TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie ma wi?kszej rado?ci dla g?upiego, jak znale?? g?upszego od siebie.
Aleksander FredroDemokratyczny System Mianowa? wg. TGRH

Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych przedstawia system mianowania jaki dopracowa?a i przeprowadzi?a - na bazie w?asnych do?wiadcze?. Na otwartym Froum TGRH – poddajemy temat pod dyskusj?. U nas si? to sprawdzi?o ! – g?osowa? ka?dy z naszych Towarzyszy. Obecnie nie mamy ?adnych problemw – zgrzytw wewn?trz - grupowych!


PIERWSZE MIANOWANIE NA STOPNIE W WOLNYCH WYBORACH
Z dniem 30.05.2006. zarz?dza si? niejawne g?osowanie maj?ce na celu awansowanie wytypowanych cz?onkw TGRH.
Cel mianowania :

Dotychczasowa degradacja do stopnia podstawowego, obowi?zuj?ca wszystkich cz?onkw TGRH mia?a na celu wyeliminowanie niewsp?mierno?ci w realizowanych zadaniach – do posiadanych predyspozycji a do pe?nionych funkcji w tych zadaniach. Obecny rwny - poziom symbolicznej hierarchii, odzwierciedlanej w rangach na uniformach pozwala na dokonanie procesu mianowania w pierwszym stopniu - podstawowym. Manewr ten zapewni prawid?owe funkcjonowanie grupy - zgranie trzech koliduj?cych - w/w czynnikw.

Za?o?enia:
1. Pierwsze mianowanie odb?dzie si? na zasadzie wyborw na ktre ma wp?yw zdanie i ocena wszystkich aktywnych cz?onkw TGRH. Odb?dzie si? to w g?osowaniu niejawnym na podobnych zasadach jak wybr sk?adw W?adz Stowarzyszenia na ostatnim Walnym Zgromadzeniu. Z mo?liwych do wykorzystania rang - ilo?ci? odpowiadaj?cych liczbie czynnych cz?onkw Stowarzyszenia - przyporz?dkuje si? je jednostkowo w pierwszym g?osowaniu ka?demu z kandydatw. Ka?dy uzyska t? rang? – ktra zosta?a przy jego nazwisku najwi?cej razy podkre?lona.
2.Pierwsze mianowanie opieramy na stopniach podstawowych wg przedstawionych zasobw rang przewidzianych do przydzia?u przy za?o?eniu, ?e grupa funkcjonuje w zakresie 25 do 30 aktywnych cz?onkw :
1 szt Lejtnant
3 szt Sier?ant
4 szt Kapral
5 szt St. szeregowy
12 - 17 szt szeregowych


3.Ka?de nast?pne mianowanie daje mo?liwo?? gratyfikacji w szerszym zakresie do przedstawionej struktury pododdzia?u - w linku Leszka.
4.Przyporz?dkowania zaczynamy od rozpatrywania od najwy?szych rang opieraj?c si? przedstawionych tu kryteriach.
5. Na pierwszy awans przys?uguje mianowanemu prawo do odwo?ania na decyzj? tylko raz po zako?czeniu wyborw - sk?adane na r?ce Prezesa.
6. Po zako?czeniu wyborw – mianowa? ka?dy ma obowi?zek we w?asnym zakresie zorganizowa? sobie odpowiednie dystynkcje na posiadane uniformy – zgodnie z obowi?zuj?cymi – odtwarzanymi wzorami.
7. Nie wcze?niej ni? za p? roku od tego mianowania, b?dzie mo?na dopuszcza? kolejne awanse w odr?bnym procesie przedstawionym przez Zarz?d, opartym na przedstawionych tu kryteriach. Kolejne mianowania b?d? si? odbywa?y indywidualnie i b?d? zatwierdzane przez Zarz?d:
a. na wniosek Prezesa Stowarzyszenia
b. na wniosek w?asny lub ka?dego cz?onka Stowarzyszenia


Kryteria:
Ka?dy wybieraj?c kandydata na stopie? powinien przestrzega? nast?puj?cych wskazwek. Mianowanie na stopie? nie jest wynagrodzeniem za postaw?, osi?gni?cia czy za sympatie czy antypati? do kandydata. Do tego celu s?u?y odr?bny proces gratyfikacji - np. odznaczenia. Nale?y kierowa? si? przede wszystkim ocen? kandydata pod k?tem jego predyspozycji ktre maj? korespondowa? z noszonymi dystynkcjami. Rwnorz?dnie nale?y podda? pod subiektywn? ocen? istotne cechy: operatywno??, zdolno?? podejmowania w?a?ciwych decyzji, bystro??, abstrakcyjne my?lenie, komunikatywno??, aparycj? – prezencj?, charyzm? itp. . Trzeba pami?ta?, ?e jeste?my po cz??ci rekonstruktorami a po cz??ci aktorami st?d ka?dego nale?y ocenia? w szerszym zakresie. To ma istotne znaczenie w p?niejszym wizerunku ca?ej grupy w oczach zainteresowanych nasz? prac?.

a. Lejtnant – osoba posiadaj?ca zdolno?? psychomotoryczn? do koordynacji i nadzoru wi?kszej liczby osb, si? i ?rodkw przy jednoczesnym panowaniu nad za?o?onymi celami przeprowadzanych akcji. Zdolna do elastycznego nadzoru uwzgl?dniaj?cego nieprzewidziane sytuacj? w tym nag?e potrzeby zmiany projektw z narzuceniem rozwi?za? dla ca?ego przedsi?wzi?cia a wszystkich uczestnikw. ?wiadoma odpowiedzialno?ci ka?dego zadania. Jej g?os i postawa powinna ewidentnie sugerowa? widzowi i uczestnikowi – jej status – Ojca i Dowdcy ca?ej grupy. G?wne role, to : odprawy, przedstawienie funkcyjnych, prezentacja grupy na rozpocz?ciach i zako?czeniach imprez, kontrola przebiegu zdarze? z zachowaniem drogi s?u?bowej. Potocznie – „fatyga i reprezentacja”.
b. Sier?ant – osoba posiadaj?ca zdolno?? podporz?dkowania si? Lejtnantowi oraz projektom przedsi?wzi?? z jednoczesnym nadzorem powierzonych obowi?zkw. Posiadaj?ca cechy „nadzorcy stada” z jednoczesnym poczuciem obowi?zku opiekuna przydzielonej grupy w pe?nym zakresie. Skupienie si? nad swoim zadaniem – swoimi lud?mi oraz wsparcie fizyczne i doradcze dla Lejtnanta na „rycerskich” zasadach. Determinacja, odwaga, operatywno??, komunikatywno??, zdolno?? dostosowania ruchw podleg?ych ludzi do nag?ych sytuacji itp. Potocznie „r?ce Boga”.
c. Kapral – osoba swoim do?wiadczeniem w rekonstrukcjach oraz w funkcjonowaniu Stowarzyszenia mo?e spe?nia? samodzielne role w przedsi?wzi?ciach a tak?e nadaj?ca si? na osob? funkcyjn? do obowi?zkw sier?anta w??cznie. Wspieraj?ca dowdc? grupy oraz specjalist?. Odpowiedzialna za prawid?owe funkcjonowanie zespo?w poza zasi?giem dowdcy. Potocznie „szara Eminencja mrocznej strefy”
d. Starszy szeregowy – osoba funkcyjna , posiadaj?ca zdolno?? nieprzeci?tn?– specjalizacj? wyr?niaj?c? niezb?dn? w funkcjonowaniu ca?ej grupy – ( kwatermistrz, kucharz, sanitariusz, ??czno?ciowiec itp. ). Osoba mog?ca wykonywa? zadania specjalne – istotne dla dobra inscenizacji czy innych projektw grupy. Inaczej – specjalista. Dyspozycyjna . Potocznie „Mistrzuniu”.
e. Szeregowy – ?o?nierz szczebla podstawowego z uprawnieniami pe?nego cz?onka Stowarzyszenia. Potocznie „Bij?ce serce Partii”

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków