TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   Gotenhafen 60 lat p?niej

60 lat temu, 27 marca 1945 roku, wojska sowieckie wraz z 1 Brygad? Pancern? im. Bohaterw Westerplatte "ludowego" Wojska Polskiego po niezwykle zaci?tych i bezwzgl?dnych walkach, ?ami?c opr hitlerowcw, wdar?y si? na przedmie?cia naszego Miasta, nosz?cego wwczas nazw? Gotenhafen.

Po sze?ciu latach mordw i niewoli w dniu 28 marca 1945 roku w godzinach przedpo?udniowych Gdynia odzyska?a swe prawowite polskie imi? ! Niestety zwyci?stwo nad okupantem, cho? okupione ogromnie wysokimi ofiarami wcale nie by?o rwnoznaczne z odzyskaniem wolno?ci...

opracowal: T.Paprocki

więcej >>


   Cigacice 2005 - Rajd przez Odr?

Na pocz?tku listopada 2004 roku – wkrtce po zako?czeniu przygotowa? do „Gdy?skich Urodzin Niepodleg?ej” – dotar?a do nas informacja, ?e w styczniu w miejscowo?ci Cigacice ko?o Zielonej Gry odb?dzie si? inscenizacja historyczna walk o prze?amanie Odry w 1945 roku. I od razu pojawi?a si? my?l, ?e nie mo?e nas tam zabrakn??! Metod? operacyjn? dotarli?my bezpo?rednio do organizatora ca?ego przedsi?wzi?cia – Waldemara Wojciechowskiego, prezesa Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej, z ktrym bardzo szybko znale?li?my wsplny j?zyk.

opracowa?: T.Paprocki

9 - zdjęcia>>   więcej >>


   Pami?ci ppor. '?ELAZNEGO'

Staraniem grupy entuzjastw, w niedziel? 5 grudnia 2004 roku w miejscowo?ci Czernin k. Sztumu, odby?a si? uroczysto?? ods?oni?cia tablicy pami?tkowej po?wi?conej pami?ci ppor. Zdzis?awa Badochy ps. "?ELAZNY", jednego z najbardziej bohaterskich i najlepszych dowdcw partyzanckich, wspania?ego, oddanego Ojczy?nie cz?owieka. Stowarzyszenie Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych zosta?o zaproszone do wzi?cia udzia?u w tej uroczysto?ci. W sk?ad "patrolu dywersyjnego" wyst?puj?cego "po ?elaznemu" weszli: Katzo, Sasza, Czy?by, Kugel oraz go?cinnie Krakus (z ramienia Stowarzyszenia Gdy?ski Szwadron Krakusw).

opracowa?: M. Czy?ewski

19 - zdjęcia>>   więcej >>


   Gdy?skie Urodziny Niepodleg?ej

Roku Pa?skiego 2004 mieli?my ponownie niebywa?y zaszczyt go?ci? w naszych skromnych progach grupy rekonstrukcji historycznej Wojska Polskiego z okresu II Wojny ?wiatowej. Na zaproszenie Urz?du Miasta Gdyni oraz STGRH do naszego miasta przyby?y na uroczyste obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci, ktre w tym roku obchodzono pod has?em "Gdy?skich Urodzin Niepodleg?ej", nast?puj?ce grupy ...

opracowa?: T. Paprocki

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   "RG WOLSKIEJ I M?YNARSKIEJ" - inscenizacja walk powsta?czych na Woli

Na pocz?tku 2004 roku otrzymali?my pierwsze informacje o planowanej inscenizacji walk powsta?czych z okazji 60-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nied?ugo potem do udzia?u w imprezie zaprosi? nas Mariusz Szkup, wsp?organizator inscenizacji, a ponadto nasz znajomy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Cytadela”, ktr? to mieli?my zaszczyt go?ci? podczas Parady Niepodleg?o?ci w Gdyni. Ostatecznie w po?owie lipca dokona?a si? finalna krystalizacja scenariusza imprezy oraz wydzielenie sk?adu osobowego STGRH do wsparcia wolskiej barykady. Z rado?ci? odpowiedzieli?my na to wyzwanie !

opracowa?: M. Czy?ewski

20 - zdjęcia>>   więcej >>


   Nasz 1 sierpnia

60-t? rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego postanowili?my z Wiosn? uczci? w specjalny sposb. Do nieco szalonego pomys?u Wiosna pocz?tkowo nie chcia?a da? si? namwi?, ale na dzie? przed „wypraw?” z entuzjazmem plan zaakceptowa?a. I tak, 1 sierpnia 2004 roku o godz. 04.32 wyruszyli?my do Warszawy, gdzie o godz. 09.15 wysiedli?my z poci?gu na Dworcu Centralnym jako tury?ci „niedzisiejsi”, umundurowani i wygl?daj?cy dok?adnie tak jak warszawscy Powsta?cy sze??dziesi?t lat temu.

opracowa?: M. Czy?ewski

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   Otwarcie wystawy "DNI POWSTANIA - WARSZAWA 1944"

Nasz bardzo dobry kontakt z Oddzia?owym Biurem Edukacji Publicznej gda?skiego oddzia?u Instytutu Pami?ci Narodowej zaowocowa? kolejn? wsplnie zorganizowan? imprez?. Pomys? inscenizacji narodzi? si? w kwietniu, podczas prac przygotowawczych zwi?zanych z uroczysto?ci? otwarcia sali konferencyjno-wystawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" IPN'u Oddzia? Gda?sk na ul. Polanki 124 w Gda?sku. Tym razem mia?a to by? inscenizacja powsta?czej potyczki podczas otwarcia wystawy pt. "DNI POWSTANIA - WARSZAWA 1944"

opracowa?: M. Czy?ewski

27 - zdjęcia>>   więcej >>


   "W IMI? PRZYJA?NI" - otwarcie sali wystawowej OBEP IPN Gda?sk

Na pocz?tku marca 2004 roku Gda?ski oddzia? Instytutu Pami?ci Narodowej zwrci? si? do nas z propozycj? zorganizowania i przeprowadzenia inscenizacji historycznej podczas oficjalnego otwarcia sali wystawienniczej Oddzia?owego Biura Edukacji Historycznej przy siedzibie Gda?skiego oddzia?u IPN na ul. Polanki...

opracowa?: T. Paprocki

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   59-ta rocznica zaj?cia Gdyni przez wojska sowieckie i polskie...

W niedziel? 28 marca 2004 roku Stowarzyszenie Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych wzi??o udzia? w uroczysto?ciach zwi?zanych z obchodami 59-tej rocznicy "wyzwolenia" naszego Miasta. W barwach jednostek wkraczaj?cych do Gdyni w marcu 1945 roku: 1 Brygady Bohaterw Westerplatte 1 Armii "ludowego" Wojska Polskiego oraz 310 Dywizji Piechoty 19 Armii sowieckiej Armii Czerwonej wyst?pili ...

opracowa?: M. Czy?ewski

więcej >>


   Wi?zienie w Fordonie - Bydgoszcz

w budowie

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   Gdy?ska Parada Niepodleg?o?ci

Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci, 11 listopada 2003 r. w Gdyni odby?a si? Gdy?ska Parada Niepodleg?o?ci nawi?zuj?ca swym historycznym kszta?tem do imprez odbywaj?cych si? w okresie dwudziestolecia mi?dzywojennego w Gdyni.

opracowali: Papox, Katzo, Czy?by

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   Dzie? zaduszny

31 pa?dziernika 2003 r., w przeddzie? ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych, Ania Rogowska oraz Maciek Czy?ewski wsplnie z Piotrem Szubarczykiem z OBEP IPN Gda?sk, wybrali si? z wizyt? na trjmiejskie cmentarze. Z?o?yli?my wi?zanki kwiatw oraz zapalili?my znicze na grobach i pomnikach upami?tniaj?cych obro?cw Gdyni z wrze?nia 1939 r. ...

opracowa?: M. Czy?ewski

więcej >>


   100-lecie aresztu ?ledczego w Gda?sku

W tym roku mija 100 lat od powstania wi?zienia w Gda?sku - dzi? Aresztu ?ledczego. W zwi?zku z tym Dyrekcja Aresztu ?ledczego przygotowa?a kilkudniowe obchody tej rocznicy, zapraszaj?c Oddzia? gda?ski IPN do wsp?pracy. 17 wrze?nia na cz??ci ulicy Kurkowej, ktra po wojnie zosta?a w??czona do terenu wi?ziennego, pokazano spektakl zawieraj?cy dramatyczne sceny z okresu powojennego, dotycz?ce wczesnych wi??niw politycznych.

12 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków