TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasNietypowa kolekcja klamer

Klamry wojskowe do pasw s? bardzo popularnym tematem kolekcjonerskim. Istnieje wielu kolekcjonerw mog?cych poszczyci? si? bardzo poka?nymi kolekcjami klamer niemieckich, rosyjskich lub innych.

Moja kolekcja jest jednak jak na kolekcj? klamer dosy? nietypowa. Od kilku lat zbieram klamry wojskowe zdenazyfikowane, g?wnie niemieckie z okresu 2 Wojny ?wiatowej. Pocz?tki mojej kolekcji zwi?zane by?y z ch?ci? urozmaicenia sylwetki piechura RKKA w rekonstrukcji historycznej, ktr? zajmuje si? od kilku lat. Pami?tam, ?e by?a to aluminiowa klamra HJ. Idealnie prezentowa?a si? wraz z kopi? niemieckiego pasa. Po kilku dniach do kolekcji do??czy?y kolejne klamry i tak si? zacz??o.Obecnie w kolekcji posiadam oko?o 100 egzemplarzy klamer wojskowych, paramilitarnych, z okresu 1 i 2 W?. Najwi?cej egzemplarzy to klamry piechoty WH ale w kolekcji znajduj? si? rwnie? klamry Niemieckiego Czerwonego Krzy?a, klamry landowe, SA, NSDAP, HJ, policyjne, stra?y pocztowej oraz inne.Ciekaw? cech? klamer zdenazyfikowanych jest fakt, ?e nie ma dwch identycznych egzemplarzy. Rodowd ka?dej z klamer te? jest bardzo urozmaicony. Du?a cz??? klamer pochodzi z ziemi, co ?wiadczy przewa?nie o ich wojennym pochodzeniu. Na podstawie konkretnego egzemplarza mo?na czasem stwierdzi? komu s?u?y?a klamra, przyk?adowo wyci?ta lub na?o?ona gwiazda ?wiadczy o rosyjskim rodowodzie co stanowi ponad 90% wszystkich wykopanych egzemplarzy. Klamra z na?o?on? kuric? b?d? or?em przedwojennym mo?e wskazywa? na Wojsko Polskie na Wschodzie lub oddzia?y Podziemia Niepodleg?o?ciowego.Klamry zdenazyfikowane „w okopach” charakteryzuj? si? cz?sto bardzo prostymi metodami denazyfikacji. ?o?nierze frontowi przewa?nie nie mieli czasu i mo?liwo?ci na dok?adne przerbki. Przewa?nie wycinano fragment posiadaj?cy niemieckie oznaczenia, ?cierano lub wyklepywano „gap?”. Zdarzaj? si? oczywi?cie bardziej misternie wykonane egzemplarze, ?wiadcz?ce o po za frontowej produkcji. Klamry takie by?y przewa?nie wykonywane przez ?o?nierzy jednostek ty?owych lub na zapleczu frontu.Wiele klamer posiada rwnie? cywilny rodowd. Jak wiadomo oglne braki i bieda po wojnie wymusza?a na ludno?ci cywilnej adaptacj? sprz?tu militarnego na w?asne potrzeby. Klamry przerabiane przez cywili cz?sto charakteryzuj? si? du?? misterno?ci? wykonania. Zdarza si? ?e posiadaj? wkomponowane elementy obce takie jak monety, guziki itp. Pochodzenie takich klamer to przewa?nie strychy, piwniceNiestety w wielu przypadkach ci??ko okre?li? na 100% pochodzenie konkretnego egzemplarza. Jest to jednak wg mnie jedynie zaleta poniewa? w ka?dej klamrze zapisana jest indywidualna, ciekawa historia. Najciekawsze egzemplarze przedstawiono w poni?szej galerii.

Opracowa?: Malinadamian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków