizator na szlakach turystycznych i bezdro?ach Borw Tucholskich zaimprowizowa? przeniesienie uczestnikw w czasie wcielaj?c ich cz?stk? w autentyczny marsz ?o?nierzy podziemia.

opracowal: Stopczyk

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   FALL BARBAROSSA - Przemy?l 2007

Towarzyszu generale! melduj?, ?e nadszed? z wydzia?u rozpoznawczego 99. dywizji strzeleckiej p?k. Dementjewa raport, o ktry prosili?cie. Genera? major ?niegow dowdca 26. Armii Kijowskiego Specjalnego Okr?gu Wojskowego, ktremu organizacyjnie podlega?a 99. Dywizja Strzelecka s?ysz?c meldunek – spokojnie i bez zb?dnego po?piechu unis? swe ch?odne spojrzenie na ?mia?ka, ktry zwraca si? do niego bez pozwolenia – Gdyby chodzi?o o jak?? inn?, mniejszej rangi spraw? – m?odszy otrzyma? by niez?? bur? i z hukiem wylecia?by z gabinetu gen ?niegowa –teraz, jednak has?o - „meldunek od 99. DP”, ktra bezpo?rednio mia?a broni? Przemy?la, zadzia?a? na dowdc? okr?gu rozbrajaj?co.

opracowa?: Ojciec Prowadz?cy

20 - zdjęcia>>   więcej >>


   Razwiedcziki na patrolu...

W ?rod? 2 maja 2007 r. wydzielony pododdzia? TGRH uda? si? na „patrol zwiadowczy” w okolice zalesionych terenw Kolibek, Wielkiego i Ma?ego Kacka. Celem naszych dzia?a? by?o prze?wiczenie elementw maskowania si? w terenie, skrytego poruszania si? oraz wykonanie zdj?? rekonstrukcyjnych pododdzia?u zwiadu RKKA z okresu walk o Trjmiasto w marcu 1945 r., a tak?e – i to przede wszystkim – „plenerowe” sp?dzenie wolnego czasu przy okazji majowego „d?ugiego weekendu”. Wykonuj?c zdj?cia chcieli?my tak?e nawi?za? do naszych pierwszych zdj?? rekonstrukcyjnych, ktre mia?y miejsce w?a?nie na tym terenie jesieni? 2000 r.

opracowa?: Czy?by

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   Inscenizacja Batalistyczna w L?borku

... Armia Radziecka zosta?a zatrzymana przez silny opr ze strony wojsk hitlerowskich. Pierwszy radziecki czo?g , ktry wjecha? do miejscowo?ci zosta? trafiony przez pocisk armaty ustawionej na wagonie kolejowym. ?o?nierze radzieccy byli ostrzeliwani z dwch stron ...

opracowa?: Stopczyk

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   Jubileuszowe Obchody 65-lecia Armii Krajowej

Nasza delegacja zaszczycona zaproszeniem od Prezesa Stowarzyszenia – Pana Jzefa Wies?awa Cuba?y, przyby?a do Sali Rady Miasta w budynku Urz?du Miasta w Sopocie przy ul. Ko?ciuszki.

opracowal: Stopczyk

3 - zdjęcia>>   więcej >>


   Wiosna i… TGRH w Parku Maszynowym "MILITARNYCH”

Jeszcze nie ucich?y odg?osy walki z podst?pnymi krzakami oraz zalegaj?cymi warstwowo ?mieciami – szpec?cymi fronton naszego Schronu Biernej Obrony Przeciwlotniczej (sklasyfikowanego jako obiekt nr 10198) – gdy zwrci? si? do nas „D?imi” z MILITARNI TEAM z zapytaniem o mo?liwo?? udzielenia wsparcia w zakresie szeroko poj?tego przygotowania jego T-34/85 (nr boczny wie?y „217”) do nowego sezonu...

opracowa?: Ojciec Prowadz?cy

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   IV urodziny Stowarzyszenia Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych

Przygotowania do imprezy rozpocz??y si? praktycznie ju? w styczniu br., kiedy to ostatecznie zapad?a decyzja co do terminu oraz lokalizacji, w ktrej zamierzamy uczci? IV-ty rok trwania naszej wsplnej pasji. To i?cie niezwyk?e zjawisko jak na warunki naszego kraju by trzydziestu jeden indywidualistw potrafi?o si? dogadywa? i szanowa? wsplnie przez cztery lata ! Jakby tego by?o ma?o, pomimo tych lat, jakie wsplnie mamy na karku, dalej nie mamy siebie do?? ! Sam nie wiem, czy to aby ju? mo?e przejaw zaburze? umys?owych ?

opracowa?: Papox

32 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków